2017-03-03 11:43:00

"പീഡിത ക്രൈസ്തവരെ സഹായിക്കുക"


2017 മാര്‍ച്ചുമാസത്തെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം : "പീഡിത ക്രൈസ്തവരെ സഹായിക്കുക"
All the contents on this site are copyrighted ©.