2016-08-27 10:49:00

Բ կիրակի զկնի Փոխման Աւետարանական ընթերցում Մարկ 4,35-40


35 Նոյն օրը` երբ իրիկուն կ'ըլլար, ըսաւ անոնց. «[Եկէ՛ք ծովուն] միւս եզերքը անցնինք»:

36 Անոնք ալ բազմութիւնը արձակելով` առին զինք, քանի նաւուն մէջ էր. ուրիշ նաւակներ ալ կային անոր հետ:

37 Ու հզօր փոթորիկ մը եղաւ եւ ալիքները նաւուն վրայ կը խուժէին, այնպէս որ արդէն կը լեցուէր.

38 իսկ ինք` նաւուն ետեւի կողմը` բարձի վրայ կը քնանար: Արթնցուցին զինք եւ ըսին իրեն. «Վարդապե՛տ, հոգ չե՞ս ըներ` որ կը կորսուինք»:

39 Ուստի ելլելով` սաստեց հովը եւ ըսաւ ծովուն. «Դադրէ՛, լո՛ւռ կեցիր»: Հովը դադրեցաւ, ու մեծ խաղաղութիւն եղաւ:

40 Ըսաւ անոնց. «Ինչո՞ւ այդպէս երկչոտ էք. ի՞նչպէս կ'ըլլայ` որ հաւատք չունիք»:
All the contents on this site are copyrighted ©.