2016-12-31 07:10:00

Գոհաբանական աղօթք. Փառք ի բարձունս Աստուծոյ։


Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն:

Եւ օրհնութիւն քեզ ի բարձունս, օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր. օրհնեմք զքեզ եւ գովեմք զքեզ:

Խոստովանիմք Տէր զքեզ եւ երկիր պագանեմք քեզ. փառաւորեմք զքեզ. գոհանամք Տէր զքէն վասն մեծի փառաց քոց:

Տէր թագաւոր սուրբդ երկնային. Աստուած եւ Հայր ամենակալ:

Տէր եւ Որդի Հօր միածին Յիսուս Քրիստոս եւ սուրբ Որդի:

Տէր Աստուած Գառն Աստուծոյ եւ Որդի Հօր. որ առեր զմերս ի կուսէն:

Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշխարհի. եւ արդ ընկալ զաղաչանս մեր:

Սուրբդ որ նստիս ընդ աջմէ Հօր ողորմեաց մեզ:

Զի դու միայն սուրբ՝ դու միայն բարձրեալ ես, դու միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս:

Տէր եւ Հոգիդ Սուրբ՝ որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր. ամէն:
Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զքեզ, Տէր, եւ գովեմք զանուն սուրբ քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Արժանի արա Տէր զօրս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահեա զմեզ: Օրհնեալ ես Տէր Աստուած հարցն մերոց. գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ քո յաւիտեանս ամէն:
Օրհնեալ Տէր՝ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո, (երիցս կրկնեա):

Տէր ապաւէն եղեր մեր ազգէ յազգ:

Ես աղաչեմ Տէր ողորմեա ինձ եւ բժշկեա զանձն իմ, ես մեղայ քեզ:

Ցոյց մեզ Տէր զողորմութիւնս քո. եւ զփրկութիւնս քո տուր մեզ:

Տէր ողորմութիւն քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ:

Տէր իմ զքեզ ապաւէն ինձ արարի. ուսո ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ:

Ի քէն է Տէր՝ աղբիւր կենդանութեան եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս: Ծագեա զողորմութիւնս քո՝ որք ճանաչեն զքեզ Տէր:

 

Կատարում է Սևանի Վազգենեան հոգևոր Դպրանոցի երգչախումբը:
Երգւում է  Առաւօտեան ժամերգութեան ժամանակ:
Երգի սկզբնամասը Ղուկաս 2.14-ի հրեշտակների օրհնութիւնն է: Միւս մասերը գրուել են երեք Տիեզերական ժողովների ժամանակ:
All the contents on this site are copyrighted ©.