2016-12-24 00:00:00

Bažnyčių Jeruzalėje ir kitur vadovų Kalėdų sveikinimai


Kalėdų proga šeimų nariai, draugai, bendruomenės ir atsitiktinai susitikę žmonės sveikina vienas kitą. Kalėdinius sveikinimus pasiuntė ir įvairių Bažnyčių vyresnieji. Bendrą kalėdinį sveikinimą paskelbė, iš Betliejaus, iš Viešpaties bei Gelbėtojo Jėzaus gimimo vietos, Bažnyčių Jeruzalėje galvos.

„Per Žodžio įsikūnijimą nauja šviesa iškilo virš pasaulio ir Jėzus, Dievo Sūnus, pasirodė tarp mūsų, priėmė žmogaus prigimtį iš palaimintosios Mergelės Marijos, kad apreikštų Dievo šlovės švytėjimą ir mes galėtume iš tamsos pasiekti nuostabiąją Dievo šviesą“, rašoma ganytojų laiške.

Pasak jų, ši Geroji Naujiena mums ir visai Kūrinijai suteikė gausaus gyvenimo pažadą, gyvenimo be nuosmukio ir susvetimėjimo. Angelų skelbimas sudrebino baimės, abejonės, nelaisvės sienas ir apreiškė laisvę, tikėjimą ir stiprybę.

Ganytojai išsakė savo maldas ir linkėjimus Artimųjų Rytų žmonėms, kad jie pagaliau galėtų gyventi ramybėje ir orume. Visų bendruomenių krikščionis jie padrąsino ir būti tokiais, tikrais, aktyviais, Dievą garbinančiais žmonėmis. Civilinei valdžiai jie linkėjo saugoti bendrą gėrį, gerbti visas religijas, eiti teisingumo ir taikos keliu. Bažnyčių Jeruzalėje vyresniųjų laišką pasirašė trylika ganytojų: graikų, armėnų, koptų, sirų, etiopų ortodoksai, katalikai, episkopalų, maronitų ir liuteronų Bažnyčių ir bendruomenių galvos.

Anglikonų Bažnyčios Jungtinėje Karalystėje galva ir Anglikonų bendruomenės pasaulyje garbės primas Justin Welby, Kenterberio arkivyskupas, paskelbė „Ekumeninį Kalėdų laišką“. Jame daug dėmesio skiria tiems kraštams ar situacijoms, kuriuose krikščionys yra persekiojami. Kai kur tiesiog stengiamasi juos visiškai ištrinti. Ir jaudinantys yra krikščioniškos drąsos liudijimai iš tokių vietų. Saugiomis sąlygomis gyvenantys krikščionys turi stoti greta Jėzaus kryžiaus ir kenčiančių brolių, nebūti apatiškais, nes kitaip jie bus panašūs, cituoja arkivyskupas Welby popiežių Pranciškų, į „praktinius ateistus“.

„Labiau nei kada nors anksčiau mes stipriai jaučiame krikščionių vienybę. Dievas girdi Jėzaus maldą, kad mes būtume viena. „Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“, ir toliau išpildo šį maldavimą. Giliai suvokdami šiandienos kraujo ekumenizmą, taip pat gyvename vilties ekumenizmu ir esame pašaukti darbo ekumenizmui. Gyventi su pažeidžiamais ir marginalizuotais, Jėzui esant mūsų bendruomenių centre ir ekumeninių santykių širdyje, veikti kartu dėl meilės ir meilėje, kuri yra Šventosios Dvasios vaisius, gyventi kaip tie, kurie pažino viltį. Mums bendrai džiaugiantis dėl Jėzaus atėjimo į pasaulį atneštos šviesos, drąsinkime ir remkimės vienas kitu, kad Bažnyčia kiekvienoje vietoje, suvienyta kančios ir vilties, šviestų Jo šviesa ir veiktų su Jo galia“, rašo anglikonų Bažnyčios galva.

„Aukštiname ir šloviname Trejybinį Dievą, kuris mus padarė vertais ir šiais metais švęsti didžiąją Gimimo pagal kūną, mažajame Betliejuje, Dievo Tėvo Sūnaus ir Žodžio šventę. Džiaugsmo kupina švenčia šventoji Bažnyčia (...), Visa visata šiandien pilna džiaugsmo. Pateptasis gimė iš Mergelės. Priešingai Senųjų „nesikeičiančiam pradui“, mūsų Dievas pats savaime yra meilės bendrystė ir veikia laike būdu, kuris yra meilus žmogui ir pasauliui“, iškilmingais žodžiais savo sveikinimą pradeda Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus.

Ir jis pamini įvairias ir gausias „ginklų skambėjimo ir smurto praktikavimo“ vietas ir situacijas, primindamas balandžio mėnesio apsilankymą Lesbo saloje, tarp pabėgėlių, su popiežiumi Pranciškumi ir Atėnų arkivyskupu Jeronimu.

Pasak Baltramiejaus, Kalėdų dieną Dievas-Žodis pasirodo kaip vaikas ir vaikas kaip Dievas. Šventajame Rašte mokoma, kad vaikai suvokia tiesą, kuri lieka paslėpta išminčiams. O tai atkreipia dėmesį į vaikystės sakralumą arba šventumą, kuris turi būti apsaugotas.

Vaikystei pavojų kelia ir ją žaloja pasaulinė migracinė krizė, vaiko teisių pažeidimai, mirtis, vaikų darbas, fiziniai sužeidimai ir psichologinis smurtas, tačiau ne vien. „Mažiausieji ir jų jautrios sielos patiria grėsmę ir ekonomiškai išsivysčiusiose bei politiškai stabiliose šalyse, dėl didelės šeimos ir santuokos krizės, (...) dėl elektroninių priemonių, televizijos ir interneto“ poveikio. Grynas ekonomizmas juos greit paverčia vartotojais, o malonumo ieškojimas greitai ištirpdo vaikišką tyrumą, pastebi patriarchas. Todėl, atsižvelgiant į visą tai, ortodoksų Bažnyčia 2017-uosius skelbia „Vaikystės sakralumo apsaugos metais“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.