2017-03-14 11:58:00

''ദുര്‍ബലര്‍ക്കും ദരിദ്രര്‍ക്കുമായി വാതില്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുക'': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്


2017 മാര്‍ച്ച് 14-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

നമ്മുടെ വാതിലുകള്‍ ദുര്‍ബലര്‍ക്കും ദരിദ്രര്‍ക്കുമായി നാം തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് നമുക്കു പരസ്പരം പ്രാര്‍ഥിക്കാം.

‌ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT    Preghiamo gli uni per gli altri affinché sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero.

ES   Oremos los unos por los otros para que sepamos abrir nuestras puertas al débil y al pobre.

PT    Oremos uns pelos outros, para que saibamos abrir as nossas portas aos fracos e aos pobres.

EN    Let us pray for one another so that we may open our doors to the weak and poor.

FR    Prions les uns pour les autres afin de savoir ouvrir nos portes au faible et au pauvre.

DE   Beten wir füreinander, dass wir verstehen, unsere Türen dem Schwachen und dem Armen zu öffnen.

LN   Alius pro alio oret ut debilibus pauperibusque nostrae pateant ianuae.

PL    Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich.

AR   لنصلِّ من أجل بعضنا البعض لنعرف كيف نفتح أبوابنا للضعيف والفقير.

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.