2016-10-27 16:19:00

„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu


Spalio 24 dieną, ketvirtadienį, baigėsi dviejų dienų trukmės „Mortos grupės“, kurie vienija įvairių šalių policijos vadovus, vyskupus, vienuolijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, įsipareigojusius kovoti prieš prekybą žmonėmis, susitikimas.

„Mortos grupės“ atsiradimas yra įkvėptas katalikų Bažnyčios ir Londono policijos bendradarbiavimo pavyzdžio. Šiandien į jos veiklą įsiliejo daugiau nei dvidešimties valstybių ir tarptautinių organizacijų teisėsaugos institucijos bei vyskupų konferencijos, taip pat ir Lietuvos.

Pradedant „Mortos grupės“ susitikimą, jos pirmininkas, kardinolas Vincent Nichols iš Anglijos, Vestminsterio arkivyskupas, citavo „Bakhitos namų“ Londone, priglaudusiu dešimtis prekybos žmonėmis aukų, gyventojų žodžius: „Mes praradome sąlytį su savo siela. Nebeturėjome kur eiti. Nebeturėjome kur žiūrėti. Manėme, kad pasiekėme pabaigą. Nebeturėjome vilties. Galvojome, kad sulūšime“. Ir vis tik, padedant namų personalui ir savanoriams, šie žmonės įgijo drąsos, vilties, pradėjo žengti į priekį, taip pat ir tikėjime.

Ir būtent tai yra esmė to, ko „Mortos grupė“ siekia: ne tik išgelbėti iš vergovės prekybos žmonėmis aukas, bet taip pat padėti joms atsistoti ant kojų ir pačioms tęsti savo gyvenimą. Tai didelis ir sunkus darbas. O jo atlikimui būtinas pasitikėjimas, pabrėžė kardinolas Nichols, ir tarp mūsų pačių, o tai nėra duota savaime, link to reikia eiti žingsnis po žingsnio.

„Šiandien mes susirinkome, kad pagilintume praktinį bendradarbiavimą. O tai gali įvykti tik ten, kur darbuojamės, ir gera matyti gautose ataskaitose, kad bendradarbiavimas sustiprėjo daugelyje vietų. Noriu akcentuoti vieną dalyką, kuris labiau už viską griaužia pasitikėjimą – kai duotas žodis nėra išpildomas, dažnai dėlto, kad mūsų yra tų, kurie organizacijose mąsto ir veikia kitaip, nei mes. Kai kur policijoje yra korupcijos ir akys užmerkiamos prieš (prekybos žmonėmis) nusikaltimą. Kai kuriose vietose Bažnyčioje yra nenoro užstoti, nesugebėjimo pažvelgti į gyvenimą iš aukos perspektyvos. Taip pat yra daug kitų interesų, politinių ar verslo, kurie neteikia pirmenybės šio blogio išrovimui“, - sakė „Mortos grupės“ pirmininkas.

*

Ketvirtadienį „Mortos grupės“ narius, tarp kurių ir Lietuvos delegaciją, priėmė ir pasveikino popiežius Pranciškus, kuris nedvejodamas parėmė šią iniciatyvą, kaip ir kitas, kurios vienaip ar kitaip, konkrečiai mažina prekybos žmonėmis blogį. Ir ketvirtadienio audiencijoje Pranciškus pakartojo, jog kova prieš šį reiškinį yra „vienas iš didžiausių mūsų laiko uždavinių“.

„Reikia suderinto įsipareigojimo, įgyvendinamo ir pastovaus, tiek šio sudėtingo (prekybos žmonėmis) reiškinio priežasčių pašalinimui, tiek į jį patekusių asmenų sutikimui, pagalbai ir palydėjimui. Aukų skaičius, mums sako tarptautinės organizacijos, deja, kasmet auga. Tai iš labiausiai bejėgių atimamas orumas, kūno ir psichikos integralumas, net gyvybė“, - pasakė Šventasis Tėvas, pažymėjęs, jog „Mortos grupė“ šioje srityje suteikia „svarbų indėlį“.

„Brangūs draugai, jums dėkoju ir jus drąsinu tęsti šį svarbų įsipareigojimą. Viešpats mokės atsilyginti už tai, kas padaryta šiandienos visuomenės mažiesiems. (...) Lydžiu jus savo artumu ir savo malda. Ir jūs, prašau, melskite už mane“, - paprašė popiežius Pranciškus.

*

Apie Lietuvos dalyvavimą „Mortos grupės“ veikloje, apie Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimą, prie Vatikano radijo mikrofono kalba Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Jau nuo pradžios Lietuva dalyvauja šios grupės veikloje. Pristatėme popiežiui kas buvo nuveikta per dvejus metus. Šiais metais į Romą atvykusioje delegacijoje gal kiek plačiau atstovaujama Bažnyčiai. Buvau ir aš, ir policijos vyriausiasis kapelionas kun. Toliatas, ir prel. Putrimas, Vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams. Taip pat dalyvavo Lietuvos policijos Vyriausiasis komisaras ir Vidaus reikalų ministerijos kancleris.

Matome tamprų Bažnyčios ir Valstybės, Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimą, kuris taip pat yra vaisius to, kad mes per šiuos dvejus metus esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Vidaus reikalų ministerija. Turime stiprinti šį darbą, nes jis liečia tiek mūsų lietuvius išvykusius į užsienį, tiek gyvenančius Lietuvoje. Bandome suderinti veiklą, kad kunigai, tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, pirmiausia parspėtų žmones gundomus pigiu geru gyvenimu, kad nepatektų į prekybos žmonėmis spąstus. Stengiamės padėti patekusiems, o grįžusiems, išsidavusiems padedame reintegruotis.

Susitikimo metu matėme, kad tai labai svarbu popiežiaus širdžiai. Jis mus ragina toliau dirbti, laimina mūsų darbą. Šitas tamprus Bažnyčios bendradarbiavimas su valstybe, su policija tikrai yra pagal popiežiaus mintį.

Šventosios Mortos grupei vadovaujantis kardinolas Nichols pacitavo vieną policijos pareigūną Didžioje Britanijoje. Kai spauda jį paklausė: „kodėl jūs,  policija, pasirinkote dirbti su Katalikų Bažnyčia“, tas pareigūnas atsakė: „prekyba žmonėmis yra vienas didžiausių blogio tinklų šiandien pasaulyje, o kovai su šiuo blogiu mes pasirinkome bendradarbiavimą su vienu didžiausių gėrio skleidimo tinklų“.

Tai yra ir mūsų misija išlaisvinti žmones iš šitos vergijos, kad jei galėtų gyventi pagal orumą, su kuriuo Dievas juos sukūrė; tai ir policijos misija, kad teisingumas grįžtų į pasaulį“.
All the contents on this site are copyrighted ©.