2016-10-29 13:53:00

Baznīcai ir vajadzīgi cilvēki, kuri lūdzas klauzūras klusumā


Audiencē pie pāvesta piektdien ieradās Bīskapu konferenču pārstāvji, kuri ir atbildīgi par konsekrētās dzīves institūtiem. Vēršoties pie garīdzniekiem un konsekrētajām personām, Svētais tēvs aicināja novērtēt harizmu dažādību vietējās Baznīcās un atgādināja, ka Baznīcai ir īpaši vajadzīgas kontemplatīvās dzīves kopienas, kuru locekļi klusumā lūdzas.

„Konsekrētā dzīvē ir garīgs mantojums, kas nes labumu visai Kristus Miesai”, sacīja Francisks. Tā ir dāvana Baznīcai. Viņš mudināja garīgos ganus būt tuviem konsekrētajām personām, izturēties pret viņām ar maigumu un mīlestību, un palīdzēt Dieva tautai saskatīt konsekrētās dzīves nozīmi. Gani ir aicināti – viņš uzsvēra – respektēt Baznīcas daudzdimensiālo raksturu un nepieļaut nekādas manipulācijas. Tā kā Svētais Gars nemitīgi dveš tur, kur Viņš grib un kad Viņš grib, visu laiku veidojas dažādi konsekrētās dzīves institūti. Ļoti liela nozīme ir izšķiršanas dāvanai. Bīskapiem ir jāprot saskatīt harizmātisko dāvanu autentiskumu. Tā ir nopietna atbildība, ko viņi uzņemas universālās Baznīcas vārdā.

Konsekrētās personas pāvests aicināja nejaukt leģitīmo autonomiju ar norobežošanos un neatkarību, kā arī paturēt prātā, ka viņas ir Baznīcas sastāvdaļa. Viņām nemitīgi jātiecas uz centru, proti, uz Kristu. Runājot par attiecībām starp garīgajiem ganiem un konsekrētajām personām, Francisks mudināja klātesošos padziļināt šīs attiecības, veidot un izkopt dialogu, censties aizvien labāk vienam otrā ieklausīties un kopīgi meklēt patiesību. „Savstarpējas attiecības nevar pastāvēt tur, kur vieni dod pavēles, bet citi baiļu vai izdevīguma dēļ pakļaujas”, uzsvēra Svētais tēvs un atgādināja, ka visi ir aicināti būt par tiltu veidotājiem un brālīgi līdzdarboties citam ar citu Baznīcas labā. Mūsdienās ir īpaši vajadzīga vienotība dažādībā. Pāvests mudināja nebaidīties no dažādības, kuras avots ir Svētais Gars.

Uzrunas noslēguma daļā Francisks sevišķu vērību piegrieza kontemplatīvajām māsām, atsaucoties uz savu šī gada 22. jūlijā izdoto apustulisko konstitūciju "Vultum Dei quaerere" (Meklējot Dieva vaigu), kas ir veltīta sieviešu kontemplatīvajai dzīvei. Dokumentā Francisks atgādina, ka pasaulei, kura meklē Dievu, tai skaitā, darot to neapzināti, konsekrētajām personām jākļūst par gudriem sarunu biedriem, lai saskatītu jautājumus, ko izvirza Dievs un cilvēce. Līdz ar to, viņas nekad nedrīkst pārtraukt meklēt Dievu. Baznīcai ir vajadzīgas „kontemplatīvās māsas”, lai mūsdienu cilvēks saņemtu Evaņģēlija Labo vēsti. Viņām ir jābūt par „lukturiem un lāpām”, kas izgaismo mūsdienu cilvēkam ceļu pie Kristus, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Uzrunā pāvests aicināja garīgos ganus atbalstīt kontemplatīvās māsas ar brālīgu mīlestību un vienmēr izturēties pret viņām kā pret pieaugušām sievietēm, nepārkāpjot viņu lauka robežas. „Dārgie brāļi”, mudināja Francisks, „mīliet konsekrēto dzīvi un centieties to iepazīt aizvien labāk”. Minētās audiences dalībnieki šajās dienās piedalās starptautiskā sietā par tematu „Bīskapi un Konsekrētās personas: Vienotības ceļš”.

J. Evertovskis / VR

 

 

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.