2017-01-26 15:20:00

Kard. Kurt Koch: Kristaus meilė yra ekumeninių pastangų variklis


„Tikras krikščionių susitaikinimas bus įmanomas tuomet kai sugebėsime pripažinti kitų gautas dovanas, kai nuolankiai ir klusniai mokysimės iš kitų, nelaukdami, kad pirmiausiai kiti mokytųsi iš mūsų“, pasakė popiežius Pranciškus trečiadienio pavakare per ekumeninius apaštalo Pauliaus atsivertimo šventės Mišparus, kartu užbaigdamas Maldos savaitę už krikščionių vienybę savo vyskupijoje Romoje. Maldų savaitė buvo minima penkiasdešimtąjį kartą. Šiemetinės savaitės tema: „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“. Popiežiaus vadovautose pamaldose dalyvavo Romoje gyvuojančių kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovai.

Mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje baigėsi palaiminimu „trimis balsais“; Šventojo Tėvo kvietimu, palaiminimo invokaciją su juo sukalbėjo Mišparuose dalyvavę Konstantinopolio ir Kenterberio atstovai: ortodoksų arkivyskupas Genadijus ir anglikonų vyskupas David Moxon, kurie, perskaitę invokaciją, kartu su popiežiumi suteikė palaiminą Mišparų dalyviams.

Palaiminimo invokacija:

Dievas, mūsų tikėjimą pagrindęs Apaštalų liudijimu, užtariant Šv. Pauliui tepripildo jus savo palaiminimo!

Kad pagal Apaštalų mokymą ir pavyzdį galėtumėte visų akivaizdoje tapti drąsiais Evangelijos liudytojais!

Teužtaria mus šventieji Apaštalai, kurie perdavė pirmąjį tikėjimo skelbimą, kad ir mes galėtume džiaugtis Tėvo namų amžinuoju džiaugsmu!

Dar prieš palaiminimą į popiežių Pranciškų savo ir Mišparų dalyvių vardu kreipėsi kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Jis prisiminė, kad Maldos už krikščionių vienybę savaitės temą „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“, apaštalo Pauliaus žodžius iš jo antrojo laiško Korinto krikščionių bendruomenei, Vokietijos krikščioniškos bendruomenės parinko suprasdamos, kad Reformacijos, prasidėjusios prieš lygiai penkis šimtmečius istorija yra paženklinta ne tik iš naujo atrasta neįkainojama Dievo malonės evangelija, bet ir skaudžių pasidalijimų, kuriuos popiežius ir Pasaulinės Liuteronų Federacijos pirmininkas vysk. Younan prisiminė Lunde, Švedijoje pasirašytoje bendroje deklaracijoje:

„Būdami be galo dėkingi už dvasines ir teologines malones gautas per Reformaciją, Kristaus akivaizdoje išpažįstame ir smerkiame, kad liuteronai ir katalikai pažeidė regimą Bažnyčios vienybę“.

„Atgaila, istorinės atminties apvalymas, tęsė kardinolas, turi įvykti po susitaikinimo ženklu, susitaikinimo, kuris gali užgimti tik vieno Dievo iniciatyva ir kuris liudija Dievo žmonijai ir visam kosmosui suteiktą malonę. Leisdami, kad Dievas sutaikintų Kristuje, mes patys turime skelbti susitaikymą, turime įsipareigoti ugdyti krikščionių susitaikymą ir turime leistis būti skatinamais Kristaus meilės. Iš tikrųjų, meilė yra kiekvienos ekumeninės pastangos variklis. Tikroji meilė neištrina teisėtų skirtingumų tarp krikščioniškų Bažnyčių, bet jas, susitaikinusias, veda kartu į dar gilesnę vienybę.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.