2017-02-09 17:06:00

Popiežius Pranciškus priėmė žydų Antidefamacijos lygos delegaciją


Tarp popiežiaus svečių vasario 9-ąją dieną buvo ir Antidefamacijos lygos delegacija. Tai 1913 metais JAV įsteigta nevyriausybinė žydų organizacija, kuri pradėjo kovoti prieš antisemitizmą, prieš žydams priskiriamus neigiamus stereotipus, vėliau savo veiklą išplėtusį platesniame žmogaus teisių lauke. Šios organizacijos atstovai Vatikane apsilanko reguliariai nuo pat Vatikano II Susirinkimo laikotarpio.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, šie pakankamai dažni kontaktai patys savaime liudija apie gydantį ir santykius keičiantį susitaikymą, apie įsipareigojimą, apie nuoširdžią draugystę ir broliškus jausmus tarp žydų ir katalikų.

Jei susitikimo ir susitaikymo kultūra, - kalbėjo Pranciškus, - gimdo gyvenimą ir viltį, tai neapykantos antikultūra sėja mirtį ir neviltį. Praėjusiais metais apsilankiau Aušvico – Birkenau naikinimo stovykloje. Nėra tinkamų žodžių ir minčių susidūrus su tokiu žiaurumo ir nuodėmės siaubu; išlieka malda, kad Dievas pasigailėtų ir kad tokios tragedijos nesikartotų. Todėl ir toliau padedame vienas kitam, - sakė popiežius, primindamas savo pirmtako šv. Jono Pauliaus II žodžius apie tai, kokia svarbi yra atmintis kuriant ateitį. Tokia atmintis yra būtina, kad naujas holokaustas taptų nebeįmanomas.

Deja, antisemitinis nusistatymas, kurį iš naujo smerkiu, visose formose, kaip priešingą krikščioniškiems principams ir kiekvienai žmogaus vertai sampratai, dar ir šiandien paplitęs, - konstatavo Šventasis Tėvas, pakartodamas įsipareigojimą, visos Bažnyčios vardu, atmesti antisemitizmą.

Kita vertus, šiandien kova prieš antisemitizmą gali geriau nei praeityje pasinaudoti tokiais instrumentais kaip informacija ir formacija, skleidžiant pagarbą ir saugant silpnesnius.

Saugoti šventą kiekvieno žmogaus gyvybės lobį, nuo prasidėjimo iki pabaigos, ginant jo orumą, yra geriausias kelias užkirsti visų formų prievartą. Matydami tiek daug prievartos pasaulyje, esame kviečiami dar didesnei neprievartai, kuri nereiškia pasyvumo, bet gėrio rėmimą. Jei yra būtina išrauti blogio piktžolę, tai dar skubiau reikia sėti gėrį: puoselėti teisingumą, auginti darną, be paliovos remti integraciją. Tik taip bus galima skinti taikos vaisius. To jums linkiu įsitikinęs, kad priemonių oriam gyvenimui suteikimas, kultūros ir religinio kulto laisvės rėmimas, saugant tikinčiuosius ir religijas nuo kiekvienos prievartos ir instrumentalizavimo formos, yra geriausias antidotas prieš skurdo atsiradimą,- sakė Pranciškus žydų delegacijai. Melsdamas Visagalio palaiminimo su ja popiežius atsisveikino tradiciniu hebrajišku išsireiškimu „Šalom alechem“ – taikos palinkėjimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.