2016-11-17 16:28:00

Vatikane lankėsi Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį audiencijoje priėmė Mar Gewargisą III, Rytų Asirų Bažnyčios patriarchą. Patriarcho kelionė į Romą sutapo su jungtinės teologinės katalikų Bažnyčios ir Rytų Asirų Bažnyčios komisijos posėdžiais šiomis dienomis Vatikane. Tiek Romos vyskupas Pranciškus, tiek patriarchas Mar Gewargis III susitikime džiaugėsi šios komisijos darbais ir abiejų Bažnyčių puoselėjamais broliškais ryšiais, prisiminė šiuos ryšius sutvirtinusią Bendrą kristologinę deklaraciją, kurią pasirašė šv. Jonas Paulius II ir Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas Mar Dinkha IV.

Deklaracija leidžia ne tik kartu išpažinti tą patį tikėjimą į Įsikūnijimo slėpinį, bet ir žengti keliu link pilnutinės abiejų Bažnyčių vienybės, pasakė patriarchui popiežius Pranciškus.

„Mūsų artumas tebūna vienybės raugas. Esame pakviesti darbuotis meilėje kartu ir visur, kur tik įmanoma taip, kad meilė parodytų mums bendrystės kelią. Krikšte atradome tikrosios mūsų bendrystės pagrindą. Katalikai ir Asirai, „visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje“ (1 Kor 12,13): visi sudarome vieną Kristaus Kūną, jame esame broliai“, pasakė popiežius Pranciškus Vatikane pirmą kartą po išrinkimo patriarchu apsilankiusiam Mar Gewargisui III.

Popiežius ir Patriarchas sveikinimo kalbose ypač sielojosi dėl persekiojimus patiriančių Artimųjų Rytų regiono krikščionių bendruomenių, tarp jų Rytų Asirų Bažnyčios tikinčiųjų Irake ir Sirijoje.

Sudėtingos ir baisios gyvenimo aplinkybės privertė daugelį Artimųjų Rytų krikščionių išvykti iš protėvių krašto. Tūkstančiai moterų, vaikų ir senelių išvyko iš savo namų ir nuolat keičia gyvenamą vietą, kraustydamiesi iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą, ieškodami saugesnės vietos, sakė Rytų Asirų patriarchas katolikosas Mar Gewargis III. Patriarchas prašė popiežiaus visų Irako ir Sirijos krikščionių pabėgėlių, taip pat gyvybės kaina sumokėjusių ir kraują dėl tikėjimo praliejusių krikščionių vardu prisiminti juos maldoje, kad Visagalis Dievas sustabdytų jų patiriamą skausmą ir persekiojimus.

Patriarchas dėkojo popiežiui už nuolatines pastangas vardan taikos, teisingumo ir susitaikymo įvairiuose pasaulinio masto konfliktuose, įsakmiai paminėjo popiežiaus praėjusių metų Velykų žinią ir jo sušauktą tarpreliginį maldos už taiką susitikimą Asyžiuje rugsėjo mėnesį. Pasak patriarcho, šios pastangos padėjo priminti tarptautinei bendruomenei kaip svarbu užtikrinti taiką ir sustabdyti sektantišką smurtą visoje planetoje.

Patriarchas Mar Gewargis III popiežiui sakytoje kalboje pasiūlė sušaukti tarptautinį visų Apaštališkų Bažnyčių patriarchų ir primų susitikimą, kad būtų galima suprasti kodėl Artimuosius Rytus ištiko tiek daug smurto.

Popiežius Pranciškus, atsakydamas į patriarcho kalbą, pasakė, kad jokia priežastis negali pateisinti tokio baisaus smurto ir kraujo liejimo, dėl kurio kenčia šimtai tūkstančių nekaltų vaikų, moterų ir vyrų Artimuosiuose Rytuose, ypač Irake ir Sirijoje. Ten mūsų broliai ir seserys krikščionys, kaip ir kitų religinių ir etninių mažumų atstovai, yra verčiami kasdien kęsti didžiulius išbandymus, sakė popiežius.

Jie mums yra pavyzdys, raginantys bet kokiomis aplinkybėmis išlikti ištikimais Viešpačiui, apkabinti Jo kryžių ir pasitikėti jo meile. Jie mums rodo, kad mūsų tikėjimo centre visuomet yra Jėzus, kviečiantis ir sunkumuose nepavargti gyventi pagal Jo meilės, susitaikymo ir atleidimo žinią. To mokomės iš kankinių ir visų, kurie gyvybės kaina lieka ištikimais Viešpačiui ir su Juo nugali „pikta gerumu“ (Rm 12,21). 
All the contents on this site are copyrighted ©.