2017-01-05 15:32:00

Popiežius: Pašaukimus ugdo malda ir geras pavyzdys


Plačiai atverti bažnyčių ir parapijų duris, melstis, visada išklausyti jaunimą, negailėti jam savo laiko, duoti jaunimui asmeninio gyvenimo liudijimą – tai pasak popiežiaus Pranciškaus raktai į sėkmingą pašaukimų ugdymą. Apie tai popiežius kalbėjo ketvirtadienio rytą Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje susitikęs su 800 vyskupų, kunigų ir pasauliečių, dalyvavusių Italijos Vyskupų konferencijos surengtame nacionaliniame pašaukimų sielovados suvažiavime.

Svarbūs ir suvažiavimai, tokie kaip šis, kuriame dalyvavo visų Italijos vyskupijų atstovai, sakė popiežius, tačiau toks formalus pašaukimų sielovados programavimas neturi atstoti nuoširdaus ir atviro bendravimo bei liudijimo. Popiežius pajuokavo, kad jam beeinant į susitikimo su italais pašaukimų sielovados suvažiavimo dalyviai,, kažkas jam pasakęs: „Vietoj rengę suvažiavimus, geriau jie daugiau tesimeldžia už pašaukimus“. Ir iš tiesų, sakė popiežius, jei pritrūktų maldos ir jei mūsų bažnyčių durys būtų uždarytos, tuomet neturėtų jokios prasmės ir suvažiavimai.

Jauni žmonės visada tesijaučia laukiami bažnyčios ir parapijose, negalima tenkintis tik iš anksto nustatytomis darbo valandomis, juo labiau negalima leisti, kad į bažnyčią ateinantis jaunimas susidurtų su nesvetingu ir nemaloniu kunigų ir parapijų darbuotojų elgesiui. Kalbėdamas apie maldos svarbą, popiežius sakė, kad į maldą už pašaukimus turi būti įtrauktos visos vietinės bendruomenės. Žymiai daugiau pašaukimų turi tos vietinės Bažnyčios, kuriose pastoviai meldžiamasi už pašaukimus, kur vyskupas kiekvieną mėnesį kreipiasi į šeimas, į senyvo amžiaus sulaukusius žmones, į sergančius, pasiūlo jiems minčių dvasiniam apmąstymams ir paprašo melstis pašaukimų intencija. Reikia, kad vyskupai skatintų maldą savo bendruomenėje, kad palydėtų bendruomenę maldoje už pašaukimus. Juk pats Jėzus mums yra pasakęs: melskitės už pašaukimus, melskite pjūties šeimininką, kad siųstų darbininkų. Galime turėti puikiai suorganizuotas įvairias bažnytines struktūras, bet jei nesimelsime, visas mūsų veikimas bus bergždžias. Nebus jame jėgos. Malda visada turi būti pirmoje vietoje, sakė popiežius.

Labai svarbus ir kunigų bei Dievui pašvęstųjų liudijimas. Kai vaikinas ar mergina pajunta, kad Viešpats šaukia rinktis kunigo ar pašvęstąjį gyvenimą, jis ar ji savo pašaukimą išgyvena labai asmeniškai ir konkrečiai. Dažniausiai jaunas žmogus pašaukimą suvokia kaip troškimą tarnauti Viešpačiui sekant konkrečiu pavyzdžiu. „Aš noriu būti kaip jis“, „aš noriu būti kaip ji“. Popiežius prašė visada atsiminti, kad pavyzdingų kunigų, pavyzdingų seserų vienuolių pavyzdys yra labai svarbus, dažnai jis nulemia jauno žmogaus pasiryžimą atsiliepti į pašaukimo balsą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.