2017-01-03 16:18:00

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2017 - Svetová sieť modlitby Svätého Otca


Vatikán/Slovensko 3. januára – Prinášame v prehľade na celý rok 2017 úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom a Konferenciou biskupov Slovenska. Svetová sieť modlitby Svätého Otca má od januára nový systém. Už nebudú bývať každý mesiac dva paralelné úmysly pápeža zamerané všeobecne a misijne, ale pápež František vybral na každý mesiac jediný úmysel, a to striedavo so všeobecným a evanjelizačným zameraním. Slovenskí biskupi na každý mesiac určili jeden úmysel.

Modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby Svätého Otca na rok 2017 spolu s úmyslami Konferencie biskupov Slovenska

Január
Evanjelizačný úmysel: Za všetkých kresťanov, aby - verní Pánovmu učeniu - modlitbou a bratskou láskou napomáhali obnovovaniu cirkevného spoločenstva a spolupracovali pri odpovedaní na aktuálne výzvy, ktorým ľudstvo čelí.

Úmysel slovenských biskupov: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

Február
Všeobecný úmysel: Za všetkých, ktorí podstupujú skúšky, najmä za chudobných, utečencov a odsunutých na okraj spoločnosti, aby v našich spoločenstvách našli prijatie a útechu.

Úmysel slovenských biskupov: Aby sme hrozbu fundamentalizmu a extrémizmu premáhali rešpektom, kresťanskou láskou k blížnemu a vzájomným dialógom.

Marec
Evanjelizačný úmysel: Za prenasledovaných kresťanov, aby pocítili podporu celej Cirkvi - v modlitbe i prostredníctvom materiálnej pomoci.

Úmysel slovenských biskupov: Aby sme chápali dôležitosť odpúšťania a zmierenia a sami ho uskutočňovali v medziľudských vzťahoch.

Apríl
Všeobecný úmysel: Za mladých, aby dokázali štedro odpovedať na svoje povolanie a brali vážne aj možnosť zasvätiť sa Pánovi v kňazstve alebo v zasvätenom živote.

Úmysel slovenských biskupov: Aby sme svojím životom aj v zložitých situáciách vyznávali, že Kristovo zmŕtvychvstanie je zdrojom nádeje a pokoja.

Máj
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov v Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo o zmierení, spravodlivosti a pokoji, podľa vzoru Milosrdného Ježiša.

Úmysel slovenských biskupov: Aby každá kresťanská rodina bola verná sviatosti manželstva a pestovala hodnoty lásky a spoločenstva.

Jún
Všeobecný úmysel: Za predstaviteľov národov, aby sa rozhodne postavili za ukončenie obchodovania so zbraňami, ktoré má za následok smrť mnohých nevinných obetí.

Úmysel slovenských biskupov: Aby nám Duch Svätý pomohol spoznať, čo je dobré a čo zlé, posilnil nám vôľu konať dobro a odmietať zlo.

Júl
Evanjelizačný úmysel: Za sestry a našich bratov, ktorí sa vzdialili od viery, aby aj prostredníctvom našej modlitby a evanjeliového svedectva mohli znovu objaviť blízkosť milosrdného Pána a krásu kresťanského života.

Úmysel slovenských biskupov: Aby bolo stále viac dobrovoľníkov pohotových veľkoryso poskytovať svoje služby núdznym.

August
Všeobecný úmysel: Za umelcov dnešných čias, aby využitím svojho talentu mnohým pomohli objaviť krásu stvorenia.

Úmysel slovenských biskupov: Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký Boží dar stvorenia.

September
Evanjelizačný úmysel: Za naše farnosti, aby sa - oživované misijným duchom - stali miestami odovzdávania viery a svedectva a o dobročinnej láske.

Úmysel slovenských biskupov: Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu náboženských právd novej generácii doma i v škole.

Október
Všeobecný úmysel: Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať k budovaniu spoločného dobra.

Úmysel slovenských biskupov: Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.

November
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov v Ázii, aby - vydávajúc svedectvo o evanjeliu svojimi slovami a skutkami - napomáhali dialóg, pokoj a vzájomné pochopenie, najmä s veriacimi iných náboženstiev.

Úmysel slovenských biskupov: Aby nás svedectvo svätých pobádalo dokonalejšie napodobňovať Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať.

December
Všeobecný úmysel: Za ľudí vo vyššom veku, aby - podporovaní rodinami a kresťanskými spoločenstvami - svojou múdrosťou a skúsenosťou spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.

Úmysel slovenských biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. Apoštolát modlitby prešiel v posledných rokoch obnovou a nesie aj označenie Svetová sieť modlitby Svätého Otca. V súčasnosti je jeho medzinárodným riaditeľom páter Frédéric Fornos SJ.

Na Slovensku šíri myšlienky a aktivity Apoštolátu modlitby katolícky časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý vydáva jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.