2017-01-26 16:33:00

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties


Jurgis Boleslovas Matulevičius gimė Lūginės kaime, šalia Marijampolės, 1871 m. balandžio 13 d. Baigęs gimnaziją Marijampolėje, įstojo į pietinės Lenkijos Kelcų kunigų seminariją, mokslus tęsė Peterburgo akademijoje, kuri tuo metu buvo vienintelė katalikų aukštoji mokykla Rusijos imperijoje. Peterburge 1898 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai. 1902 m. Fribūre, Šveicarijoje, gavęs teologijos doktoratą, sugrįžo dėstyti į Kelcus. Po to apsigyvenęs Varšuvoje atsidėjo sielovadai ir krikščioniškosios demokratijos idealų skleidimui tarp jaunimo ir darbininkijos. 1907 m. buvo pakviestas dėstyti Peterburgo akademijoje.

Vienas svarbiausių būsimojo palaimintojo gyvenimo momentų buvo pažintis su kun. Vincentu Senkumi, paskutiniuoju septynioliktajame amžiuje įkurtos, bet carinėje Rusijoje uždraustos ir baigiančios išnykti Marijonų kongregacijos nariu. Kunigas Matulaitis, kartu su bičiuliu iš gimnazijos laikų ir kolega Peterburgo akademijoje kun. Pranciškumi Petru Būčiu ėmėsi marijonų vienuolijos atgaivinimo ir sėkmingai ją atnaujinęs iki pat mirties buvo jos vadovas.

Po Pirmojo pasaulinio karo Jurgis Matulaitis buvo paskirtas Vilniaus vyskupu. Nesulaukęs dalies Vilniaus lenkiškosios visuomenės palankumo, 1925 m. atsistatydino ir išvyko į Romą. Popiežiaus Pijaus XI buvo paskirtas arkivyskupu ir apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje. Jo misijos Lietuvoje rezultatas -  sudaryta nauja Kauno bažnytinė provincija, kurios ribos buvo suderintos su Lietuvos Respublikos ribomis. Baigęs vizitaciją, arkivyskupas Jurgis neskubėjo grįžti į Romą, dar pasiliko tvarkyti Marijonų vienuolijos reikalus, tačiau 1927 m. sausio 27 d. mirė. Nebuvo sulakęs 56 metų, bet jau buvo nuveikęs didelius darbus visos Bažnyčios, o ypač lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių katalikų labui.

Šiemet birželio 28 d. sukaks 30 metų nuo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju. Beatifikacijos Mišių homilijoje 1987 m. birželio 28-ąją, popiežius Jonas Paulius II apie skelbiamą naują palaimintąjį sakė: „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga Dievo dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai. Jis buvo tikras Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, uolus ir nenuilstantis sielovados darbininkas [...]. Brangūs broliai ir sesės lietuviai! Šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kristaus žodžiais iš Evangelijos: „Priimkite pranašą kaip pranašą, priimkite teisųjį kaip teisųjį“ (Mt 10,41). [...] Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų mums kelią – kelią, prasidedantį pasinėrimu Kristuje per Krikštą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.