2017-02-28 14:45:00

Popiežiaus homilija. Visko išsižadantiems Dievas duoda viską


Jėzus griežtai smerkia stabmeldžiavimą pinigams. „Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ – šie Jėzaus žodžiai skambėjo praėjusio sekmadienio Evangelijoje, pirminė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Pirmadienio Evangelijoje girdėjome pokalbį su turtingu jaunuoliu, kuris atsisakė sekti Jėzumi, nes nenorėjo skirtis su savo turtais. Jėzus pasakojimą baigia įspėjimu: „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“. Antradienio Mišių metu buvo skaitomas to paties Evangelijos pagal Morkų 10 skyriaus tęsinys. Turtingam jaunuoliui pasitraukus, Petras taria Jėzui: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“. Pasak popiežiaus, gali susidaryti įspūdis, kad Petras Jėzui priekaištauja, kad tikisi kokio nors atlygio už Jėzaus sekimą.

„Jis nežinojo ką sakyti. „Taip, anas (jaunuolis) pasitraukė, bet mes juk esame su tavimi“. Į tai Jėzus atsako: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs (viską) palikęs, negautų šimteriopai“. „Mes viską palikome“. „Jūs viską gausite“, gausite su kaupu, nes Dievas labai dosniai dalija savo dovanas. „Nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“. Gausite viską. Viešpats nesugeba duoti mažiau. Duoda viską. Kai jis dovanoja, dovanoja save patį, kuris yra viskas“.

Vis dėlto, - sakė Pranciškus, - šiuose Jėzaus žodžiuose yra vienas dalykas, į kurį negalime nekreipti dėmesio. Dievas visko duos šimteriopai, sako Jėzus ir priduria: „kartu su persekiojimais“. Jėzus savo mokiniams atskleidžia naują Dievo pilnatvės aspektą – Dievo pilnatvė, tai Kryžiaus auka, visiškas savo didybės išsižadėjimas.

„Tai yra Dievo dovana – jis išsižadėjo savo didybės. Toks turi būti ir krikščionio stilius – siekti pilnatvės, priimti tokį pilnatvės išsižadėjimą, eiti šiuo keliu. Tai nelengva. Koks yra ženklas, patvirtinantis, kad aš einu šiuo visko išsižadėjimo ir visko gavimo keliu? Apie tą ženklą kalba šios dienos pirmasis skaitinys: „Daryk gerus darbus giedrai nusiteikęs, linksmai, su džiaugsmu atiduok dešimtinę. Kaip Dievas tau duoda, ir tu jam taip duoki – pagal savo išgales dosniai ir noriai“. Giedrai nusiteikęs, linksmai, su džiaugsmu... Džiaugsmas yra ženklas, kad einame tuo visko ir nieko, pilnatvės ir išsižadėjimo keliu“.

Popiežius paminėjo dvidešimtojo amžiaus primoje pusėje Čilėje gyvenusį kunigą šv. Albertą Hurtado. „Jis visą laiką dirbo, vieni sunkumai sekė kitus sunkumus, daug dirbo vargšų labui. Jis savo šalyje pramynė rūpinimosi vargšais kelią. Su meile daug nuveikė jų labui. Jam taip pat teko nemažai kentėti, buvo persekiojamas. Jis visko išsižadėjo, leidosi būti nukryžiuojamas. Tačiau nepaisant sunkumų, visada sakydavo: „Esu laimingas, Viešpatie; esu laimingas“. Temoko jis ir mus eiti šiuo keliu, teišmeldžia mums malonę eiti šiuo sunkiu visko ir nieko, su Jėzumi Kristumi išsižadėtos pilnatvės keliu, ir visada, ypač sunkumuose, sakyti: „Esu laimingas, Viešpatie; esu laimingas“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.