2016-08-31 19:08:00

Ferenc pápa üzenete a teremtésvédelem ima-világnapján "ökológiai megtérésre" szólít fel


„Legyünk irgalommal a közös házunk iránt” címmel szeptember elsején tették közzé  Ferenc pápa hatoldalas üzenetét, mely a Laudato sì enciklikája alapján, azt továbbgondolva szól „a föld minden lakójához és megújítja a párbeszédet velük, tekintettel a szegényeket sújtó szenvedésre és a környezetrombolásra”.

Közös összefogással, hívők és jóakaratú emberek együtt a teremtés megóvásában

Az öt fejezetből és egy imádságból álló üzenet bevezetőjében a pápa örömének ad hangot, hogy „idén a katolikus egyház az ortodox testvérekkel, a többi egyházzal és keresztény közösséggel együtt” tartja az imanapot. A „mostani alkalom lehetőséget kínál a hívő ember számára, hogy megújítsa a személyes kapcsolódását a teremtésvédelem iránti saját hivatásához, miközben köszönettel fordul az Istenhez a teremtés csodálatos művéért, amit Ő a gondjainkra bízott, továbbá a segítségét kéri a teremtett világ megőrzésében ”. „Bátorító továbbá, írja a pápa, hogy a kereszténynek a föld jövője iránti aggodalmát ez alkalommal más felekezetek is megosztják”. „A föld felelőtlen kizsákmányolása ellen az utóbbi években számos kezdeményezés indult, hogy mozgósítsa a közvéleményt” és ezek között „említette meg Ferenc pápa Bertalan pátriárka nevét, aki Demeter pátriárka elődjével együtt éveken át felemelték a hangjukat a teremtett világ ellen elkövetet bűnök miatt”, kihangsúlyozva a „válság morális és spirituális jellegét”. A pápa utal a 2007-es nagyszebeni 3. Európai Ökumenikus Találkozóra, mely a szeptember elseje – az isteni teremtés ortodox ünnepe – és Szent Ferenc október 4-i emléknapja közé eső öt hetet javasolta a „Teremtésnek szánt időnek”. Ettől kezdve az Egyházak Világtanácsa támogatásával ez a kezdeményezés számos ökumenikus eseményt ösztönzött szerte a világon. Örömteli dolog, hogy az egész világon hasonló kezdeményezések egyre inkább előmozdítják a környezeti igazságosságot és a szegények iránti elkötelezettséget”. Keresztény és nem keresztény emberek, hívő és jóakaratú személyek együtt mutatják fel az irgalmasság műveit a teremtett ház, a föld iránt”.     

A föld kiált…

A pápa „ezzel az üzenettel megújítja a párbeszédet a földgolyó minden emberével, tekintettel a szegényeket sújtó szenvedésre és a környezetrombolásra. Isten egy viruló kertet adott ajándékba nekünk, de mi azt romhalmaz, pusztaság és szemét nyugtalan területévé tesszük. Nem hátrálhatunk meg, és nem lehetünk közömbösek az élővilág sokféleségének elvesztése és a gazdasági rendszerek pusztítása miatt, melyet gyakran a mi felelőtlen és önző magatartásunk eredményez. Túlnyomó többségük emberi beavatkozáshoz  kapcsolódó okok miatt hal ki. Ehhez nincs jogunk.” – idéz a pápa a Laudato sì enciklikájából.

A föld továbbra is melegszik, részben az emberi tevékenység miatt. 2015 a valaha is észlelt legmelegebb év volt és 2016 még ennél is melegebb lesz. Ez pedig szárazságot, áradásokat, tűzvészt és szélsőséges időjárást eredményez. A klímaváltozás hozzájárul a kényszer-migráció gyötrelmes válságához. A világ szegényei, akik pedig kevésbé felelősek a klímaváltozásért, a legsérülékenyebbek és máris annak hatásaitól szenvednek.  

