2017-01-14 16:54:00

Mirė kardinolas Gilberto Agustoni


Mirė kardinolas Gilberto Agustoni, vienas iš šv. Jono Pauliaus Apaštališkosios konstitucijos „Pastor Bonus“ (1988) autorių, bendradarbiavęs rengiant Katalikų Bažnyčios katekizmą ir svarbius popiežiaus mokymo dokumentus. Šveicaras kardinolas Agustoni, Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiojo Tribunolo prefektas emeritas, mirė sausio 13 dieną Romoje eidamas devyniasdešimt penktuosius metus. Gedulingas Mišias už velionį aukos Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano, Romos kurijos kardinolai ir vyskupai, antradienį sausio 17-ąją, Šv. Petro bazilikoje.

Popiežius Pranciškus, reikšdamas užuojautą velionio kardinolo dukterėčiai Luisai Sant’Andrea, patikino apie savo artumą artimiesiems ir visiems gedintiems dėl nuoširdaus ir uolaus Šventojo Sosto bendradarbio, Evangelijai ištikimo kunigo mirties, meldė Viešpatį Jėzų, kad Mergelės Marijos užtarimu mirusiam kardinolui suteiktų savo ištikimiems mokiniams pažadėtąją amžiną dovaną.

Kardinolas Agustoni gimė Šveicarijoje 1922 metais pamaldžių katalikų šeimoje Bazelio vyskupijoje, turėjo seserį ir keturis brolius, iš kurių du kunigai. Agustoni pradėjo tarnystę Šventajam Sostui 1950 būdamas dvidešimt aštuonerių metų, kardinolo Ottaviani vadovaujamoje Sant‘Uffizio kongregacijoje, dabar Tikėjimo mokymo kongregacija, kartu ėjo pareigas Sakramentų kongregacijoje, o kaip Šventosios Liturgijos konstitucijos įgyvendinimo tarybos patarėjas, buvo ryšininkas tarp minėtųjų dikasterių, kurios buvo atsakingos už Bažnyčios posusirinkiminį liturginį atsinaujinimą. Agustoni tarnavo patarėju Pauliaus VI įsteigtoje Kulto kongregacijoje ir Romos Rotos Tribunole, Šv. Jono Pauliaus II buvo paskirtas Dvasininkijos kongregacijos sekretoriumi Bažnyčiai reikšmingu metu, kai popiežius devintajame dešimtmetyje sušaukė Sinodą kunigų formacijos klausimais ir jį užbaigė pamatiniu dokumentu „Pastores dabo vobis“. Agustoni, kaip už katechezę atsakingos dikasterijos sekretorius, vykdė kitus svarbius uždavinius kardinolo Ratzingerio komisijai rengiant naują Bažnyčios katekizmą, kaip ir rašant Romos kurijos reformą užbaigusią Apaštališkąją konstituciją „Pastor Bonus“ ir Romos kurijos reglamentą. Gilberto Agustoni 1992 metais perėmė vadovavimą Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiajam Tribunolui, šios dikasterijos prefekto pareigas eidamas nuo paskyrimo kardinolu iki 1998 metų spalio.

Gilberto Agustoni dalyvavo dvejose šio šimtmečio konklavose, kurios į Šv. Petro Sostą išrinko popiežius Benediktą XVI 2005 metais ir Pranciškų 2013 metais.

Mirus kardinolui Agustoni Kardinolų kolegijoje liko du velionio kraštiečiai šveicarai: kardinolas Kurt Koch, Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas ir Henri Schwery, Siono vyskupas emeritas. Dar nesuėję metai nuo kito Romoje ilgus metus tarnavusio šveicaro kardinolo šv. Jono Pauliaus II namų teologo dominikono Georges’o Cottier mirties 2016 kovo mėnesį. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.