2017-03-03 15:28:00

ഉപവാസം വിശക്കുന്നവരുമായി ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുകൂടിയാണ്: പാപ്പാ


2017 മാര്‍ച്ചു മൂന്നാംതീയതി, വെള്ളിയാഴ്ച പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍: 

ഉപവാസം എന്നത് ഭക്ഷണം വര്‍ജ്ജിക്കുന്നതുമാത്രമല്ല, വിശന്നിരിക്കുന്നവരുമായി ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു കൂടിയാണ്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT  Il digiuno non è solo privarsi del pane. È anche dividere il pane con l’affamato.

ES  Ayunar no es sólo privarse del pan; también es compartir el pan con el hambriento.

PT  O jejum não é somente privar-se do pão. É também dividir o pão com o faminto.

EN  Fasting is not only about abstaining from food. It also means sharing food with those who are hungry.

FR  Jeûner ce n’est pas seulement se priver de pain. C’est aussi partager le pain avec l’affamé.

DE  Fasten heißt nicht nur auf Brot verzichten. Es heißt auch, das Brot mit den Hungernden teilen.

L  Ieiunio non modo nobis panem ipsi praecidimus, sed etiam esurientibus panem dispertimus.

PL  Post nie jest tylko odmawianiem sobie chleba. Jest także dzieleniem się nim z głodnymi.

AR  الصوم ليس فقط حرمان الذات من الخبز، وإنما هو أيضًا مقاسمة الخبز مع الجائع.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.