2017-01-19 00:00:00

Naujo Opus Dei vadovo rinkimai


Šeštadienį, sausio 21-ąją prasideda Opus Dei prelatūros, pasaulyje, įskaitant Lietuvą, iš viso turinčios per 90 000 narių, naujo vadovo rinkimai. Rinkimų procedūrų pradžią paskelbė Asmeninės prelatūros vikaras augziliaras mons. Fernando Ocariz, laikinai einantis vadovo pareigas, po to kai gruodžio 12 dieną Romoje mirė Opus Dei asmeninės prelatūros prelatas Javier Echevarria Rodriguez. 

Opus Dei prelatūra savo vadovo rinkimuose ypatingą dėmesį skiria moterų vaidmeniui. Sausio 21 dieną 38 Opus Dei moterų tarybos narės plenariniame susirinkime už uždarų durų pasiūlys kandidatus, jų manymu tinkamiausius užimti vadovo - Asmeninės prelatūros prelato – postą. Kiekviena moterų tarybos narė gali pasiūlyti vieną ar daugiau kandidatų, kurių vardai uždarame voke įdedami į kandidatų urną. Moterų tarybos siūlymai į kandidatus yra slapti. Sekantis rinkimų etapas – rinkimų generalinis kongresas – prasidės sausio 23 dieną, dalyvaujant tik vyrams, kunigams ir pasauliečiams. Tuomet kandidatų urna iš Moterų tarybos susirinkimo bus perkelta į rinkimų generalinio kongreso būstinę.

Rinkimų generalinio kongreso dalyviams perskaičius moterų pasiūlytų kandidatų vardus, rinkėjai už juos balsuos. Išrinktasis turi priimti rinkimų kongreso sprendimą arba, jei atsisako, paaiškinti, dėl kokių rimtų priežasčių negali priimti išrinkimo. Be to, išrinktasis privalo gauti popiežiaus patvirtinimą. Ir tik po to rinkimų kongresas praneša kas yra išrinktas naujuoju Asmeninės prelatūros Prelatu.

Asmeninės prelatūros Prelatu gali būti išrinktas kunigas, ne jaunesnis nei keturiasdešimties metų, dalyvaujantis kongrese, priklausantis Opus Dei mažiausiai dešimt metų ir su penkerių metų kunigystės patirtimi. Kandidatas turi atitikti bendrai vyskupams Bažnyčios teisėje keliamus reikalavimus. Oficialaus naujo prelato ingresas įvyks jo paties nustatytą dieną Marijos Taikos karalienės bažnyčioje Romoje, prie kurios veikia Asmeninės prelatūros Opus Dei generalinė būstinė.

Opus Dei vadovo rinkimų kongrese dalyvaus iš viso apie šimtas rinkėjų - kunigai ir pasauliečiai -vyresni nei 32 metų ir priklausantys Prelatūrai bent devynerius metus. Juos išrenka kraštų, kuriuose veikia Opus Dei, tikintieji.

Rinkimų kongresas, išrinkęs vadovą, dar turi paskirti Generalinę tarybą. Po to sušaukiamas moterų generalinis kongresas, kuris išrenka naują moterų tarybą. Kongreso dalyviai be to įvertina Prelatūros veiklą ir parengia naujas gaires aštuoneriems metams iki ateinančio eilinio generalinio kongreso.

Trys pagrindiniai veikėjai Opus Dei prelatūros tarpuvaldžiu yra mons. Fernando Ocariz, 1944 metais Paryžiuje gimęs prelatūros vikaras augziliaras, Buenos Airėse gimęs 56 metų mons. Mariano Fazio, generalinis vikaras ir vieneriais metais jaunesnis mons. Jose Javier Marcos, vikaras sekretorius iš Palencijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.