2016-12-12 14:43:00

Sekmadienio vidudienio malda. Krikščionis yra džiugus


Sekmadienio vidudienio susitikime šv. Petro aikštėje su tikinčiaisiais popiežius Pranciškus kalbėjo apie du kontrastingus dalykus: viena, mokėti džiaugtis, antra, nebūti abejingiems vykstančioms nelaimėms, nors gal ir ne kaimynystėje.

Pranciškus priminė trečiajam Advento sekmadieniui skirtą ištrauką iš Šventojo Rašto, apaštalo Pauliaus žodžius filipiečiams: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!“

Tai ne paviršutinis ar vien emocinis linksmumas, kuriam mus kviečia apaštalas, ne pasaulietiškas ar vartotojiškumo linksmumas, - sakė Pranciškus. Tai, anot jo, tikras, autentiškas ir gilus džiaugsmas, laukiant Jėzaus, kuris jau atnešė išgelbėjimą pasauliui.

Pranciškus akcentavo kontrastą, kurį regime kitame sekmadienio skaitinyje, iš pranašo Izaijo knygos 35 skyriaus. Prieš pranašo akis yra „drebantys keliai“, raiši, kurti, akli, žemė aprašoma kaip „dykuma ir tyrlaukiai“. Tai nevilties vaizdinys, likimas be Dievo.

Tačiau „Dievas ateina“ ir viskas pasikeičia: dykuma sužydi, o širdys aplankomos paguodos ir džiaugsmo, raišieji šokinėja, nebylieji dainuoja.

Ir šie Izaijo išpranašauti ženklai realizuojasi Jėzuje, kaip jis pats sako Jono Krikštytojo pasiuntiniams: „aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami“ (Mt 11).

Ne žodžiai, o faktai rodo kaip išgelbėjimas, atneštas Jėzaus, aprėpia visą žmogišką būtybę ir ją atnaujina. Dievas įžengė į istoriją, kad išgelbėtų mus iš nuodėmės vergovės. Pastatė savo palapinę tarp mūsų, kad dalintųsi mūsų gyvenimu, gydytų žaizdas, jas sutvarstytų ir duotų naują gyvenimą. Džiaugsmas yra tokio Dievo išgelbėjimo ir meilės darbo vaisius, - sakė popiežius. Todėl, pasak jo, krikščionis džiūgauja. O jei nėra džiugus, jam kažko trūksta arba jis nėra krikščionis. Artėjant Kalėdoms netrūksta išorinių ženklų, kurie kviečia priimti Viešpatį, beldžiantį į mūsų duris, širdies duris, atpažinti jį tarp savo brolių, ypač silpniausių. „Šiandien esame kviečiami džiaugtis dėl greito mūsų Atpirkėjo atėjimo ir dalintis šiuo džiaugsmu su kitais, paguodžiant ir suteikiant vilties vargšams, ligoniams, vienišiems ir nelaimingiems žmonėms“, pakartojo Pranciškus, melsdamas Dievo Motinos pagalbos ruošiant mūsų širdis Kalėdoms.

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius Pranciškus savo klausytojų paprašė nepamiršti Sirijos, konkrečiau Alepo miesto, kuris, kaip praneša žinių agentūros, yra nuolatos bombarduojamas.

Kasdien, ypač maldoje, esu arti Alepo žmonių. Neturime pamiršti, kad Alepas yra miestas, kad ten yra žmonės: šeimos, vaikai, seneliai, ligoniai... Deja, pripratome prie karo, griovimo, bet neturime pamiršti, jog Sirija yra istorijos, kultūros, tikėjimo kupina šalis. Negalime sutikti, kad tai būtų paneigta karo (...). Kreipiuosi, kad visi rinktųsi civilizaciją: „ne“ griovimui, „taip“ taikai, „taip“ Alepo ir Sirijos žmonėms, - sakė Pranciškus.

Ir melskimės, - tęsė jis, - už žiaurių teroristinių atakų, kurios pastarosiomis valandomis smogė įvairioms šalims, aukas. Vietos yra skirtingos, tačiau prievarta, sėjanti mirtį ir naikinimą, yra tokia pat, kaip vienas yra ir atsakas: tikėjimas į Dievą ir vienybė žmogiškose bei civilizacijos vertybėse. Noriu išsakyti ypatingą artumą savo brangiam broliui popiežiui Tawadros II ir jo bendruomenei, melsdamasis už žuvusius ir sužeistuosius.

Popiežius užsiminė apie teroro atakas, nusinešusias daug gyvybių Nigerijoje ir Turkijos sostinėje Stambule. O ataka Egipto sostinėje Kaire buvo įvykdyta tą patį sekmadienio rytą. Bomba susprogdinta šv. Petro koplyčioje, kuri yra visai šalia šv. Morkaus bažnyčios, kuri yra koptų ortodoksų popiežiaus Tawadros II katedra. Pastarasis skubiai grįžo iš kelionės Graikijoje ir pirmadienį jau vadovavo 24 aukų, tarp kurių daugiausių moterų, taip pat vaikų, laidotuvėms. Išpuolį pasmerkė Egipto valdžia ir Kairo Al Azharo universitetas didysis imamas Ahmed Al Tayeeb, vienas iš svarbiausių musulmonų sunitų autoritetų.

Tęsdamas sekmadienio vidudienio susitikimą popiežius Pranciškus priminė kitu metu ir kitame kontekste žuvusius nekaltuosius, šį kartą katalikus: tai sekmadienį Laose palaimintaisiais paskelbti septyniolika kankinių, nužudytų 1954 – 1970 metų laikotarpiu. Vienuolika iš jų buvo kunigai misionieriai, dešimt prancūzų ir vienas italas, o šeši laosiečiai – vienas kunigas ir penki pasauliečiai, katechetai arba veiklūs katalikai.

Jų herojiška ištikimybė Kristui gali būti padrąsinimas ir pavyzdys misionieriams ir, ypač, katechetams, kurie misijų žemėse daro vertingą ir nepakeičiamą apaštalinį darbą, už kurį yra dėkinga visa Bažnyčia. Atsiminkime savo katechetus: kiek daug ir gražaus darbo jie daro! Būti katechetu yra gražu: tai Viešpaties žinios sėja, kad ji augtų mumyse. Visi paplokime katechetams, - pakvietė savo klausytojus popiežius. Popiežius taip pat kreipėsi į Romos gyventojų šeimų vaikus, kurie tradiciškai palaiminimui atnešė „Kūdikėlius“ - per Kalėdas jie bus įdėti į prakartėles.

„Brangūs vaikai, kai melsitės prie prakartėlės su tėvais, prašykite Kūdikėlio Jėzaus mums padėti mylėti Dievą ir artimą. Ir atsiminkite pasimelsti už mane, kaip ir atsimenu pasimelsti už jus. Ačiū“, - pasakė Pranciškus, su visais atsisveikindamas. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.