2016-12-13 15:42:00

Gedulas Opus Dei prelatūroje: mirė vyskupas prelatas Echevarria


Romoje pirmadienio vakarą mirė vyskupas Javier Echevarria Rodriguez, Katalikų Bažnyčios Opus Dei asmeninės prelatūros prelatas. Velionis daugiau kaip dvidešimt metų vadovavo 90 000 tikinčiųjų bendruomenei, sudarančiai asmeninę prelatūrą visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą, kurioje yra lankęsis daugelį kartų. 85 metus ėjęs vyskupas Javier Echevarria buvo istorinė Opus Dei prelatūros asmenybė, artimas steigėjo šv. Josemaria Escriva de Balaguer bendradarbis. Javier Echevarria per du dešimtmečius buvo steigėjo sekretoriumi, lydėjusiu šv. Josemaria jo tarptautinėse kelionėse. Javier Echevarria buvo išrinktas Opus Dei prelatu po pirmojo steigėjo įpėdinio pal. Alvaro del Portillo, mirusio 1994 metais. Šv. popiežius Jonas Paulius II Opus Dei prelatą kun. Javier Echevarria konsekravo vyskupu 1995 metais.

Pagal Opus Dei įstatus, mirus prelatui vadovo pareigos laikinai pavestos prelatūros vikarui augziliarui mons. Fernando Ocariz, kuris per mėnesį privalo sušauti kongresą naujo prelato rinkimams. Kongresas turi įvykti nepraėjus trims mėnesiams. Išrinktą naują Opus Dei prelatą turi patvirtinti popiežius Pranciškus. Būtent mons. Fernando Ocariz suteikė prelatui paskutinį patepimą ir pranešė apie jo mirtį.

Šventasis Tėvas Pranciškus, vos gavęs žinią apie prel. Echeverria mirtį, pasiuntė užuojautos telegramą Opus Dei vikarui augziliarui, jam ir visiems prelatūros nariams perdavė savo užuojautą. Telegramoje popiežius dėkojo Dievui už prelato tėvišką ir dosnią kunigiško ir vyskupiško gyvenimo liudijimą. Savo pirmtakų šv. Josemaria ir pal. Alvaro pavyzdžiu jis pašventė savo gyvenimą nenutrūkstamos meilės tarnystei Bažnyčiai ir sielų gerovei, parašė Šventasis Tėvas. Popiežius pavedė velionį Gvadalupės Marijos, kurios šventės dieną prelatas mirė, globai ir visiems gedintiems suteikė savo Apaštališkąjį palaiminimą.

Opus Dei prelatūros misija Katalikų Bažnyčioje yra skleisti žinią, jog visi pakrikštytieji yra pašaukti į šventumą, į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi, yra pašaukti skleisti Evangeliją kasdieniame gyvenime, bendradarbiauti krikščioniškai sprendžiant visuomenės problemas ir nuolat liudyti savo tikėjimą. Velionis vysk. Javier Echevarria per paskutiniąją savo kelionę į Lietuvą 2013 metais susitikimuose su katalikais ir prelatūros atstovais kvietė būti nuosekliais krikščionimis:

„Turime vesti pasaulį į Dievą būdami nuoseklūs krikščionys savo šeimose, savo darbe, atlikdami savo visuomenines pareigas, taip pat poilsio metu; žmonės trokšta, kad jiems kalbėtumėte apie Dievą.“, - kalbėjo Vilniuje prelatas. Jis vizito metu prisiminė Opus Dei steigėjo maldą už Lietuvą, jos tikinčiųjų bendruomenę sovietinės okupacijos metais:

„Kai Lietuvoje dar buvo komunizmo jungas, šv. Josemaria melsdavosi už šią tautą, kad atgautų laisvę, bei pabrėždavo, kaip katalikai šiuose kraštuose, kurie didvyriškai ištvėrė tikėjime per visus tų laikų sunkumus, davė pavyzdį ir siuntė malones visai visuotinei Bažnyčiai“, – prisiminė Vilniuje Opus Dei prelatas Echevarria.

Opus Dei Lietuvoje įsikūrė 1994 metais, tačiau gerokai ankščiau plito žinios lietuvių kalba taip pat Vatikano radijo bangomis apie steigėjo ir Opus Dei apaštališkąją veiklą pasaulyje. Anot bernardinai.lt, šv. Josemarijos pagrindinio veikalo „Kelias“ vertimų į lietuvių kalbą rankraščiai sovietmetyje cirkuliavo pogrindyje tarp tikinčiųjų. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.