2016-10-11 15:14:00

Arkivysk. J. E. Kurtz: Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą


Vašingtone sekmadienį iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos koplyčios JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės. Iškilmės Mišioms vadovavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Joseph E. Kurtz, koncelebravo Apaštališkasis nuncijus JAV arkivysk. Christophe Pierre, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Vašingtono arkivyskupijos ir užsienyje tarnaujantys lietuviai kunigai.

Arkivyskupas Kurtz padėkojo JAV lietuviams už Šiluvos koplyčios jubiliejaus paminėjimą, paliudytą ištikimybę tautiniam paveldui ir katalikiškam tikėjimui, priminė Marijos apsireiškimus Šiluvoje prieš daugiau kaip 400 metų. Arkivyskupas kvietė įsidėmėti Šiluvos Dievo Motinos žinios reikšmę ir svarbą, ypač jos graudaus verksmo priežastį.

Marijos ašaros drėkino Šiluvos žemę todėl, kad katalikai prarado savo tapatybę ir tikėjimo uolumą. Po Marijos ašarų prasidėjo eilė stebuklų, stulbinančiai greitai atstatyta bažnyčia tapo įstabia šventove. Tačiau didžiausias Šiluvos Marijos stebuklas buvo lietuviams sugražintas tikėjimas, padėjęs išmokti kaip šlovinti Dievą; atgijęs didvyriškas ir drąsus tikėjimas padėjęs atlaikyti persekiojimų išbandymus ir daugelio režimų nesėkmingas pastangas sutrypti gilų katalikišką tikėjimą. Šiluvoje, sakė arkivyskupas Kurtz, stebuklingu Marijos apsireiškimu buvo atgaivintas tikėjimas į Jėzų Kristų ir katalikų Bažnyčią. Tas pats tikėjimas paskatino išeivijos lietuvius iš JAV ir Kanados pastatyti Šiluvos Marijos garbei koplyčią JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje Vašingtone. Šis tikėjimas, pasak arkivyskupo, vis iš naujo atgaivinamas kai aplankoma Šiluvos Marijos koplyčia. Arkivyskupas Kurtz, kurio proseneliai iš motinos pusės kilę iš Vilniaus krašto, perskaitė Šiluvos Marijos maldą, prašydamas Švč M. Mariją, kad jos ašaros ir nūdiena sugraudintų, kaip kitados mūsų protėvius, atgaivintų Jos Sūnaus Jėzaus garbę mūsų širdyse ir suteiktų gyvo tikėjimo dvasią.

Mišių pabaigoje gausiai dalyvavusius Šiaurės Amerikos lietuvius pasveikino Šiluvos Marijos apsireiškimo vietą Lietuvoje prižiūrinčios Kauno arkivyskupijos ganytojas arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Jis be kita ko atkreipė dėmesį į išeivijos lietuvių reikšmę. Arkivyskupas Lionginas Virbalas:

„Džiugu švęsti Šiluvos koplyčios penkiasdešimties metų jubiliejų Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą...

„Mus subūrė Marija; Ji – Jėzaus ir mūsų Motina, kuri pasirodė Šiluvoje ir kvietė garbinti jos Sūnų. Lietuvoje išskiriame kelis regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Sūduvą, Dzūkiją... Šiandien turėtume pripažinti, kad yra dar vienas regionas: Išeivija! Tai ta ženkli tautiečių dalis, kurie ieško ne tik geresnių galimybių, bet įsiliedami į kitų šalių gyvenimą stengiasi praturtinti jas savo lietuviška kultūra. Ši Šiluvos koplyčia Vašingtone bei pastangos visų, kurie ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai.

Vašingtono Nacionalinė šventovė gražiai pristato Marijos gerbimo vietas brangias įvairių šalių katalikams. Kaip svarbu, kad bet kokios tautybės žmonės ne tik galėtų išpažinti tikėjimą, bet būdami praktikuojantys katalikai, turėtų galimybę puoselėti savo kalbą bei tradicijas, tuo pačiu praturtindami krašto, kuriame gyvena Bažnyčią, sakė arkivyskupas Virbalas, su dėkingumu prisimindamas koplyčios statymo iniciatorių vysk. Vincentą Brizgį, koplyčios aukotojus, ypač „Lietuvos Vyčius“, ją kūrusius menininkus ir visus surengusius jos pašventinimo penkiasdešimtųjų metinių šventę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.