2016-12-05 15:58:00

Barmhärtighetsgärningarna: 11. Besöka de fängslade


Många människor är rädda för fängelser. Kanske eftersom vi är så rädda för att förlora vår frihet. Därför kan den sjätte kroppsliga barmhärtighetsgärningen, att besöka de fängslade, te sig väldigt avskräckande. Vi har alla möjliga fördomar mot människor som sitter i fängelse, och den sjätte barmhärtighetsgärningen handlar till stor del därför om att lära oss att övervinna dessa. Det handlar om att vi måste lära oss att skilja mellan synden och syndaren.

Att besöka de fängslade

När Jesus inleder den period av sitt liv då han aktivt vandrar omkring i Galiléen och förkunnar att Guds rike är nära så säger han: ”Herrens ande är över mig, [...] han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna” (Luk 4:18), en direkt parafras av en Kristusprofetia hos profeten Jesaja (Jes 61:1). Själv identifierar sig Jesus starkt med de frihetsberövade, och i Matteusevangeliets 25:e kapitel säger han: ”Jag satt i fängelse, och ni besökte mig” till de rättfärdiga.

Livet i fängelset är krävande för de intagna, och det första vi kan göra är därför att tala med en fängelsekaplan och fråga honom om det finns något som vi skulle kunna hjälpa honom med. Kanske är det någon intagen som skulle må bra av att få tala sitt modersmål med någon? Kanske skulle fängelseprästen uppskatta om någon följde med och spelade gitarr under Mässan?

Många vittnar om hur svårt det är för människor att återanpassas till samhället efter att de har avtjänat sitt fängelsestraff. Detta är ett annat område där vi kan hjälpa till. Kanske skulle någon som driver ett företag kunna erbjuda en före detta intagen ett arbete? Det förtroendet kan komma att få en oerhörd betydelse för någons liv.

Att visa omsorg för deras familjer

Vi får heller inte glömma bort de intagnas familjer. Även om de är helt oskyldiga till deras familjemedlems brott så blir de i sociala situationer ofta straffade för det. Särskilt om det finns små barn involverade kan den som plötsligt har blivit enstamstående förälder vara i stort behov utav hjälp.

Rättfärdiga lagar

Ett annat område där man kan engagera sig är inom juridiken och politiken. Det är viktigt att försäkra sig om att vårt land har en hög rättsäkerhet där människor inte döms för brott som de inte har begått. Än viktigare är det att se till att de lagar som människor döms efter är rättfärdiga. Att ägna sin tid åt juridik eller politik kan därför vara ett sätt att utföra den sjätte kroppsliga barmhärtighetsgärningen.

De förföljda kristna

I denna kontext är det även viktigt att minnas alla de hundratusentals kristna som förföljs eller sitter fängslade på grund av sin tro. Hebreerbrevet säger: ”Tänk på dem som sitter fängslade, som om ni var fångar med dem” (Heb 10:34). Och Jesus varnade sina lärjungar: Man skall ”gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull” (Luk 21:12). I det Nya Testamentet kan vi även läsa om hur både Petrus och Paulus ofta fängslades för Evangeliets skull (bl. a. Apg 12:5 och Fil 1:13).

Därför måste vi på alla sätt vi förmår sträva efter att hjälpa de lemmar av vår Kropp som nu straffas för att de har stått upp för sin tro. Bor vi nära dem kan vi besöka dem och komma med uppmuntran, vi kan stötta organisationer som arbetar för deras frigivning, men framförallt kan vi be för dem. 
All the contents on this site are copyrighted ©.