2016-09-16 14:32:00

Popiežius: Gailestingume telpa viskas, ką Dievas dovanoja pasauliui


Popiežius Pranciškus susitiko su vyskupais, dalyvavusiais nuo pirmadienio Romoje vykusiuose kursuose, skirtuose neseniai visame pasaulyje paskirtiems vyskupams. Kursus surengė Vyskupų kongregacija ir Rytų Bažnyčių kongregacija. Prieš savaitę panašus susitikimas buvo skirtas vyskupams iš misijų kraštų.

Dievas pirmas mus pamilo; jo meilė visada yra ankstesnė už žmogaus meilę, sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas naujiems vyskupams sakytą gana ilgą kalbą. „Jis mus sugavo ant savo gailestingumo „kabliuko“; jo tinklai slėpiningai mus apraizgė ir mums neliko kieko kito, kaip tik leisti, kad jis mus sugautų“. Dėl to, pasak popiežiaus, reikia atsisakyti savipakankamumo pretenzijos ir kaip vaikai pasitikėti tuo, kuris savo karalystės paslaptis atskleidžia mažutėliams. Mus guodžia suvokimas, jog jis puikiai žino kokie mes maži ir silpni ir kad jo tai negąsdina“.

Popiežius ragino vyskupus nesislėpti ir nesidangstyti kaukėmis. Deja, yra žmonių, dirbtinai susikuria sau personažą, susigalvoja profilį. „Jie bijo, to „drebulio“, kuris nukrečia, supratus, kad tave pažįsta Tasai, kuris būdamas už tave didesnis, neniekina tavo mažumo; kuris būdamas Šventas, nepriekaištauja dėl tavo silpnumo. Jis yra tikrai geras ir jo nepiktina mūsų žaizdos. Nebijokite, - sakė popiežius, - leiskite, kad tas „drebulys“ jus supurtytų“.

Kursus Romoje užbaigę nauji vyskupai, sekmadienį, kaip Šventųjų metų piligrimai, įžengs į Šv. Petro baziliką pro Gailestingumo duris. Popiežius ragino tą akimirką žiūrėti Kristui į akis, leisti, kad juo pasiektų jo žvilgsis. Pasak Pranciškaus, brangiausias turtas, kurį iš Romos gali parsivežti į namus savo tarnystę pradedantys vyskupai yra suvokimas to gailestingumo, su kuriuo Dievas į juos pažvelgė ir juos išsirinko.

Popiežius ragino vyskupus savo sielovadinėje tarnystėje skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą, nes gailestingumas apibendrintai išreiškią viską, ką Dievas dovanoja pasauliui ir nėra nieko didesnio ko žmogaus širdis gali trokšti.

Šventasis Tėvas taip pat davė vyskupams keletą patarimų kaip tai daryti. Visų pirma vyskupas turi patraukti žmones. Tačiau tai nereiškia, kad jis turėtų patraukti į save, kad turėtų rūpintis savo patrauklumu. Reikia saugotis šito pavojaus, nes pasaulis jau pavargęs nuo apgavikų. „Leiskite pridurti – sakė popiežius, - pasaulis pavargęs nuo madingų kunigų ir madingų vyskupų. Žmonės turi „uoslę“, Dievo tauta turi gerą „uoslę“ ir greitai atpažįsta narcizistus, manipuliuotojus, savo reikalų gynėjus, tuščių kryžiaus žygių skelbėjus. Jūs verčiau klausykite Dievo, kuris visur yra anksčiau jūsų“.

Kitas popiežiaus patarimas vyskupams – visada rūpintis žmonių formacija, įvesdinimu į dieviškuosius slėpinius. Pavyzdys jiems tebūna pats Jėzus. „Imkite Evangeliją ir žiūrėkite kaip Viešpats  kantriai įvesdina žmones į savo asmens slėpinį, kaip juos moko kas jis yra ir galiausiai atsiunčia jiems Šventąją Dvasia, kuris visko išmoko“. Popiežius įspėjo prieš pagundą labiau žiūrėti kiekybės, o nepakankamai paisyti kokybės. „Tenegundo jūsų skaičiai, pašaukimų kiekis, bet visada žiūrėkite mokinių kokybės. Jei kuris nors seminaristais užsidaro griežtume – žinokite, kad dedasi kažkas negero“.

Trečiasis popiežiaus patarimas vyskupams – palydėti žmones. Pavyzdys tebūnie gerasis Samarietis, kuris nepaliko žmogaus nelaimėje, sutvarstė jo žaizdas, palydėjo iki užeigos ir pasirūpino jo išgijimu, jo ateitimi. Popiežius ragino vyskupus visų pirma rūpintis savo kunigija, būti kartu su savo artimiausiai bendradarbiais. Atskirai paminėta ir pareiga palydėti šeimas, nes jų meilė yra labai brangi dovana visam pasauliui.

Galiausia, baigdamas savo kalbą, popiežius linkėjo vyskupams, kad Viešpats juos visada lydėtų ir prašė, kad jie niekada nebijotų kartu su Viešpačiui keliauti žmonių keliais. „Jo veidas mus visada tepatraukia, giliai mumyse teįsispaudžia ir mus telydi“, sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.