Miként az átfogó ökológia nyilvánvalóvá teszi, az emberek ma mélységesen kapcsolódnak egymáshoz és a teremtett világhoz, annak teljességében. Amikor rosszul bánunk a természettel, rosszul bánunk az emberekkel is. Egyidejűleg minden teremtménynek velejáró értéke, hogy azt tiszteletben tartsuk. Hallgassuk meg mind a föld, mind a szegények kiáltását és próbáljuk megérteni figyelmesen, hogyan lehet arra megfelelő és azonnali választ adni”- szól a pápa üzenete.

Mert vétkeztünk…    

„Isten nekünk adta a földet, hogy műveljük és őrizzük azt” (Ter 2,15) – tisztelettel és kiegyensúlyozottan. Eltúlozva művelni, vagyis kizsákmányolni rövidlátó és önző módon, valamint kevéssé őrizni, ez bűn. A kedves Bertalan ökumenikus pátriárka ismételten és prófétai módon világított rá a teremtés ellen elkövetett bűneinkre: «Az, hogy az emberek szétrombolják az élővilág sokféleségét Isten teremtésében, hogy az emberek kockára teszik a föld integritását és hozzájárulnak a környezetromboláshoz, megfosztván a földet az őserdőktől, elpusztítva annak csapadékzónáit, hogy az emberek beszennyezik a vizet, a talajt, a levegőt, mindez bűn. Ugyanis a természet elleni bűntett az a magunk és az Isten elleni bűntett».

Ferenc pápa a teremtett világban történő eseményekkel szemben azt „óhajtja, hogy bárcsak az Irgalmasság jubileuma hívná fel a keresztényeket egy mély benső megtérésre, amit sajátos módon támogasson a bűnbánat szentsége. Ebben a jubileumi évben tanuljuk meg Isten irgalmasságát keresni a teremtés elleni vétkeink miatt, amit eddig nem tudtunk felismerni és meggyónni. Kötelezzük el magunkat konkrét lépésekre az ökológiai megtérés útján, mely önmagunk, a felebarát, a teremtett világ és a Teremtő iránti világos tudatos állásfoglalásunkat jelenti”.   

Lelkiismeretvizsgálat és bűnbánat      

Ennek az útnak az első része mindig a lelkiismeretvizsgálat, mely magába foglalja a hálaadást és az ingyenességet, vagyis a világ elismerését, mint az atyai szeret révén kapott ajándékot. Az a szeretetteli tudatot is magába foglalja, hogy nem a többi teremtménytől elkülönülve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével. Az ökológia megtérés amellett, hogy növeli sajátos képességeit, melyeket Isten adott neki, segíti a hívőt, hogy kibontakoztassa kreativitását és lelkesedését a világ drámai helyzeteinek a megoldására”.

Ehhez az irgalommal és jósággal teli Atyához fordulhatunk, aki az összes gyermekének a hazatérését várja, elismerve a teremtés, a szegények és az eljövendő nemzedékek ellen elkövetett vétkeinket.  Amilyen mértékben mi kicsi ökológiai károkat okozunk, az a hivatásunk, hogy elismerjük a mi kisebb vagy nagyobb hozzájárulásunkat a környezet megzavarásához és elpusztításához. Ez az első lépés a megtérés útján.

Szent II. János Pál pápa 2000-es jubileumi példája nyomán…

2000-ben, ami szintén jubileumi szentév volt, elődöm, Szent II. János Pál pápa arra kérte a katolikusokat, hogy tegyék jóvá az elmúlt és jelenkori türelmetlenséget, miként a zsidók, a nők, a bennszülött népek, a migránsok, a szegények és a születendők elleni igazságtalanságokat. Az Irgalmasság e mostani rendkívüli jubileumán mindenkit arra hívok, hogy tegyen hasonlóképpen. Mint egyedi emberek, akik immár a félreértett jóléti kultúrához hozzászoktunk, vagy a szükségesnél többet fogyasztunk rendezetlen vágyaink révén, vagy mindenáron nyereségszerző logikára törekszünk, anélkül, hogy gondolnánk a társadalmi kirekesztésre, a természet elpusztítására, térjünk meg tehát a rosszból, amit együtt teszünk az közös ház ellen.

