2016-10-26 09:50:00

Šiaulių vyskupijoje pradedama kun. Ignaco Štacho beatifikacijos byla


Šiaulių vyskupijos kurija praneša apie pradedamą kun. Ignaco Štacho beatifikacijos bylą. Spalio 30 d. 11.00 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje Šv. Mišių metu J.E. Vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbs Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho – pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje – beatifikacijos bylos pradžią.

Ignacas Štachas (1797-1854) – kunigas. Jo tėvas buvo Varnių burmistras. Mokslus baigęs Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose, liko katedros vikaru ir katedros klebono padėjėju. Vėliau paskirtas kurijos kancleriu. Eidamas šias pareigas, sutvarkė vyskupijos archyvą. Paskirtas Šiaulių klebonu, atnaujino parapijos bažnyčią. Šiauliuose blaivininkus buvo subūręs anksčiau nei Valančius skelbė blaivybę. Atsisakęs klebono pareigų, iki mirties liko Šiauliuose. Svarbiausi jo gyvenimo bruožai įrašyti antkapiniame kryžiuje: „Kunigas Ignacas Štachas mirė 1854 m. 28 d. spalių. Jis būdamas Šiaulių klebonu ne vien švietė jau pirm vyskupo Valančiaus laiko abstinencijos pavyzdžiu, bet ir įvairiais savotiškais būdais pasėkmingai skleidė blaivybę. Pirmose eilėse jis laužė įsikerėjusios girtybės ledus mūsų Tėvynėje; tai žymus Blaivybės Apaštalas. Didžio veikėjo triūsas nenyksta ir Jo garbė nemiršta. Dėkingi jam Šiaulių blaivininkai atnaujina Jo kapą 1914 m.“

Portalas „Angelorum.lt“ straipsnyje apie Dievo tarną pažymi: Kunigas Ignacas Štachas buvo ne tik iškili, bet ir žmonių pagarbos bei meilės nusipelniusi asmenybė. Nors prabėgo pusantro šimtmečio nuo jo apaštalavimo laikų, neišdilo jo šviesus atminimas. Kapas Šiauliuose tvarkingai prižiūrimas. Sakoma, jog ne vienas prie kapo yra išsimeldęs ypatingų malonių ir dvasios ramybės. Ar visiems prašantiems pagelbėjo kunigas I. Štachas niekas netyrinėjo, jokiuose šaltiniuose tai neužregistruota.

Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios klebono, blaivybės pradininko kunigo I. Štacho laikais Lietuvoje sparčiai plito girtavimas, dvarininkai steigė smukles, karčiamas, valstiečiai buvo priversti pirkti degtinę. Jam tikriausiai buvo žinoma apie airių blaivybės kampaniją, kurią 1838 m. pradėjo airių kapucinas Teobaldas Metju. Tai Ignacą Štachą, kartu su Šiaulėnų parapijos klebonu Augustinu Kybartu (1795-1860 m.) paskatino steigti blaivybės brolijas. I. Štachas su bendraminčiais apie 1846 m. pradėjo registruoti parapijiečius, norinčius tapti blaivininkais ir įkūrė Blaivybės broliją. Veikla buvo vaisinga – per dešimtmetį Šiauliuose žymiai sumažėjo parduotuvių, prekiaujančiu alkoholiu. Šį I. Štacho pradėtą darbą toliau tęsė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, 1858 m. paskelbęs savo garsųjį laišką ir pakvietęs visus į tautos išblaivinimo sąjūdį.

Šventųjų skelbimo kongregacija Šiaulių vyskupijai suteikė leidimą pradėti beatifikacijos bylą 2016 m. liepos 5 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.