2016-09-21 14:51:00

Meksikoje nužudyti du kunigai. Popiežiaus užuojauta.


Popiežiaus valstybės sekretorius Šventojo Tėvo vardu pareiškė užuojautą Papantlos vyskupui ir vyskupijos kunigams dėl Fatimos Marijos parapijos klebono ir vikaro nužudymo. Kunigų Alejo Nabor Jimenez Juarez ir Jose Alfredo Suarez de la Cruz kūnai buvo surasti pirmadienį, netoli parapijos, kurioje tarnavo Poza Rica miesto periferijoje, Verakruso valstijoje, rytinėje Meksikoje. Abu buvo pagrobti kartu su bažnyčios zakristijonu, tačiau pastarasis išsigelbėjo.

Pasak Verakruzo prokuratūros, abu kunigai buvo pagrobti sekmadienio, rugsėjo 18 vakarą, iš savo namų Fatimos Marijos parapijoje. Parapija yra narkotikų kartelių susirėmimų zonoje, todėl neatmetama, kad kunigai galėto tapti būtent pastarųjų aukomis, nors kol kas jų pagrobimo ir nužudymo priežastys nėra žinomos.

Popiežiaus Pranciškaus užuojautą Papantlos vyskupui Jose Trinidad Zapata Ortiz perdavė Apaštališkoji nunciatūra. Popiežius giliai sujaudintas liūdnos žinios apie dviejų kunigų nužudymą, meldžiasi už šiuos Kristaus kunigus, tapusius nepateisinamo smurto aukomis, parašė užuojautos laiške Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Popiežius griežtai pasmerkė pasikėsinimą į kunigų gyvybę ir orumą ir paragino Papantlos vyskupijos kunigus energingai tęsti bažnytinę misiją nepaisant iškylančių kliūčių sekant Jėzaus, Gerojo Ganytojo, pavyzdžiu. Visiems gedintiems popiežius suteikia guodžiantį Apaštališką palaiminimą.

Žinios apie kunigų netektį prislėgtas vyskupas Zapata apgailestavo, jog jų nužudymas priminė kaip giliai visuomenėje įsišaknijęs smurtas ir nesaugumas. Ganytojas reiškė viltį, kad kunigų auka padės užtikrinti taiką ir naujus pašaukimus į kunigus. Smerkiame smurtą ir bet kokias jo išraiškas, parašė pareiškime vyskupas, meldžiamės už atsivertimą visų, kurie užmiršta, jog esame broliai, verčia žmones kentėti ir juos žudo. Smurto ir nusikaltimų kelias generuoja daugiau smurto. Dievas nenori mirties, nei smurto, nei neteisingumo. Dievas nori gyvenimo, Dievas nori, kad gyventume teisingume, orume ir taikoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.