2016-11-29 12:46:00

Ranná homília pápeža Františka: Pán zjavuje tajomstvo spásy pokorným


Vatikán 29. novembra – Maličkým, nie vzdelaným a múdrym, zjavuje Pán tajomstvo spásy. Týmito slovami pápež František vo svojej homílii parafrázoval dnešné čítanie z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 10,21-24). Malej skupinke veriacich sa prihovoril počas omše v Kaplnke sv. Marty vo Vatikáne. Pozastavil sa práve nad cnosťou maličkých. Tou je, podľa slov Svätého Otca, bázeň pred Pánom, nie strach, ale pokora.

Dôvodom „Ježišovej chvály adresovanej Otcovi,“ o ktorej hovorí dnešné evanjelium je, že „Pán zjavuje maličkým tajomstvá spásy, tajomstvo seba samého“. Pápež sa nechal inšpirovať slovami apoštola Lukáša, aby podčiarkol záľubu Boha v tých, ktorí vedia pochopiť jeho tajomstvá a nie sú to múdri a rozumní, ale sú to „srdcia maličkých“. Aj prvé čítanie plné týchto „malých detailov“, dodal Svätý Otec, „ide týmto smerom“. Prorok Izaiáš hovorí o „malom výhonku“, ktorý „vzíde z kmeňa Jesseho“ (Iz 11,1-10) a nie z nejakého „vojska“, ktoré by prinieslo oslobodenie. A maličkí, vysvetlil pápež, sú tiež protagonistami Vianoc:

„Na Vianoce potom uvidíme túto malosť, túto malú vec: dieťa, maštaľ, mama, otec... Malé veci. Veľké srdcia, ale postoj maličkých. A na tomto výhonku spočinie Duch Pána, Duch Svätý, a tento malý výhonok bude vlastniť tú cnosť maličkých, bázeň pred Pánom. Bude kráčať v bázni pred Pánom. Bázni, ktorá nie je strachom: nie. Znamená to životom napĺňať prikázanie, ktoré Boh dal nášmu otcovi Abrahámovi: ,Kráčaj v mojej prítomnosti a buď bezúhonný’. Pokorný. Toto je pokora. Pokora je bázeň pred Pánom“

A jedine maličkí, zdôraznil pápež František, „sú schopní pochopiť zmysel pokory, zmysel bázne pred Pánom, lebo kráčajú pred Pánom, ... cítia, že Pán im dá silu, aby kráčali vpred“. A toto je tá pravá pokora, dodal Svätý Otec: 

„Žiť pokoru, kresťanskú pokoru, znamená mať túto bázeň pre Pánom, ktorá – opakujem – nie je strachom, ale [takýmto postojom]: ,Ty si Boh, ja som človek, takto kráčam vpred, s malými vecami v živote, avšak kráčajúc v tvojej prítomnosti a snažiac sa byť bezúhonný’. Pokora je cnosť maličkých, pravá pokora, nie pokora tak trochu teatrálna: nie, tá nie. Pokora maličkého je tá, ktorá kráča v prítomnosti Pána, neohovára druhých, hľadí len na službu, cíti sa ako ten najmenší... V tom sa nachádza sila“.

Túto „pokoru, nesmiernu pokoru“ maličkých, poznamenal pápež František, má tiež to dievča, ktoré si Boh vybral, aby skrze ňu prišiel na svet jeho Syn, a ktorá hneď potom beží ku svojej sesternici Alžbete a nepovie nič, „z toho, čo sa jej stalo“. „Pokora je teda kráčanie v prítomnosti Pána“ s pocitom šťastia a radosti, lebo on „na nás hľadí“, ako sa píše o Ježišovi v dnešnom evanjeliu, dodal na záver svojej homílie Svätý Otec:

„Hľadiac na Ježiša, ktorý zaplesá v radosti, lebo Boh zjavuje svoje tajomstvo pokorným, môžeme pre všetkých vyprosiť tú milosť pokory, milosť bázne pred Bohom, [milosť] kráčať v jeho prítomnosti snažiac sa byť bezúhonní. A tak s touto pokorou môžeme byť bdelí v modlitbe, činní v bratskej láske a radostní v chvále“. -ej- 
All the contents on this site are copyrighted ©.