2016-12-29 15:44:00

Popiežius Pranciškus: ištremkime smurtą, statykime nesmurtines bendruomenes


Sausio 1 dieną Vatikane pradės darbą nauja Romos kurijos dikasterija: Dikasterija žmogaus visapusiškam vystymuisi tarnauti. Dikasteriją Pranciškus įsteigė vykdydamas Romos kurijos reformą, pradėtą netrukus po išrinkimo popiežiumi, prieš beveik ketverius metus. Popiežiui reformos klausimais pataria jo paties įsteigta Kardinolų patarėjų taryba, sudaryta iš devynių asmenų, atstovaujančių Visuotinei Bažnyčiai visuose žemynuose ir Vatikane.

Popiežius įsteigė Dikasteriją žmogaus visapusiškam vystymuisi tarnauti rugpjūčio 17 dieną pasirašytu dokumentu, Apaštališkuoju laišku motu proprio forma „Humanam progressionem“. Dokumentas buvo paskelbtas rugpjūčio 31 dieną. Naujoji Šventojo Sosto institucija „Dikasterija žmogaus visapusiškam vystymuisi tarnauti“ pakeis ir integruos ligi šiol veikusias keturias Romos kurijos Popiežiškąsias tarybas: Teisingumo ir Taikos, „Cor Unum“ (Vienos Širdies), Keliautojų ir migrantų sielovados ir Sveikatos darbuotojų sielovados. Pastarosios nustos veikusios sausio 1 dieną.

Naujos institucijos vadovu popiežius paskyrė iš Afrikos kilusį kardinolą, ligi šiol buvusį Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininką, Peterį Kodwo Appiah Turksoną. Iš Ganos kilęs kardinolas, einantis 69 metus, buvęs Cape Coast arkivyskupijos arkivyskupas į Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininko pareigas buvo paskirtas popiežiaus Benedikto XVI 2009 metais. Nuo tada jis yra vienas iš vyresniųjų Romos kurijos kardinolų ir artimas popiežiaus Pranciškaus bendradarbis.

Pagal naujas pareigas kardinolui Turkson teks dar artimiau bendradarbiauti su popiežiumi Pranciškumi, nes vienam naujosios dikasterijos skyriui, atsakingam už pabėgėlius ir migrantus, laikinai vadovaus pats popiežius. Jis pats apie tai pranešė paskelbdamas apie naujos dikasterijos įkūrimą, šią temą paminėjo taip pat Pasaulinės Taikos dienos žinioje. Taikos dienos tema: „Nesmurtiškumas – taikos politikos stilius“.

Žinioje popiežius Pranciškus be kita ko sako: „Noriu patikinti, kad Katalikų Bažnyčia lydės kiekvieną mėginimą statydinti taiką veikliu ir kūrybišku nesmurtiškumu. 2017 m. sausio 1 d. pradeda veikti nauja „Dikasterija žmogaus visapusiškam vystymuisi tarnauti“, padėsianti Bažnyčiai vis veiksmingiau skatinti „neįkainojamą teisingumo, taikos ir kūrinijos saugojimo gėrį“ ir rūpinimąsi migrantais, „stokojančiaisiais, sergančiaisiais ir atskirtaisiais, išstumtaisiais į paribius ir ginkluotų konfliktų bei gamtos katastrofų aukomis, įkalintaisiais, nedirbančiaisiais ir visokiausių vergystės bei kankinimo formų aukomis“. Bet kuris veiksmas šia kryptimi, kad ir koks kuklus, padeda kurti pasaulį be smurto, tai pirmutinis žingsnis teisingumo ir taikos linkme“, parašė žinioje popiežius Pranciškus.

Naujoji Romos kurijos Dikasterija žmogaus visapusiškam vystymuisi tarnauti, be to, padės Bažnyčiai ugdyti ir ginti žmogaus teises, liečiančias ypač darbą, įskaitant mažamečių, rūpinsis prekybos žmonėmis, mirties bausmės ir nusiginklavimo klausimais.

Popiežius Pranciškus Apaštališkajame laiške „Humanam progressionem“ patikino, kad Bažnyčia, vadovaudamasi Evangelija, yra pašaukta visoje savo veikloje ugdyti visapusišką žmogaus vystymąsi, rūpintis teisingumu, taika, gamtos apsauga.

Užbaigdamas Pasaulinės Taikos dienos žinią, popiežius Pranciškus parašė: „Visi trokštame taikos; daug žmonių kasdien statydina ją nedideliais veiksmais ir daug kenčia bei kantriai pakelia jos statydinimo vargus“. Pasiryžkime 2017-aisiais malda ir darbu tapti žmonėmis, iš savo širdies, žodžių bei veiksmų ištrėmusiais smurtą, ir statydinti nesmurtines bendruomenes, besirūpinančias bendraisiais namais. „Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipiamės į Dievą. Visi galime būti taikos amatininkais“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.