2017-03-12 16:52:00

നോമ്പുകാലം ക്രിസ്തുവില്‍ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്: ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍


2017 മാര്‍ച്ച് 12, ഞായറാഴ്ചയില്‍ പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം

നോമ്പുകാലം, അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലൂടെയും കൂദാശകളിലൂടെയും, അയല്‍ക്കാരിലൂടെയും ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവുമായുളള കണ്ടുമുട്ടലിലൂടെ നമ്മെത്തന്നെ നവീകരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയമാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT  La Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi incontrando Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo.

ES  La Cuaresma es el tiempo favorable para renovarnos encontrando a Cristo vivo en su Palabra, en los Sacramentos y en el prójimo.

PT  A Quaresma é o tempo favorável para renovar-se encontrando Cristo vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo.

EN   Lent is the favourable season to renew encountering living Christ, in his word, in the sacraments and in our neighbour.

FR  Le Carême est un temps favorable pour se renouveler en rencontrant le Christ vivant dans sa parole, les Sacrement et notre prochain.

DE  Die österliche Bußzeit ist die Zeit, sich durch die Begegnung mit Christus in seinem Wort, den Sakramenten und im Nächsten zu erneuern.

LN  Acceptabile tempus est Quadragesima ad vivum Christum conveniendum, in Verbo, Sacramentis proximoque qui reperitur.

PL  Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej odnowie w spotkaniu z Chrystusem żywym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.

AR                الصوم هو الزمن الملائم لنجدِّد أنفسنا من خلال اللقاء بالمسيح الحي في كلمته وفي الأسرار وفي القريب.
All the contents on this site are copyrighted ©.