2016-08-22 11:03:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Vartai siauri, bet plačiai atverti


„Melskimės už aukas, už žuvusius ir sužeistuosius, prašykime taikos visiems“, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienį, kviesdamas tradicinio Šv. Petro aikštėje vykusio vidudienio maldos susitikimo dalyvius sukalbėti „Sveika, Marija“ už šeštadienį Turkijoje įvykusio pasikėsinimo aukas.

Šeštadienį Turkijoje, netoli sienos su Sirija, kurdų vestuvių pokylio metu susisprogdino keliolikmetis paauglys. Žuvo daugiau kaip penkiasdešimt žmonių, daugiausia vaikų ir paauglių.

Prieš vidudienio maldą sakytoje kalboje, popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangeliją.

„Šios dienos Evangelijos puslapis mus kviečia pamąstyti apie išganymą. Evangelistas Lukas pasakoja, kad kelionės į Jeruzalę metu prie Jėzaus priėjo vienas žmogus ir jo paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ (Lk 13,23). Jėzus neduoda tiesioginio atsakymo, bet perkelia pokalbį į kitą lygmenį, naudodamas žodžius, kurių mokiniai iš pradžių ko gero nesuprato. „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Lk 13,24). Vartų įvaizdžiu jis nori padėti suprasti savo klausytojams, kad svarbu ne skaičius, svarbu ne tai kiek bus išgelbėtų, bet tai, kad visi žinotų koks kelias veda į išganymą.“

„Tai kelias, vedantis pro vartus. Bet kurgi yra vartai? Kokie vartai? Pats Jėzus yra vartai. Jis pats mums tai sako Evangelijoje pagal Joną: „Aš esu vartai“ (Jn 10,9). Jis mus veda į bendrystę su Tėvu, kur surasime meilę, supratimą, kur būsime saugūs. Tačiau kodėl šitie vartai yra siauri? Kodėl jis sako, kad jie siauri? Jie siauri ne dėl to, kad mus sulaikytų, bet dėl to, kad mes sutramdytume savo išdidumą ir baimę, kad su nuolankia ir pasitikinčia širdimi atsivertume Jam, kad pripažintume, jog esame nusidėjėliai, kuriems reikia atleidimo. Vartai siauri, kad sutramdytų mūsų išdidumą, kuris yra linkęs pūstis. Dievo gailestingumo vartai yra siauri, bet jie visiems plačiai atidaryti! Dievas mūsų nerūšiuoja, bet visus priima. Vartai siauri, kad sutramdytų mūsų išdidumą ir baimę, bet plačiai atverti, nes Dievas priima visus. Išganymas, kurį jis mums dovanoja, tai nesiliaujanti gailestingumo srovė, kurie griauna visus barjerus ir atveria stebinančius šviesos ir taikos akiračius. Niekada neužmirškime, kad vartai yra siauri, bet plačiai atverti“.

„Jėzus šiandien dar kartą mus karštai ragina eiti pas Jį, žengti pro vartus į gyvenimo pilnatvę, į sutaikintą ir laimingą gyvenimą. Jis laukia kiekvieno iš mūsų, nepriklausomai nuo mūsų nuodėmių rimtumo, pasiruošęs mus apkabinti ir padovanoti mums savo atleidimą. Tik jis gali perkeisti mūsų širdį, tik Jis vienas gali suteikti prasmę mūsų gyvenimui, padovanoti mums tikrąjį džiaugsmą. Žengdami pro Jėzaus vartus, pro tikėjimo ir Evangelijos vartus, mes išeisime iš supasaulėjusios laikysenos, iš blogų įpročių, iš egoizmo ir užsidarymo. Kai susiduriame su Dievo meile ir gailestingumu, įvyksta tikrasis pasikeitimas. Mūsų gyvenimą nutvieskia Šventosios Dvasios šviesa – šviesa, kuri niekados neužgęsta!“

„Norėčiau jums kai ką pasiūlyti. Dabar tyliai pagalvokime apie tuos dalykus, esančius mūsų viduje, kurie mums trukdo žengi pro vartus – apie savo išdidumą, pasipūtimą, apie savo nuodėmes. Pagalvokime ir apie vartus – plačiai atidarytus Dievo gailestingumo vartus, apie už jų laukiantį atleidimą.  Viešpats mums suteikia daugybę progų būti išgelbėtiems, žengti pro išganymo vartus. Vartai, tai progos, kurių neturėtume praleisti. Neturime teoriškai postringauti apie išganymą, kaip tas žmogus, kuris uždavė Jėzui klausimą, bet turime nepraleisti mums siūlomų išganymo galimybių. Nes ateis laikas kai „šeimininkas atsikels ir užrakins duris“ (Lk 13,25), kaip sako mums šio sekmadienio Evangelija. Bet kodėl gi mylintis Dievas užrakins duris? Dėl to, kad mūsų gyvenimas tai ne žaidimas ir ne muilo opera. Mūsų gyvenimas yra rimtas dalykas ir mes siekiame rimto tikslo – amžinojo išganymo“.

„Mergelę Mariją, Dangaus Vartus, prašykime pagalbos nepraleisti Viešpaties mums duodamų progų, žengti pro tikėjimo vartus ir atsidurti tame plačiame išganymo kelyje, kuriuo eina visi, meilės paveiktieji. Meilės, kuri gelbsti, meilės, kuri jau žemėje yra laimės šaltinis visiems kas nuolankai, su kantrybe ir teisingumu, užmiršdami save aukojasi kitiems, ypač silpniausiems“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.