2016-08-17 16:08:00

Popiežius įsteigė Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasteriją


Popiežius Pranciškus įsteigė „Pasauliečių, šeimos ir gyvybės Dikasteriją“ ir paskyrė pirmajį Dikasterijos prefektą. Naujoji Romos kurijos institucija nuo rugsėjo 1 dienos perims iki šiol Popiežiškajai šeimos tarybai ir Popiežiškajai pasauliečių tarybai pavestas pareigas ir uždavinius. Tą pačią dieną abi šios Popiežiškosios tarybos nustos veikusios.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija vadovausis specialiu statutu, sakoma popiežiaus Pranciškaus rugpjūčio 15 dieną per Marijos Ėmimo į Dangų iškilmę pasirašytame Apaštališkajame laiške Motu proprio „Sedula Mater“. Popiežius patvirtino Dikasterijos statutą „ad experimentum“ birželio mėnesį.

Šventasis Tėvas laiške pažymėjo, kad rūpestingoji Motina Bažnyčia visuomet, per amžius rūpindavosi pasauliečiais, šeima ir gyvybe, atsižvelgdavo į jų poreikius liudydama Išganytojo gailestingąją meilę žmonijai. Taip pat popiežius, vykdydamas Viešpaties kaimenės ganytojo pareigas, daro viską, kad tik Jėzaus Kristaus malonės gausa deramai ir plačiai išsilietų tikintiesiems. Dėlto svarbu, kad Romos kurijos dikasterijos būtų suderintos su laikmečio situacijomis ir visuotinės Bažnyčios poreikiais. Ypatingas dėmesys skiriamas pasauliečiams, šeimoms ir gyvybei siekiant paremti ir padėti tapti gyvais Evangelijos liudytojais, Išganytojo gerumo išraiška dabartiniais laikais.

Popiežius Pranciškus pirmuoju naujosios Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektu paskyrė vyskupą iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Dallas vyskupą Kevin Joseph Farrell. Vyskupas Farrell, kuriam rugsėjo 2 dieną sukaks septyniasdešimt metų, gimė Airijos sostinėje Dubline ir yra Kristaus legionierių kongregacijos kunigas nuo 1978 metų. Inkardinuotas į JAV sostinės Vašingtono arkivyskupiją, jis buvo paskirtas jos vyskupu augziliaru 2001 metais. Vyskupas Farrell ėjo Dallas vyskupo pareigas nuo 2007 metų.

Pagal laikinąjį Diskasterijos statutą, prefektui padės sekretorius, kuris galės būti parinktas iš pasauliečių, ir trys pasekretoriai pasauliečiai, atsakingi už tris dideles naujosios dikasterijos sekcijas: pirma, tai „tikinčiųjų pasauliečių sekcija“, kuri rūpinsis ir stiprins pasauliečių misiją Bažnyčioje ir pasaulyje; antra, „šeimos sekcija“, kuri rūpinsis šeimos sielovada ir vaidmeniu Bažnyčioje ir visuomenėje; Ši sekcija turės tiesioginę sąsają su „Popiežiškuoju Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų institutu“. Trečia, „gyvybės sekcija“, skirta atsakingai prokreacijai ir gyvybės apsaugai, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Tarp įvairių uždavinių paminėta aborto prevencija ir pagalba abortavusioms moterims. „Gyvybės sekcija“ taip pat domėsis svarbiausiomis biomedicinos problemomis ir „ideologijomis“ apie žmogaus gyvybę. Šiuo požiūriu naujoji dikasterija susiejama su Popiežiškąja gyvybės akademija.

Tą pačią rugpjūčio 15 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Pasauliečių, šeimos ir gyvybės Dikasterijos žinioje veikiančio Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto Didįjį kanclerį. Juo tapo arkivyskupas Vincenzo Paglia, iki rugpjūčio pabaigos einantis Pasauliečių Šeimos tarybos pirmininko pareigas. Šventasis Tėvas arkivyskupą Paglia taip pat paskyrė Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininku.  Tuo metu popiežius naujuoju Popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto pirmininku paskyrė mons. Pierangelo Sequeri, Šiaurės Italijos Teologijos Fakulteto pirmininką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.