2017-02-18 14:14:00

Popiežius marijonams: Daugybė žmonių dar laukia Evangelijos žinios


Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su keturiomis dešimtimis kunigų ir brolių, priklausančių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų kongregacijai, paprastai vadinamai marijonais. Jie jau pusantros savaitės dalyvauja Romoje vykstančioje generalinėje kapituloje.

Šviesa ir vadovas kelyje jums tebūna jūsų vienuolijos įkūrėjas Jėzaus ir Marijos Stanislovas, pernai paskelbtas šventuoju, - kreipėsi popiežius į marijonų atstovus. Jis puikiai suprato ką reiškia būti Jėzus mokiniu ir tai išreiškė maldos žodžiais: „Viešpatie, Jėzau, jei tu iš meilės mane pas save priimsi, kas gi mane atplėš nuo tavęs? Jei tu manęs pasigalėsi, kas gi mane nuo tavęs atskirs? Mano siela pas tave tesiveržia, tavo gailestingumas mane tepriglaudžia. Priimk mane, nevertą savo kūno narį, šią dalelę, kad ir ji kentėtų kartu su visu tavo Šventu Kenčiančiu Kūnu“. Popiežius paminėjo ir labai svarbų dvasinį paveldą, kurį marijonams paliko jų brolis palaimintasis Jurgi Matulaitis. Jis ragino marijonus – kaip rašė savo dienoraštyje – „drąsai dirbti Bažnyčiai ir už ją kovoti, ypač ten kur labiausiai reikia“. Šio palaimintojo užtarimas tepadeda marijonams išlaikyti ir puoselėti tą dvasią, su kuria jie lig šiol vykdė savo charizmą, ypač neturtingose Afrikos ir Azijos šalyse.

Popiežius kvietė ypatingai rūpintis vargšais, kalbėtis su žmonėmis paprastai, jiems suprantama kalba. „Mes nesame kunigaikščiai, nei kunigaikščių, grafų ar baronų vaikai. Esame paprasti žmonės, iš liaudies. Dėl su paprastumu eikime pas paprastuosius, pas labiausiai kenčiančius, pas ligonius, apleistus vaikus ir senelius, pas neturtėlius. Neturtas yra Evangelijos centre, nes tai Jėzaus neturtas. Ne neturtas sociologine prasme, bet Jėzaus neturtas“.

Evangelizacijos horizontai yra labai platūs; Evangelijos žinios laukia daugybė žmonių. Visiems reikia Jėzaus, vienintelio Išganytojo. Daug neteisingumo, moralinio ir materialinio skurdo, į kuriuos reikia reaguoti. Kristaus skelbėjų laukia dideli darbai, kurių vykdymui visų pirma reikia asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo. Nes tik malonės veikimui visiškai atsivėrusios širdys sugeba atpažinti laiko ženklus ir išgristi vilties ir taikos išsiilgusios žmonijos šauksmą. Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija, jūsų Motina ir Globėja, telydi jūsų tikėjimo ir augimo kelią, tepadeda stiprinti vienybę su Kristumi ir su Šventąja Dvasia, kad būtumėt Prisikėlimo galios liudytojai, - linkėjo popiežius marijonams.

Vasario 7 d. prasidėjusios marijonų generalinės kapitulos nariai pirmiausia išklausė kongregacijos vadovybės ir provincijų vadovų ataskaitų. Vasario 10 d. vyko kongregacijos vadovybės rinkimai. Vienuolijos vadovu antrai šešerių metų kadencijai buvo perrinktas 53 metų amžiaus lenkas kun. Andrzej Pakula, vadovaujantis marijonams nuo 2011 m.

Marijonų kongregaciją septynioliktojo amžiaus pabaigoje įkūrė šventasis Stanislovas Papczynskis. Devynioliktajame amžiuje carinėje Rusijos naikinant katalikų vienuolynus, marijonų kongregacija buvo atsidūrusi ties išnykimo riba. Tačiau kaip tik tuo metu, į šią kongregaciją įstojo energingas kunigas, būsimi arkivyskupas ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio atnaujinta marijonų kongregacija greit ėmė plėstis. Naujausiais statistiniais duomenimis, praėjusių metų paskutinę dieną marijonų visame pasaulyje buvo 456, kurių 334 kunigai, likusieji – broliai, novicijai ir postulantai. Marijonai savo namus ir misijas turi dvidešimtyje pasaulio šalių. Didžiausia yra Lenkijos provincija, turinti apie pustrečio šimto narių. Lietuvos provincija turi 11 narių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.