Komoly lelkiismeretvizsgálat után megvallhatjuk a vétkeinket a Teremtő, valamint fivéreink és nővéreink ellen. Ferenc pápa itt utal a katolikus egyház katekizmusára, mely a gyóntatószéket úgy tekinti, mint egy helyet, ahol az igazság szabaddá tesz bennünket a találkozás által. Tudjuk, hogy Isten nagyobb a vétkeinknél”.

Változtassunk irányt

Üzenete negyedik pontjában Ferenc pápa megállapítja, hogy „a lelkiismeretvizsgálat, a bűnbánat, az irgalomban gazdag Istennek tett bűnvallomásunk az életünk határozott megváltoztatásához vezetnek bennünket. Majd pedig ezeket kell konkrét cselekedetté alakítani a teremtett világ tisztelete jegyében, mint például a műanyag és a papír körültekintő használata, hogy nem pazaroljuk a vizet, az áramot, szétválogatjuk a hulladékot, gondozzuk az élőlényeket, a közösségi közlekedést használjuk, járműveinket megosztjuk másokkal és így tovább. Ne higgyük, hogy ezek az erőfeszítések túl kicsik lennének ahhoz, hogy megjavítsuk ezt a világot. Az ilyen tettek valami olyan jót terjesztenek a társadalomban, amely mindig több gyümölcsöt terem annál, mint amennyit észlelhetünk, mert olyan jót hoznak létre a földön, amely mindig – ha olykor láthatatlanul is – igyekszik tovaterjedni. Ezek a cselekedetek olyan prófétai és szemlélődő életstílusra bátorítanak, amely a fogyasztáshoz való ragaszkodás  megszállottsága nélkül képes a mélységes örömre”.

Az életünk megváltoztatásának „részt kell vennie a kultúra és a társadalom építésében, melynek mi is részét alkotjuk. A természet gondozása olyan életstílus része, amely magában foglalja az együttélés és a közösségalkotás képességét. A gazdaságot, a politikát, a társadalmat és a kultúrát nem uralhatja a rövidtávú mentalitás, mely az azonnali gazdasági vagy választási visszatérülést keresi. Ezeknek úgyszintén a közjó felé kell irányulniuk, mely magában foglalja a fenntarthatóságot és a teremtett világ védelmét”.

Ferenc pápa kitér „az Észak és Dél közötti ökológiai adósság konkrét esetére. Ennek a megfizetése megkívánná, hogy vegyék figyelembe a szegényebb országok környezetének a gondozását, vigyenek nekik pénzügyi és technikai segítséget, melyek segítik őket abban, hogy maguk feleljenek a klímaváltozás következményeire és előmozdítsák a fenntartható fejlődést. Mindehhez politikai egyetértésre van szükség. A pápa elismeréssel szól a világ országainak 2015 szeptemberben vállalt célkitűzéseiről és a párizsi klímacsúcs eredményeiről.

Az irgalmasság új műve             

Ferenc pápa a teremtésvédelmi üzenete utolsó fejezetében leszögezi, hogy „a globalizált világunk változásai miatt az anyagi és a lelki szegénység megsokszorozódott, nyissuk meg tehát a fantáziánkat a szeretet művei számára, hogy annak új módozataira találjunk. Ennek révén az irgalmasság útja mind konkrétabbá válik. A karitász eddigi hagyományos művei egyes konkrét szolgálathoz kötődtek, mint a betegápolás, ételosztás, iskolák működtetése. Most ellenben az irgalmasság műveinek a tárgya nem csak az egyes ember, hanem az emberi élet a maga teljességében. Ez pedig magával hozza a közös ház, a teremtett világ védelmét, megóvását is. Ferenc pápa ezen gondolat jegyében az irgalmasság hét klasszikus művének mindegyikéhez javaslatképpen hozzáilleszti a „közös ház gondozását”.

 (vl)       
All the contents on this site are copyrighted ©.