2016-09-17 15:06:00

Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“


Popiežius Pranciškus šeštadienio ryto Mišiose Šventosios Mortos namų koplyčioje padėkojo su juo koncelebravusiems nuncijams iš viso pasaulio už jų pasirengimą su entuziazmu vis iš naujo pradėti įsipareigojimą naujame krašte. Šventasis Tėvas homilijoje pripažino, jog kartais nuncijų ir kitų Popiežiškųjų atstovų gyvenimas yra „kaip čigonų gyvenimas“, dėl nuolatinio kėlimosi iš vienos tarnystės vietos į kitą. Kai tik nuncijus atvyksta į naują kraštą jam prasideda naujas „išėjimas“: nuncijui tenka „išeiti iš savęs“, kad galėtų dialoguoti, susipažinti su vietine kultūra, žmonių mąstysena.

Komentuodamas šeštadienio Mišių Evangelijos palyginimą apie sėjėją, popiežius sakė, kad nuncijai yra Gerosios naujienos sėjėjai visuose pasaulio kraštuose. Reikia sėti Dievo Žodį, tačiau nepasiduoti supasaulėjimui. Galbūt nuobodu dažnai dalyvauti priėmimuose, pajuokavo popiežius, tačiau ir tuomet nuncijams tenka sėti Gerosios naujienos sėklą. Ir šioje pasaulietiškumo aplinkoje, nepasiduodant supasaulėjimui, tačiau išklausant žmones, nuncijų laukia kitas „išėjimas iš savęs“, kad geriau suprastų žmones, juos išklausytų, dialoguotų.

Jėzus sako, kad sėjėjai sėja sėklą, o paskui ilsisi, nes tai Dievas, kuris sudaigina ir augina. Taip pat nuncijus, kalbėjo popiežius, turi išeiti iš savęs link Viešpaties, kuris leidžia sėklai sudygti ir augti. Nuncijui tenka „išeiti iš savęs“ priešais tabernakulį malda, adoravimu. Šventasis Tėvas prisiminė ir nuncijus emeritus, vykdančius brolystės tarnystę: jie daugiau meldžiasi už savo brolius nuncijus, kurie yra išvykę su tarnyste į pasaulio kraštus.

Yra tys nuncijų „išėjimai“, sakė popiežius: fizinis, kai susikrauna lagaminą, kultūrinis, kai išmoksta naują kalbą, ir maldos, adoravimo; trys būdai tarnauti Jėzui Kristui ir Bažnyčiai. „Bažnyčia ir Popiežius jums už tai dėkoja. Viešpats tesuteikia malonę, kad visuomet būtumėt pasiruošę šiems išėjimams iš savęs“, palinkėjo popiežius Pranciškus.

Pasibaigus rytmetinėms Mišioms Popiežiškieji atstovai klausėsi Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto pirmininko dvasinės konferencijos ir po to procesijoje įėjo į Vatikano baziliką pro Šventąsias duris, kaip Gailestingumo jubiliejaus piligrimai. Priešpietį Popiežiškieji atstovai dar kartą susitiko su popiežiumi. Šventasis Tėvas Pranciškus juos priėmė audiencijoje, kviesdamas nuncijus tarnauti su pasiaukojimu, kaip nuolankiems pasiuntiniams, palydėti vietines bažnyčias su ganytojišku nuoširdumu bei palydėti tautas, kuriose yra Kristaus Bažnyčia.

„Noriu jus pavesti Evangelijos džiaugsmui, - sakė popiežius. - Mes nesame baimės ir nakties tarnai, o Prisikėlusiojo aušros ir šviesos prižiūrėtojai. Pasaulyje daug baimės ir ji plinta. Dažnai pasaulis baimę laiko raktu į istorijos supratimą ir neretai ją panaudoja kaip strategiją, kad sukurtų pasaulį paremtą mūrais ir grioviais. Galima suprasti baimės priežastis, tačiau negalim jos apkabinti, nes „Dievas mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią“ (2 Tim 1,7).

Semkitės iš šios Dvasios ir eikite: atverkite duris, tieskite tiltus, megzkite santykius, palaikykite draugystes, ugdykite vienybę. Būkite maldos žmonėmis: niekuomet neapleiskite maldos, ypač tylaus adoravimo, kuris yra tikrasis jūsų veiklos šaltinis.

Baimė visuomet gyvena praeities tamsoje, tačiau turi silpnumą: yra laikina. Ateitis priklauso šviesai! Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“, sakė audiencijoje Popiežiškiesiems atstovams popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.