2017-01-23 15:32:00

Popiežius Pranciškus: Neškime Jėzaus žodį kaip jo mokiniai


Sekmadienio susitikime su maldininkais Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinį apie pirmųjų mokinių pašaukimą prie Galilėjos ežero, pasveikino milijonus žmonių visame pasaulyje, kurie sausio 28 dieną švęs Naujuosius Metus pagal Mėnulio kalendorių, guodė dėl sniego lavinos ir žemės drebėjimo artimųjų centrinėje Italijoje netekusias šeimas ir kvietė melstis už krikščionių vienybę atkreipdamas dėmesį, kad dar tęsiasi Maldų savaitė už krikščionių vienybę.

Šventasis Tėvas pakvietė su juo švęsti Maldų savaitės už krikščionių vienybę pabaigą trečiadienio pavakare Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, kurioje vadovaus Mišparams dalyvaujant kitų Romos krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovams. Maldų savaitės už krikščionių vienybę tema „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14) yra apaštalo Pauliaus pasisakymas, nurodantis „kuriuo keliu žengti“, sakė popiežius. Šventasis Tėvas be to prašė „būti ištvermingais maldoje, kad būtų įgyvendintas Jėzaus troškimas: „Kad visi būtų viena“ (Jn 17,21).

Sekmadienio Mišių Evangelija pasakojo apie Jėzaus mokymo pradžią Galilėjoje. Jis išvyksta iš kalnų kaimo Nazareto ir apsistoja Kafarnaume, svarbiame centre prie ežero kranto, Viduržemio ir Mesopotamijos sankryžoje, kurio gyventojų dauguma pagonys. Tai rodo, kad Jėzaus mokymas skirtas ne tik jo kraštiečiams, o visiems, atkeliaujantiems į kosmopolitinę „tautų Galilėją“. Lyginant su sostine Jeruzale, Galilėja buvo geografinis paribys ir religiškai netyras regionas, nes ten buvo daug pagonių. Išganymo istorijai Galilėja nieko nežadėjo, tačiau būtent iš ten pasklido Jėzaus šviesa.

Jėzus paskelbė Dangaus karalystę, Dievo santarvės įgyvendinimą, vardan kurios visi kviečiami atsiverti, pakeisti mąstymą ir elgesį. Tai svarbu, - sakė popiežius pakartodamas, kad atsivertimas nėra tik kitoks gyvenimo būdas, o bet ir mąstymas. Jėzus visuomet yra pakeliui. Kitaip nei Jonas Krikštytojas, Jėzus apsisprendžia būti keliaujančiu pranašu, einančiu susitikti su žmonėmis prie ežero kranto, kaip brolių žvejų poras Simoną ir Andriejų, Jokūbą ir Joną. Jėzus juos pašaukia jiems bedirbant kasdienį darbą ir dėka jų dosnaus atsiliepimo mes šiandien galime džiaugtis galį skelbti mūsų tikėjimą.

Sakė popiežius Pranciškus: - Pirmoji Kristaus mokinių bendruomenė užgimė neįsivaizduojamoje žemėje, ežero pakrantėje. Šios pradžios suvokimas tesužadina mumyse norą nešti Jėzaus žodį, meilę ir jautrumą kiekviename kontekste, net neatlaidžiausiame ir atspariausiame, nešti žodį į visus pakraščius; visos žmogaus gyvenamos erdvės yra dirva, kurioje galima sėti Evangelijos sėklą, kad neštų išganymo vaisius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.