2016-11-02 17:48:00

Mišios už Romoje palaidotus lietuvius


Vėlinių dienos popietę trys dešimtys Romos lietuvių dalyvavo Mišiose, aukotose Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčioje senosiose Campo Verano kapinėse. Mišioms vadovavo Kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis, homiliją pasakė diakonas Elijas Černiauskas, koncelebravo Dvasios tėvas prel. Stasys Žilys ir Kolegijos kunigai studentai.

Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koplyčioje ilsisi keleto pastaraisiais dešimtmečiais Romoje mirusių lietuvių palaikai. Čia palaidotas buvęs apaštališkasis nuncijus arkivysk. Jonas Bulaitis, vysk. Vincentas Padolskis, ilgametis Italijos Lietuvių bendruomenės pirmininkas mons. Vincas Mincevičius, Lietuvos pasiuntinys prie Šv. Sosto ministras Stasys Girdvainis, prel. Juozas Končius, mons. Zenonas Ignatavičius, mons. Jonas Buikus, kun. Vladas Delninkaitis, diakonas Augustinas Lišauskas. Kolegijos koplyčioje ilsisi taip pat Šveicarijoje mirusio prelatas Kazimiero Šaulio palaikai. Ši koplyčia taip pat priglaudė beveik 105 metų sulaukusio, šių metų vasarą mirusio mons. Kazimiero Dobrovolskio palaikus.

Tose pačiose Verano kapinėse Šv. Petro bazilikos kapitulos mauzoliejuje, marijonų, jėzuitų ir saleziečių kapuose palaidoti kiti lietuviai: vyskupai Pranciškus Petras Būčys ir Pranas Brazys, prelatai Ladas Tulaba, Antanas Jonušas ir Jonas Bičiūnas, kunigai Juozas Vaišnora, Pranas Rėklaitis, Paulius Rabikauskas, Antanas Liuima, Vincas Pupinis, Juozas Zeliauskas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.