2017-01-08 13:23:00

Popiežius: Prašykime Viešpatį, kad sušildytų mūsų širdis


Sekmadienį Bažnyčia liturgijoje minėjo Kristaus krikštą. Rytą aukojęs šventės Mišias Vatikano rūmų Siksto koplyčioje ir krikštijęs kūdikius, vidudienį popiežius Pranciškus kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą kartu su Šv. Petro aikštėje susirinkusiais tikinčiaisiais.

„Šiandien Jėzaus krikšto šventės Evangelijoje matome sceną, įvykusią prie Jordano upės: atgailaujančiųjų minioje, atėjusioje pas Joną Krikštytoją, yra ir Jėzus. Jonas nenori jo krikštyti sakydamas: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas” (Mt 3,14). Krikštytojas supranta, koks didelis atstumas yra tarp jo ir Jėzaus. Tačiau Jėzus tam ir atėjo, kad sumažintų nuotolį tarp žmogaus ir Dievo: jis yra visiškai Dievo pusėje ir tuo pat metu visiškai žmogaus pusėje; jis sujungia tai, kas buvo padalinta. Dėl to jis prašo Joną, kad jį pakrikštytų ir būtų atlikta visa, kas reikalinga teisumui (plg. Mt 3,15), tai yra, kad būtų pasielgta taip, kaip buvo numatęs Tėvas. Jis nori, kad Jėzus būtų klusnus ir solidarus su silpnu ir nusidėjėliu žmogumi, kad būtų nuolankus ir liudytų Dievo artumą savo vaikams.

Tą akimirką, kai Jono pakrikštytas Jėzus išbrenda iš Jordano upės, iš dangaus pasigirsta Dievo Tėvo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3,17). Tuo pat metu Šventoji Dvasia it balandis nusileidžia ant Jėzaus ir žymi jo viešosios išganymo misijos pradžią. Jis savo misiją vykdys kaip nuolankus ir romus tarnas, remdamasis vien tiesos jėga, kaip skelbė pranašas Izaijas: „Jis nerėks, nekels triukšmo [...] Jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio; jis ištikimai neš teisybę“ (Iz 42,2-3).

Toks yra Jėzaus stilius. Toks yra ir Kristaus mokinių misijos stilius: skelbti Evangeliją nuolankiai ir drąsiai, be arogancijos ir prievartos. Tikroji misija niekada nėra prozelitizmas, bet patraukimas prie Kristaus, vienybės su juo ugdymas maldoje ir adoravime, liudijant meilę, tarnaujant Jėzui, kuris yra mažiausiuose mūsų broliuose. Sekdami Jėzumi, geru ir gailestingu ganytoju, gaivinami jo malonės, esame pašaukti savo gyvenimu duoti džiaugsmingą liudijimą, kuris šviečia keliui, atneša viltį ir meilę.

Šiandienė šventė mums padeda iš naujo atrasti priklausymo pakrikštytųjų tautai grožį. Esame nusidėjėliai, išgelbėti Kristaus malone, Šventosios Dvasios veikimu realiai įjungti į Jėzaus sūnystės santykį su Tėvu, priimti į Motiną Bažnyčią, apdovanoti mūsų tarpusavio brolyste, kurios nevaržo jokios ribos ir barjerai.

Mergelė Marija tepadeda visiems krikščionims visada su dėkingumu atsiminti savo Krikštą ir ištikimai eiti keliu, kuris prasidėjo mūsų atgimimo Sakramentu“.

* * *

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais sukalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius paminėjo sekmadienio rytą aukotas Mišias, kurių metu jis suteikė krikšto sakramentą 28 kūdikiams. Popiežius taip pat sakė, kad šeštadienį jis taip pat pakrikštijo vieną suaugusį katechumeną. „Meldžiuosi už visus tėvus, kurie šiomis dienomis ruošiasi savo vaiko krikštui ir už tuos kurie neseniai savo vaiką pakrikštijo. Meldžiu jiems ir jų vaikams Šventosios Dvasios, kad šis sakramentas, toks paprastas ir tuo pat metu toks svarbus, būtų išgyvenamas su tikėjimu ir viltimi“.

Kalbėdamas sekmadienį po vidudienio maldos Pranciškus taip pat pakvietė jungtis į Pasaulinį popiežiaus maldos tinklą, kuris platina, taip pat ir per socialius tinklus, kiekvieną mėnesį visai Bažnyčiai siūlomas popiežiaus maldos intencijas. „Tokiu būdu, sakė Pranciškus, vykdomas apaštalavimas malda ir stiprėja vienybė“.

Galiausiai popiežius paiminėjo šiomis dienomis nuo šalčio kenčiančius miestų gatvėse gyvenančius benamius žmonės, ragino jiems padėti. „Šiomis šaltomis dienomis raginu atsiminti gatvėje gyvenančius žmones, kenčiančius šaltį ir žmonių abejingumą. Kai kurie iš jų mirė. Melskimės už juos ir prašykime Viešpatį sušildyti mūsų širdis, kad galėtume jiems padėti“. Popiežiaus sprendimu Romos benamiams buvo pasiūlyta nakvynė Vatikanui priklausančiuose nakvynės namuose. Ties kas atsisakė, gali naktį praleisti gatvėse pastatytuose Vatikano tarnybiniuose furgonuose, kitiems išdalinti šilti miegmaišiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.