2017-01-06 20:50:00

Slávenie Zjavenia Pána so Svätým Otcom a jeho trojkráľový knižný darček


Vatikán 6. januára - Na slávnosť Zjavenia Pána Svätý Otec dopoludnia predsedal eucharistickému sláveniu v Bazilike sv. Petra spolu s kardinálmi a členmi Rímskej kúrie. V deň, keď si Cirkev osobitne uvedomuje svoje evanjelizačné poslanie nasmerované ku všetkým národom, bol pri oltári medzi hlavnými koncelebrantmi pápeža aj kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Po tom, ako diakon slávnostným spôsobom oznámil tohtoročný termín Veľkej noci a s ním spojených pohyblivých sviatkov sa Svätý Otec prihovoril v homílii. Sústredil sa na postoj poklony pred Bohom, ktorého vzorom sú Mudrci od Východu, čo sa prišli Ježiškovi pokloniť ako novonarodenému kráľovi. Pápež František hovoril o „svätej clivote“, čiže túžbe človeka po Bohu, ktorá ho vedie k ochote zriekať sa lákadiel sveta a vykročiť za prísľubom niečoho väčšieho a štedrejšieho pre život. Porovnaním postoja Mudrcov s postojom Herodesa a jeho poradcov pápež František poukázal na úskalia a ohrozenia pri putovaní kresťana ku skutočnému stretnutiu s Bohom.

Plné znenie homílie Svätého Otca

Pri svätej omši zazneli spoločné úmysly veriacich po poľsky, arménsky, japonsky, švédsky a čínsky. Pri liturgii asistovali seminaristi z Pápežského Urbanovho kolégia Kongregácie pre evanjelizáciu národov (Propaganda Fide).

Na poludnie pápež František ako zvyčajne udelil požehnanie veriacim zhromaždeným na námestí sv. Petra po tom, ako sa im prihovoril v katechéze a spolu s nimi sa pomodlil Anjel Pána. V katechéze sa Svätý Otec zameral na symbol Kristovho svetla a na radosť kresťana z jeho nasledovania.

Plné znenie katechézy pred Anjel Pána

Svätý Otec v tento deň tiež zablahoželal východným cirkvám a kresťanským komunitám, ktoré dnes večer vstupujú do slávenia Narodenia Pána podľa tradície Juliánskeho kalendára: „V duchu radostného bratstva im žičím, aby ich nové sviatky narodenia Pána Ježiša naplnili svetlom a pokojom.“

Pápež František dnes po modlitbe Anjel Pána poďakoval organizátorom Svetového misijného dňa detí a mladých povzbudil k aktivite: „Povzbudzujem všetky deti a mládež, aby sa v rozličných častiach sveta usilovali prinášať evanjelium a pomáhať svojim rovesníkom v ťažkostiach.“ 

Tradične sa Svetový misijný deň detí slávi 6. januára. Vyjadruje aktívne miesto detí a mládeže v evanjelizačnej misii Cirkvi, primerane ich veku a životnému štýlu. Tento rok má Svetový misijný deň detí tému „Z celého srdca“. 

V Ríme sa už tradične na sviatok Troch kráľov konal slávnostný folkloristický sprievod v kostýmoch podľa tradícií rôznych historických spoločenských stavov regiónov a miest Talianska, s pochodovou hudbou, vlajkami a erbmi. Toho roku sa predstavili najmä mestá regiónu Umbria. Tak ako po iné roky, aj tento 22. ročník sprievodu začínal od Anjelského hradu a o 12. hodine jeho účastníci pozdravili Svätého Otca Františka na Námestí sv. Petra. Svätý Otec im poďakoval za „šírenie hodnôt solidarity a bratstva“, ktoré si podujatie kladie za cieľ.

Celkom na záver Svätý Otec pripravil pre prítomných darček v podobe knižky „Ikony milosrdenstva“. Meditatívne podnety, ktoré sú výsledkom Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva predstavujú osobu Milosrdného Ježiša cez skúsenosť šiestich biblických postáv, ktorým kontakt s jeho láskou premenil život: verejná hriešnica, Zachej, mýtnik Matúš, Samaritánka, kajúci zločinec, apoštol Peter. Svätý Otec svoj darček predstavil prítomným týmito slovami:

„Mudrci predkladajú Ježišovi svoje dary, ale v skutočnosti sám Ježiš je tým pravým Božím darom. On je totiž Boh, ktorý sa nám darúva, v ňom vidíme milosrdnú tvár Otca, ktorý nás očakáva, prijíma a vždy nám odpúšťa. Tvár Boha, ktorý s nami nikdy nezaobchádza podľa našich skutkov alebo podľa našich hriechov, ale jedine podľa nesmiernosti svojho nevyčerpateľného milosrdenstva.

A keď hovoríme o daroch, aj ja som uvažoval podarovať vám malý darček... ťavy to nebudú, ale venujem vám dar: knižku „Ikony milosrdenstva“. Darom od Boha je Ježiš, Otcovo milosrdenstvo, a preto na pripomenutie si tohto Božieho daru vám venujem tento dar, ktorý vám rozdajú chudobní, bezdomovci a utečenci spolu s viacerými dobrovoľníkmi a rehoľníkmi, ktorých srdečne zdravím a ďakujem im naozaj zo srdca.

Prajem vám rok spravodlivosti, odpustenia a nerušenosti, no predovšetkým rok milosrdenstva. Pomôže vám čítať si túto knižku: je vrecková, môžete ju nosiť pri sebe. Prosím, nezabudnite ani vy na dar pre mňa vašou modlitbou. Pán nech vás žehná. Požehnaný sviatok, dobrú chuť k obedu a do videnia!“

Za pomoci dobrovoľníkov z radov bezdomovcov, utečencov i členov reholí dnes na Námestí sv. Petra rozdali pracovníci pápežskej charity (Elemosineria Apostolica) vreckové výtlačky 35-tisíc osobám. Za sychravého počasia ponúkli okolo 300 chudobným aj občerstvenie v podobe obloženého chlebíka a nealkoholického nápoja. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.