2017-02-06 15:02:00

Sekmadienio vidudienio malda. Kaip būti žemės druska ir pasaulio šviesa?


Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus sveikino didelę piligrimų ir maldininkų minią šv. Petro aikštėje, tarp kurių buvo daug Romos tikinčiųjų, atėjusių paminėti nacionalinę Dieną už gyvybę. Italijos Bažnyčioje ši diena švęsta jau 39-ąjį kartą.

Trumpame apmąstyme Šventasis Tėvas priminė, kad kelis sekmadienius iš eilės Bažnyčios liturgijoje yra skaitomos ištraukos iš taip vadinamojo „Kalno pamokslo“, užrašyto Evangelijoje pagal Matą. Šio sekmadienio ištrauka apie Jėzaus mokinių pasaulyje misiją yra ankstesnio sekmadienio skaitinio apie palaiminimus tęsinys.

Jėzus, pažymi Pranciškus, naudoja druskos ir šviesos metaforas savo kalboje, jo žodžiai yra skirti kiekvieno laikmečio mokiniams, tad ir mums.

Jėzus mus kviečia būti savo šviesos atspindžiais per gerus darbus. „Tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“, sako jis. Ir šie žodžiai išryškina, jog esame atpažįstami kaip tikri mokiniai To, kuris pasaulio Šviesa ne per žodžius, o per darbus. Iš gautos dovanos mums kyla uždavinys ir atsakomybė. Tikėjimo šviesa mumyse, per Jėzų Kristų ir Šventosios Dvasios veikimą, nėra mūsų nuosavybė, kurią galime užrakinti. Priešingai, turime ja šviesti pasaulyje ir dovanoti kitiems per gerus darbus. Pasauliui iš tiesų reikia Evangelijos šviesos, kuri keičia, gydo ir užtikrina išgelbėjimą ją priimančiam. Šią šviesą turime teikti gerais darbais.

Dovanojantis mūsų tikėjimo šviesa ne silpnėja, tačiau stiprėja. Ir silpsta, kai nemaitiname jos meile ir artimo meilės darbais. Čia „šviesos“ metafora susitinka su „druskos“. Evangelija tvirtina, kad būdami Kristaus mokiniais esame „žemės druska“. Druska yra elementas, kuris suteikdamas skonį taip pat apsaugo maistą nuo pokyčių ir sugedimo – Jėzaus laikais nebuvo šaldytuvų. Todėl krikščionių misija visuomenėje yra suteikti „skonį“ gyvenimui Kristaus dovanotu tikėjimu ir meile, tuo pačiu metu neleidžiant kerotis egoizmo, pavydo, piktų kalbų ir panašių dalykų daigams. Šie daigai ardo audinį mūsų bendruomenių, kurios turėtų būti svetingumo, solidarumo ir susitaikymo vietos.

Kad įvykdytume tokią misiją, - sakė Pranciškus, - reikia, kad pirmiausia mes patys būtume išlaisvinti iš pasaulio įtakų, priešingų Kristui ir Evangelijai. Šis išsityrinimas niekada nesibaigia, turi būti nuolatos tęsiamas, tęsiamas kiekvieną dieną. 

Kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas būti šviesa ir druska savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, ištvermingai stengiantis atnaujinti žmogišką tikrovę Evangelijos ir Dievo karalystės dvasioje. Tegu visada mums padeda apsauga švenčiausios Marijos, pirmosios Jėzaus mokinės ir tikinčiųjų motinos. Tegu mūsų Motina mums padeda būti ištyrintiems ir apšviestiems Viešpaties, kad savo ruožtu taptume „žemės druska“ ir „pasaulio šviesa“, - sakė popiežius Pranciškus, po to visus pakviesdamas kartu sukalbėti Viešpaties Angelo maldą.

*

Brangūs broliai ir seserys, šiandien Italijoje švenčiama Gyvybės diena, kurios tema: „Moterys ir vyrai už gyvybę šv. Teresės iš Kalkutos pėdomis“, - po Viešpaties Angelo maldos tęsė popiežius. – Prisidedu prie italų vyskupų, linkėdamas drąsaus ugdymo žmogaus gyvybės naudai. Kiekviena gyvybė yra šventa. Remkime gyvybės kultūrą kaip atsaką išmetimo logikai ir demografiniam nuosmukiui. Būkime arti ir melskimės už vaikus, kuriems gresia nėštumo nutraukimas, moteris, kurios apie tai galvoja, ir gyvenimo pabaigoje esančius žmones, kad niekas nebūtų paliktas vienas ir kad meilė apgintų gyvenimo prasmę: kiekviena gyvybė yra šventa! Atsiminkime Motinos Teresės žodžius: „Gyvybė yra grožis, gėrėkis juo! Gyvybė yra gyvenimas, gink jį!“, kalbant tiek apie gimstantį vaiką, tiek apie asmenį, kuris yra arti mirties: kiekviena gyvybė yra šventa.

Sveikinu visus, - tęsė popiežius, - kurie dirba dėl gyvybės, Romos universitetų dėstytojus ir visus, kurie dalyvauja jaunų kartų formacijoje, kad jos galėtų kurti kiekvienam svetingą ir orią visuomenę.

Pasveikinęs ir kitas piligrimų grupes iš Italijos ir kitų šalių, Pranciškus atsisveikino tradiciniu palinkėjimu: - visiems linkiu gero sekmadienio. Prašau, nepamirškite melstis už mane. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.