2016-08-28 17:41:00

Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh platí oveľa viac než ľudia


Vatikán 28. augusta – Svätý Otec František plánuje osobne navštíviť miesta postihnuté zemetrasením z uplynulej stredy v centre Talianska. Povedal to v nedeľu na poludnie pri stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Opäť vyjadril svoju duchovnú blízkosť obyvateľom zasiahnutých regiónov Lazio, Marche a Umbria a pozval pútnikov na Námestí sv. Petra k spoločnej modlitbe za postihnutých.

Pripomenul tiež osobnosť novej blahoslavenej, argentínskej zasvätenej laičky z 18. storočia Márie Antónie od sv. Jozefa, nazývanej „Mama Antula“, ktorá apoštolovala prostredníctvom duchovných cvičení.

Pápež František upozornil aj na blížiaci sa 1. september, ktorý sa slávi ako Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva.

Poludňajšiu katechézu Svätý Otec venoval téme pokory v duchu Ježišovej výzvy z evanjeliovej state 22. nedele cezročného obdobia.

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešná evanjeliová epizóda nám ukazuje Ježiša v dome jedného z popredných farizejov, pričom vnímavo pozoruje, ako sa pozvaní na obed veľmi usilovali vybrať si prvé miesta. Je to scéna, ktorú sme videli toľko krát: vyhľadávať to najlepšie miesto, aj „lakťami“. Vidiac túto scénu, rozpráva dve krátke podobenstvá, ktorými núka dve usmernenia: jedno sa týka miesta, druhé sa týka odmeny.

Prvé podobenstvo je situované do rámca svadobnej hostiny. Ježiš hovorí: «Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ ... Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto» (Lk 14,8-9). Týmto odporúčaním Ježiš nemieni dávať normy spoločenského správania, ale lekciu o hodnote pokory. Dejiny učia, že pýcha, kariérizmus, márnomyseľnosť, vystatovanie sa, sú príčinou mnohých ziel. A Ježiš nám dáva pochopiť nevyhnutnosť vybrať si posledné miesto, čiže vyhľadávať nenápadnosť a skrytosť: pokoru. Keď stojíme pred Bohom v tomto rozmere pokory, vtedy nás Boh povyšuje, skláňa sa k nám, aby nás pozdvihol k sebe; «Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený» (v. 11).

Ježišove slová podčiarkujú postoje kompletne odlišné a opačné: postoj toho, kto si vyberá vlastné miesto a postoj toho, kto si ho nechá prideliť Bohom a očakáva odmenu od neho. Nezabúdajme na to: Boh platí oveľa viac než ľudia! On nám dáva miesto oveľa krajšie než to, ktoré nám dávajú ľudia! Miesto, ktoré nám dáva Boh je blízko k jeho srdcu a odmenou je večný život. «Budeš blahoslavený», hovorí Ježiš, «... odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých» (v. 14).

Tak sa to opisuje v druhom podobenstve, v ktorom Ježiš ukazuje postoj nezištnosti, aký musí charakterizovať pohostinnosť. A hovorí takto: «Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť» (v. 13-14). Ide tu o rozhodnutie sa pre nezištnosť namiesto kalkulácie využiť príležitosť, ktorá sa snaží získať odplatu, ktorá hľadá zisk a chce sa viac obohatiť. Totiž chudobní, prostí, tí, s ktorými sa neráta, nemôžu nijako oplatiť pozvanie k stolu. Takto Ježiš ukazuje svoj prednostný záujem o chudobných a vylúčených, ktorí sú v Božom kráľovstve privilegovaní, a vyhlasuje základné posolstvo Evanjelia, ktorým je slúžiť blížnemu z lásky k Bohu.

Dnes sa Ježiš stáva hlasom tých, čo nemajú hlas a adresuje každému z nás hlbokú výzvu otvoriť si srdce a stotožniť sa s utrpeniami a úzkosťami chudobných, hladujúcich, marginalizovaných, utečencov, tých, ktorí v živote prehrali, vyradených spoločnosťou a diktátom silnejších. A títo vyraďovaní predstavujú v skutočnosti veľkú väčšinu ľudstva.

V tejto chvíli myslím s vďačnosťou na jedálne, v ktorých toľkí dobrovoľníci obetavo slúžia, keď sa dávajú najesť ľuďom osamelým, v ťažkostiach, bez práce či bez domova. Tieto jedálne a iné diela milosrdenstva – ako navštevovať chorých, väzňov... – sú cvičiskami dobročinnej lásky, ktoré šíria kultúru nezištnosti, pretože všetkých tých, čo tam slúžia, k tomu vedie láska k Bohu a osvietenie múdrosťou Evanjelia. Takto sa služba bratom stáva svedectvom lásky, ktoré robí lásku ku Kristovi hodnovernou a viditeľnou.

Prosme si od Panny Márie, aby nás privádzala každý deň na cestu pokory – ju, ktorá bola pokorná po celý život – a urobila nás schopnými nezištných skutkov prijatia a solidárnosti voči marginalizovaným, aby sme sa stali hodnými nebeskej odmeny.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po udelení apoštolského požehnania Svätý Otec vyjadril svoju blízkosť postihnutým zemetrasením v strednom Taliansku:

„Drahí bratia a sestry, chcem obnoviť svoju duchovnú blízkosť obyvateľom Lazia, Marche a Umbrie, ťažko zasiahnutých zemetrasením v týchto dňoch. Myslím osobitne na ľudí z Amatrice, Accumoli, Arquaty, Pescary del Tronto a Norcie. Opätovne hovorím týmto drahým obyvateľom, že Cirkev zdieľa ich utrpenie a ich úzkosti. Modlime sa za zosnulých a nezvestných. Starostlivosť, s akou pracujú verejné autority, poriadkové sily, civilná ochrana a dobrovoľníci, ukazuje, ako dôležitá je solidárnosť pre zdolanie tak bolestných skúšok. Drahí bratia a sestry, len čo to bude možné, aj ja dúfam, že za vami prídem, aby som vám osobne priniesol útechu viery, objatie otca a brata a posilu v kresťanskej nádeji. Modlime sa za týchto bratov a sestry, všetci spoločne: Ave Maria...“

Pápež František pripomenul aj osobnosť novej argentínskej blahoslavenej, Márie Antónie od sv. Jozefa (nazývanej „Mama Antula“), zasvätenej laičky z 18. storočia:

„Včera v Santiagu del Estero v Argentíne bola vyhlásená za blahoslavnú sestra Maria Antonia de San José; ľud ju volá Mama Antula. Nech jej exemplárne kresťanské svedectvo, osobitne jej apoštolát šírenia duchovných cvičení vzbudí túžbu vždy väčšmi sa primknúť ku Kristovi a k Evanjeliu.“

Pred záverečnými pozdravmi jednotlivých skupín pútnikov Svätý Otec pripomenul blížiaci sa 1. september ako Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva:

„V najbližší štvrtok, 1. septembra, budeme sláviť Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, spolu s bratmi pravoslávnymi a inými cirkvami. Bude to príležitosť posilniť spoločné nasadenie za ochranu života, s úctou voči životnému prostrediu a prírode.“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.