2016-10-09 11:52:00

Marijos jubiliejaus Mišios: sugrįžkime padėkoti


Žmonių pripildytoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus sekmadienio šventąsias Mišias, kurios buvo Marijos jubiliejinio savaitgalio Romoje pagrindinis įvykis. Savo homilijoje Šventasis Tėvas pakvietė visus pripažinti, su nuostaba ir dėkingumu, Dievo dovanas.

„Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“, - citavo popiežius dešimties raupsuotuojų maldavimą Jėzui, šiam einant į Jeruzalę, savo mirties ir prisikėlimo keliu. Viešpats pasiunčia juos pas kunigus, kurie, pagal įstatymą, turėjo nustatyti pasveikimą. Pranciškus atkreipė dėmesį, kad tą akimirką raupsuotuojų tikėjimas buvo išbandomas, nes jie dar nebuvo pasveikę, bet jau siunčiami patvirtinti savo išgijimą. Ir vyrai patiki Jėzaus pažadu, paklūsta jo žodžiui. Ir iš tiesų, pakeliui išgyja, pilni džiaugsmo stoja prieš kunigus, o po to pasuka kiekvienas savo keliu ir tik vienas iš sugrįžta atgal pas Jėzų padėkoti.

Sugrįžo tik samarietis, svetimšalis, beveik pagonis, gyvenęs išrinktosios tautos šešėlyje, - pabrėžė Pranciškus, vėliau pridurdamas, kad kartais kitų religijų ar visuomenės pakraščiuose esantys žmonės mums parodo pavyzdį, kai mes patys pamirštame ar apleidžiame kai kurias vertybes.

 Šis žmogus, - sakė popiežius, - nepasitenkina gavęs išgijimą per savo tikėjimą, bet pasielgia taip, kad jo išgijimas pasiekia pilnatvę sugrįžus išreikšti savo dėkingumą už gautą dovaną, pripažįstant Jėzų tikruoju Kunigu, kuris, jį pakėlęs ir išgelbėjęs pasiunčia į kelią ir priima tarp savo mokinių.

Mokėti padėkoti ir pašlovinti Viešpatį už tai, ką daro dėl mūsų, yra svarbu, pabrėžė Pranciškus. Galime savęs paklausti: ar pajėgiame pasakyti ačiū? Kiek kartų pasakome „ačiū“ šeimoje, bendruomenėje, Bažnyčioje? Tam, kuris mums padeda, yra arti, lydi gyvenime? Dažnai manome, kad tai „savaime suprantama“. Ir taip pat elgiamės Dievo atžvilgiu. Lengva eiti pas Viešpatį ir prašyti kažko, o sugrįžti ir padėkoti? Ir Jėzus pasako: „Argi ne dešimtis pasveiko? Kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Mintimis grįždamas prie Marijos jubiliejaus, popiežius Pranciškus pakvietė visus mokytis iš Marijos, Dievo Motinos pavyzdžio. Ji, gavusi Angelo žinią, iš širdies gieda padėkos ir pašlovinimo giesmę. Prašykime Dievo Motinos, kad padėtų mums suprasti, jog viskas yra Dievo dovana ir mokėti padėkoti: tada mūsų džiaugsmas bus pilnas.

Kitas svarbus nusiteikimas, anot Šventojo Tėvo, yra nuolankumas, kaip liudijo ir pirmasis Mišių skaitinys. Ir Marijos širdis yra nuolanki, pasiruošusi priimti Dievo dovanas. Ir Dievas, kad taptų žmogumi, pasirinko ją, paprastą mergaitę iš Nazareto, negyvenusią galios ir turtų rūmuose, negarsėjusią nepaprastais darbais. Paklauskime ir savęs, ar esame pasiruošę priimti Dievo dovanas ar esame labiau linkę užsidaryti materialiniame saugume, intelektualiniame saugume, savo planų saugume? (Vatikano radijas)   
All the contents on this site are copyrighted ©.