2016-09-20 12:16:00

Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui


Negalime užsikimšti ausų dėl karo kenčiančių mūsų brolių ir seserų šauksmui, pasakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje, prieš kelionę į Asyžių, dalyvauti tarptautiniame maldos susitikime už taiką. Šventasis Tėvas homilijoje paaiškino, kad visų religijų vyrai ir moterys šiandien vyko į Asyžių melstis už taiką. Ir visur, sakė Pranciškus, primindamas neseniai laiške išsakytą prašymą, viso pasaulio vyskupai surengė maldos susitikimus, į kuriuos pakviesti visi - katalikai, krikščionys, tikintieji ir geros valios žmonės, bet kokios religijos žmonės, kad melstųsi už taiką, nes pasaulyje karas, pasaulis kenčia.

Pirmasis Mišių skaitinys iš Patarlių Knygos užbaigiamas žodžiais: „Kas užsikemša ausis vargšo šauksmui, tas pats šauksis ir nebus išgirstas.“ Jei šiandien užsikemšame ausis po bombomis ir nuo ginklų prekiautojų kenčiančių žmonių šauksmui, galbūt kai teks mums, „nebūsime išgirsti“. Negalime užsikimšti ausų dėl karo kenčiančių mūsų brolių ir seserų šauksmui!

Mes karo nematome, esam gąsdinami terorizmo, tačiau tai neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta tuose kraštuose ir tose žemėse, kur krenta bombos ir krenta dieną naktį, žudo vaikus ir senelius, vyrus ir moteris. Ar karas toli? Ne, pasakė Šventasis Tėvas Pranciškus, karas yra visai prie pat mūsų, nes karas liečia visus, karas prasideda širdyje. Viešpats tesuteikia taiką širdyje, tepašalina godumo troškimą ir troškimą kovoti. Ne! Taikos! Taikos! Kad mūsų širdys būtų taikos vyrų ir moterų širdys; aukščiau religinių pasidalijimų, visi, visi, visi! Nes visi esame Dievo vaikai. Ir Dievas yra taikos Dievas! Nėra karo dievo: Karus sukelia blogis, tai yra velnias, kuris nori visus nužudyti.

Šiandien mintys krypsta ne tik į bombas, žuvusius ir sužeistuosius, bet prisimename taip pat visus žmones, vaikus ir senelius, kurių negali pasiekti humanitarinė pagalba, kad pavalgytų, medikamentai. Jie išalkę, serga. Nes bombos tai kliudo. Būtų gražu, kad kai meldžiamės jaustume gėdą. Gėdą dėl to, kad mūsų laikų žmonės, mūsų broliai sugeba tai padaryti. Šiandien – maldos diena, atgailos ir ašarų už taiką diena, diena išgirsti vargšo šauksmą. Šis šauksmas teatveria mūsų širdis gailestingumui, meilei ir teišgelbsti nuo egoizmo. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.