2016-08-15 15:17:00

Pranciškus: Žolinės šventė mums leidžia pažvelgti į dangų


Popiežius Pranciškus pirmadienį pasveikino su Žoline, Marijos ėmimo į dangų liturgine iškilme, ypatingai Marijos globai pavedė gyvenimo naštos prislėgtas moteris ir prašė susipratimo ir santarvės visur, kur pasaulyje nuo karų kenčia nekalti žmones. Šventasis Tėvas kalbėjo pirmadienį, Žolinės vidudienį, Marijos ėmimo į dangų iškilmės “Viešpaties Angelo” maldos susitikime Šv. Petro aikštėje.

Marija buvo pirmoji įtikėjusi Dievo Sūnų ir yra pirmoji iš mūsų priimta į dangų su siela ir kūnu. Pirmiausiai Marija priėmė į savo rankas ir nešiojo Jėzų, kai jis buvo dar kūdikis. Ji yra pirmoji, kurią Jėzaus priėmė į savo rankas, kad būtų įvesta į Tėvo amžinąją Karalystę. Marijai, nuolankiai ir paprastai tolimo kaimo mergaitei, Romos imperijos pakraštyje, kaip tik todėl, kad priėmė Evangeliją ir pagal ją gyveno, Dievas leido būti amžinybėje greta Sūnaus. Būtent šitaip Viešpats numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius.

Marijos ėmimas į dangų yra gilus slėpinys, kuris liečia kiekvieną iš mūsų, liečia mūsų ateitį. Marija pirmoji žengia keliu, kuriuo eina visi, kurių gyvenimas per krikštą susietas su Jėzumi. Taip, kaip Marijos gyvenimas susijęs su Juo. Ši šventė mums leidžia pažvelgti į dangų, leidžia išvysti „naują dangų ir naują žemę“ Kristaus priskėlimo iš numirusių ir galutinę pergalę prieš blogį. Todėl nuolankios Galilėjos mergaitės džiugesys, išsakytas Magnificat giesmėje, pavirto visos žmonijos giesme. Žmoniją pradžiugino galėjimas pamatyti Viešpatį nusilenkusį prie visų vyrų ir moterų, nuolankių kūrinių, kad visus pasiimtų su savimi į dangų.

Viešpats nusilenkia prie nuolankiųjų, kad juos pakeltų, kaip girdėjome Marijos giesmėje Magnificat. Marijos giesmė mums leidžia prisiminti daug skaudžių nūdienos situacijų, ypač gyvenimo naštos, prievartos siaubo prislėgtų moterų, galiūnų piktnaudžiavimu paverstų vergėmis, mergaičių verčiamų dirbti nežmoniškus darbus, moterų, vyrų godumo priverstų pasiduoti kūnu ir dvasia. Šioms moterims kuo greičiau tepriartėja taikos, teisingumo, ir meilės gyvenimo pradžia, laukiant dienos, kai galutinai pasijus apkabintos rankų, kurios jų nežemina, o švelniai pakelia ant gyvenimo kelio, dangaus link. Marija, daug gyvenime iškentėjusi mergaitė ir moteris, mums primena visas šias daug kenčiančias moteris. Prašykime Viešpatį, kad jis paimtų jas į savo rankas, nuvestų gyvenimo keliu ir išlaisvintų iš šios vergystės, sakė popiežius Pranciškus.

Po maldos popiežius prisiminė nuo karų kenčiančius nekaltus žmones, ypač Afrikoje. „Taikos karalienei, kurią šiandien kontempliuojame dangaus šlovėje, norėčiau dar kartą pavesti baimę ir kančias žmonių, daug kur pasaulyje tapusių nesiliaujančių konfliktų nekaltomis aukomis. Mintyse turiu Kongo Demokratinės Respublikos Šiaurės Kivu regiono gyventojus, neseniai pakirstus naujų žudynių, kurios vyksta gėdingoje tyloje, net nepatraukdamos mūsų dėmesio. Jie yra dalis visų tų nekaltų žmonių, kurių pasaulis nemato. Marija teišprašo visiems supratimą ir santarvės troškimo jausmus, linkėjo popiežius Pranciškus.

Popiežius pasveikino visus, Marijos ėmimo į dangų iškilmės proga atėjusius į Šv. Petro aikštę su juo sukalbėti vidudienio maldą ir gauti Žolinės Apaštališkąjį palaiminimą, palinkėjo gražios šventės visiems, kurie šią dieną buvo poilsio vietose, taip pat visiems, negalėjusiems išvykti atostogų, ypač ligoniams, vienišiems ir asmenis, kurie šiomis švenčių dienomis užtikrina bendruomenei būtinas paslaugas. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.