2016-10-13 14:33:00

Popiežiaus žinia 2017 m. Pasaulinės migrantų dienos proga


2017 m. sausio 15 d. Katalikų Bažnyčia jau 103 kartą minės per Pirmąjį pasaulinį karą popiežiaus Benedikto XV įvestą Pasaulinę migrantų dieną. Būsimosios migrantų dienos tema: „Nepilnamečiai migrantai, pažeidžiami ir bebalsiai“. Iki būsimos Pasaulinės migrantų dienos likus trims mėnesiams, šį penktadienį Vatikane buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus šia proga skelbiama žinia.

„Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“ (Mk 9,37, plg. Mt 18,5; Lk 9,48; Jn 13,20). Šiais žodžiais evangelistai mums primena labai svarbų ir įpareigojantį Jėzaus pamokymą, rašo popiežius. Priimdami mažutėlius mes artėjame prie Dievo. Priėmimas yra būtina sąlyga, kad mes galėtume artėti prie Dievo. Pasak popiežiaus, šiuo metu jau į pabaigą einantis Gailestingumo jubiliejus mums padėjo geriau suprasti, kad gailestingumo darbais kūnui ir sielai mes liudijame meilę, viltį ir tikėjimą. Popiežius atkreipia dėmesį ir į evangelistų įspėjimą tiems, kurie neliudija gailestingumo, bet elgiasi priešingai: „O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje“ (Mt 18,6; plg. Mk 9,42; Lk 17,2). Kaipgi neatsiminti šio įspėjimo, kai matome žmones, kurie be jokių skrupulų stumia vaikus į prostituciją, išnaudoja pornografijoje, verčia vergiškai dirbti, kariauti, įpainioja į narkotikų platinimo ir kitų nusikaltimų tinklus. Dėl to popiežius nori, kad būsimos Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga būtų atkeiptas didesnis dėmesys į migruojančių nepilnamečių likimą.

Šiandien migracija yra ne tik tam tikroms mūsų planetos zonoms būdingas, bet visuotinis reiškinys, įgyjantis dramatiškos visą pasaulį liečiančios problemos mastą. Migruoja ne tik žmonės, ieškantys darbo ir geresnių gyvenimo sąlygų, bet taip pat vyrai ir moterys, seneliai ir vaikai, priversti palikti savo namus ir kitur ieškoti saugesnio ir taikesnio gyvenimo. Labai dažnai vaikams tenka kęsti sunkiausias smurto, skurdo ir stichinių nelaimių sukeltos migracijos pasekmes.

Vaikystė yra labai delikatus žmogaus amžius, turinti specifinius poreikius, kuriuos būtina patenkinti. Visų prima, primena popiežius, vaikai turi teisę augti saugioje šeimos aplinkoje, su mama ir tėčiu, kurie jais rūpinasi. Vaikai taip pat turi teisę gauti deramą ugdymą, visų pirma šeimoje, o taip pat mokykloje. Deja, šiandien pasaulyje dar yra daug vietų kur mokėjimas skaityti ir rašyti yra tik nedaugeliui pasiekiama privilegija. Dėl šių specifinių vaikystės amžiaus poreikių, migruojantys vaikai yra labiausiai pažeidžiami.

Ką daryti? Kaip atsiliepti į tokią padėtį? – klausia popiežius Pranciškus. Pasak jo, mes, tikintieji, visų prima turėtume atsiminti, kad migracijos reiškinys yra neatskiriama išganymo istorijos dalis. Su tuo susijęs ir aiškus Dievo įsakymas: „Nevarginsi ir nekamuosi ateivio, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto žemėje“ (Iš 22,20). Migracijos reiškinys yra laiko ženklas, kalbantis apie Dievo apvaizdos veikimą žmonijos istorijoje ir jos kelionėje link visuotinės brolybės. Bažnyčia neapsimeta nematanti su migracija susijusių problemų, dramų, o kartais ir didelių tragedijų, supranta, kad sunku priimti atvykėlius ir sukurti jiems orias gyvenimo sąlygas, tačiau tuo pat metu ji ragina taip pat ir šiame reiškinyje atpažinti Dievo planą, nes juk krikščionių bendruomenėje nė vienas žmogus nėra svetimšalis; krikščionių bendruomenė susideda iš „visų giminių, genčių, tautų ir kalbų“ (Apr 7,9). Kiekvienas yra brangus, žmonės yra svarbesni už daiktus, o kiekvieną instituciją vertiname pagal tai, kaip elgiasi su žmogaus gyvybe, ar pripažįsta žmogaus asmens orumą, ypač jei jis pažeidžiamas, kaip yra migruojančių nepilnamečių atveju.

Pasak Šventojo Tėvo, atsiliepiant į migracijos sukeltas problemas, ypač į tas, su kuriomis susiduria migruojantys vaikais, reikia vadovautis trimis kriterijais – apsaugos, integracijos, ilgalaikių sprendimų. Visų pirma, susidūrus su masinės migracijos reiškiniu, reikia stengtis, kad migrantai ir ypač migruojantys vaikai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo ir žmogaus teisių pažeidimo. Priimant migrantus, visada reikia stengtis juos integruoti į naują visuomenę, nepalikti už jos ribų. Ir trečia, reikia ilgalaikių sprendimų, reikia pagalbos šalims, iš kurių žmonės migruoja, nes tik šitaip bus įmanoma išvengti tokių migracijos krizių, kaip dabartinė.

Galiausiai popiežius Pranciškus dėkoja visiems kas geranoriškai ir su pasiaukojimu šiandien padeda migrantams ir savo žinią ateinančių metų Pasaulinės migrantų dienos proga užbaigia pavesdamas visus migrantus Šventajai Nazareto šeimai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.