2016-12-25 14:11:00

Popiežiaus kalėdinė žinia Miestui ir pasauliui


Kalėdų iškilmės vidudienį popiežius Pranciškus pasirodė Šv. Petro bazilikos fasado balkone ir suteikė iškilmingą palaiminimą Romai ir visam pasauliui – Urbi et orbi. Popiežiaus žodžių Šv. Petro aikštėje klausėsi 40 tūkst. žmonių; tiesioginė transliacija per radiją, televiziją ir įvairiais interneto formatais buvo sekama visame pasaulyje.

 

Brangieji broliai ir seserys, linksmų Kalėdų!

Šiandien Bažnyčia vėl gyvena ta nuostaba, su kuria Mergelė Marija, Juozapas ir Betliejaus piemenys kontempliavo gimusį ir ėdžiose paguldytą Kūdikį Jėzų, Išganytoją.

Šią šviesos kupiną dieną vėl skamba pranašo žinia: „Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas. Ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Taikos Kunigaikštis“ (Iz 9,5).

Šio Kūdikio, Dievo ir Marijos Sūnaus viešpatavimas, tai ne šio pasaulio viešpatavimas, kuris remiasi jėga ir turtais, bet meilės viešpatavimas. Tai galia, kuri sukūrė dangų ir žemę, kuri viską sukūrė: mineralus, augalus, gyvūnus; tai jėga, kuri vienas link kito patraukia vyrą ir moterį, kad jie taptų vienu kūnu, vienu gyvenimu; tai viešpatavimas, kuris atnaujina gyvenimą, atleidžia kaltes, sutaikina priešus, blogį paverčia gerumu. Tai Dievo viešpatavimas. Ši meilės galia paskatino Kristų atsisakyti garbės ir tapti žmogumi; ji nuves jį iki gyvybės aukos ant kryžiaus ir prisikėlimo iš numirusių. Tai tarnystės viešpatavimas, kuriantis pasaulyje Dievo karalystę, teisingumo ir taikos karalystę.

Dėl to Jėzaus gimimą palydi angelų giesmė, skelbianti: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2,14).

Šiandien ši žinia apkeliauja visą pasaulį ir pasiekia visas tautas, ypač tas, kurias žeidžia karai ir aršūs konfliktai, kurios labai trokšta taikos.

Taika vyrams ir moterims iškankintoje Sirijoje, kur pralieta tiek daug kraujo, ypač Alepo mieste, kuriame pastarosiomis savaitėmis vyko įnirtingos kovos. Būtina, laikantis tarptautinės teisės, užtrinti pagalbą ir suteikti paguodą išsekintiems civiliams gyventojams, kurie dar yra beviltiškoje padėtyje ir labai kenčia. Ginklai galutinai tenutyla ir tarptautinė bendruomenės tesistengia derybomis pasiekti sprendimą, kuris šalyje atkurtų visuomenės darną.

Taika moterims ir vyrams mylimoje Šventojoje Žemėje, kurią pasirinko ir pamilo Dievo. Izraeliečiai ir palestiniečiai teturi drąsos ir ryžto rašyti naują istorijos puslapį, kuriame neapykanta ir kerštas užleistų vietą norui drauge kurti darnią tarpusavio santarvės ateitį. Vienybę ir susitaikinimą tepasiekia Irakas, Libija ir Jemenas, kur žmonės kenčia nuo karo ir žiaurių teroristinių išpuolių.

Taika vyrams ir moterims įvairiuose Afrikos regionuose, ypač Nigerijoje, kur fundamentalistinis terorizmas išnaudoja netgi vaikus, sėdamas siaubą ir mirtį. Taika Pietų Sudanui ir Kongo Demokratinei Respublikai, kad būtų pašalintas priešiškumas ir visi geros valios žmonės siektų, idant būtų einama pažangos ir dalijimosi keliu, idant nesantarvės logiką pakeistų dialogo kultūra.

Taika moterims ir vyrams, kurie vis dar kenčia konflikto Rytų Ukrainoje pasekmes, kur būtina suderintomis pastangomis padėti žmonėms ir įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

Meldžiame santarvės brangiai kolumbiečių tautai, trokštančiai vėl drąsiai eiti dialogo ir susitaikinimo keliu. Tokia pati drąsa teįkvepia ir mylimą Venesuelą, kad būtų padaryta viskas ko reikia, idant paliautų dabartinė įtampa ir būtų vieningai kuriama vilties kupina ateitis visiems gyventojams.

Taika visiems, kas įvairiose zonose kenčia dėl įvairių pavojų ir tebesitęsiančio neteisingumo. Mianmaras tesukaupia jėgas, kad būtų garantuotas taikus sambūvis ir kad, su tarptautinės bendruomenės pagalba, būtų suteikta apsauga ir humanitarinė pagalba visiems, kuriems reikia skubiai padėti. Korėjos pusiasalyje susipriešinimas tevirsta nauja bendradarbiavimo dvasia.

Ramybė tiems, kas buvo sužeisti ir kas neteko artimųjų per teroristinius išpuolius, sėjusius baimę ir mirtį daugybėje šalių ir miestų. Ramybė – ne žodžiais, bet darbais, konkreti ramybė – apleistiems ir atstumtiems mūsų broliams, kenčiantiems badą, smurto aukoms. Ramybė pabėgėliams ir migrantams, prekybos žmonėmis aukoms. Ramybė tautoms, kurias skriaudžia kitų ekonominės ambicijos, godumas, vergavimas dievui pinigui. Ramybė kenčiantiems socialinius ir ekonominius sunkumus, žemės drebėjimų ir kitų stichinių nelaimių pasekmes.

Ramybė vaikams, šią ypatingą dieną, kurią Dievas tapo vaiku. Ramybės ypač tiems vaikams, iš kurių badas, karai, suaugusiųjų egoizmas atėmė vaikystės džiaugsmą.

Ramybė žemėje visiems geros valios žmonėms, kasdien šeimose ir visuomenėje tyliai ir kantriai siekiantiems sukurti žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį, įsitikinusiems, kad tik taikoje įmanoma pasiekti geresnį rytojų visiems.

Broliai ir seserys, „mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas“. Jis yra „Taikos Kunigaikštis“. Priimkime jį.

 

Kartu su tūkstančiais Šv. Petro aikštėje buvusių tikinčiųjų sukalbėjęs „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus suteikė iškilmingą apaštališkąjį palaiminimą ir visiems – aikštėje ir visame pasaulyje – palinkėjo linksmų šventų Kalėdų.

„Jums, brangieji broliai ir seserys, atvykę į šią aikštę iš įvairių pasaulio šalių, ir visiems, kas vienijasi su mumis per radiją, televiziją ir kitas komunikavimo priemones, skiriu savo sveikinimus. Šia džiugią dieną visi esame kviečiami kontempliuoti Kūdikį Jėzų, kuris grąžina viltį kiekvienam pasaulio gyventojui. Jo malonės padedami, įkūnykime šią viltį, liudykime solidarumą ir taiką. Visiems, džiugių Kalėdų!“

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.