2016-11-21 15:16:00

„Misericordia et misera“. Dievas apkabina kiekvieną su ašaromis sugrįžtantį savo vaiką


Pirmadienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatytas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas „Misericordia et misera“, paskelbtas Šventųjų Gailestingumo metų užbaigimo proga.

Pačioje pradžioje popiežius paaiškina laiško pavadinimą. „Misericordia et misera“ tai šv. Augustino panaudoti žodžiai komentare Evangelijos pagal Joną pasakojimui apie Jėzaus susitikimą su svetimaujant sugauta moterimi. Augustinas savo komentarą užbaigia žodžiais: „Pasiliko tik jiedu: Misericrodia et misera - Gailestingumas ir vargana (moteris). „Kiek daug gailestingumo ir dieviško teisingumo šiame pasakojime!“ -  rašo popiežius. „Tai pamoka mums užbaigiant Gailestingumo jubiliejų bei nuoroda kuriuo keliu turime eiti ir ateityje“. Toliau savo apaštališkajame laiške popiežius primena ir kitą panašią Evangelijos sceną, kur nusidėjėlė moteris ašaromis plauna Jėzui kojas ir jas šluosto savo plaukas. Čia irgi susitinka Jėzuje įsikūnijęs Dievo gailestingumas su žmogaus varganumu. Dievo gailestingumo dėka nuodėmės palaužtas žmogus atsitiesia. Pasak popiežiaus, abiem šiais atvejais Jėzus sugrąžina meilę į Mozės Įstatymo centrą, o tuo pačiu byloja ir kitą labai svarbų dalyką: kad joks įstatymas ir joks priesakas, negali neleisti Tėvui apkabinti pas jį su ašaromis sugrįžtančio vaiko.

„Atšventėme intensyvius Šventuosius metus, kuriais patyrėme gailestingumo malonės gausą“, - rašo popiežius. „Dabar reikia eiti pirmyn, būti klusniems Šventajai Dvasiai, kuri mums rodo kelią, kad neštų visiems išganančią Evangelijos žinią“. Gailestingumo žinia turi būti girdima visome Bažnyčios gyvenime: sakramentų šventime, visų pirma Eucharistijoje, taip pat Dievo Žodžio skelbime. Popiežius ragina vieną liturginių metų sekmadienį skirti atidesniam pasigilinimui į Šventąjį Raštą, taip pat ragina kunigus visada labai stropiai pasirengti homilijoms.

Apaštališkajame laiške „Misericordia et misera“ dar kartą iškelta Susitaikinimo sakramento svarba, nes tai tas momentas ir ta vieta, kur žmogus pajunta mylinčio Tėvo apkabinimą ir kur jam sugrąžinamas Dievo vaiko orumas. Nuodėmklausiai turi būti atviri ir geranoriški; turi liudyti Dievo gerumą nepriklausomai nuo to, su kokio rimtumo nuodėmėmis susiduriama; turi padėti žmogui gerai suvokti nuodėmės blogį; turi aiškiai išdėstyti Bažnyčios moralinį mokymą; turi geranoriškai palydėti žmogų atsivertimo keliu; turi dosniai dalyti Dievo gailestingumą.

Viena ką tik pasibaigusio Gailestingumo jubiliejaus specifinių iniciatyvų buvo Gailestingumo misionierių paskyrimas. Popiežius pratęsia jiems suteiktą siuntimą ir įgalioja Popiežiškąją naujojo evangelizavimo tarybą surasti formas, kuriomis šių misionierių tarnystė būtų vykdoma ir ateity. Taip pratęsiamas jubiliejaus proga suteiktas leidimas Šv. Pijaus X brolijos kunigams teisėtai teikti Susitaikinimo sakramentą.

Visiems kunigams nuo dabar popiežius suteikia teisę atleisti aborto nuodėmę, kurią pagal lig šiol galiojusią kanoninę tvarką galėjo atleisti tik tam įgalioti kunigai. Popiežius savo laiške pakartoja, kad abortas yra sunki nuodėmė, nes nutraukia nekaltą gyvybę, tačiau nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas galėtų nepanaikinti, matydamas atgailaujančią ir susitaikinti trokštančią širdį.

Dalį savo laiško popiežius skiria šeimoms, ypač toms kurias slegia sunkumai, ragina jas pasitikėti Dievui, kuris supranta visus žmogiškas problemas ir padeda jas pakelti.  Popiežius ragina kunigus palydėti šeimas su toliarege įžvalga, kad nė vienas, nepriklausomai nuo to, kokia jo šeimos situacija, nesijaustų atstumtas, kad visi galėtų jaustis priklausančiais Dievo tautai.

Galiausiai popiežius primena dar vieną labai svarbų Gailestingumo jubiliejaus vaisių, o tuo pačiu ir kasdieninio gailestingumo liudijimo elementą – pagalbą ir dėmesingumą kenčiantiems žmonėms. Paminėjęs vieną paskutinių renginių – savaitę prieš Jubiliejaus uždarymą švęstas socialinę atskirtį kenčiančių žmonių dienas, į kasmetinių minėjimų kalendorių popiežius įveda Pasaulinę vargdienių dieną, kuri nuo dabar visoje Bažnyčioje kasmet bus minima XXXIII liturginių metų sekmadienį.

Paskutinės Gailestingumo metus užbaigiančio popiežiaus laiško mintys skirtos Mergelei Marijai – Gailestingumo Motinai. „Pasitikėkime jos motiniška globa, - ragina Pranciškus, - klausykime jos raginimo visada žiūrėti į Jėzau veidą, kuris yra švytintis Dievo gailestingumo atspindys“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.