2016-08-09 16:02:00

Artėja Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono bazilikoje jubiliejus


Šiemet rugsėjo 3 d. sukaks 50 metų nuo Šiluvos Dievo Motinos koplyčios pašventinimo Vašingtono  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje. Šia proga jau birželio 30 d. buvo atidaryta paroda, iliustruojanti koplyčios istoriją, o spalio 9 d. buvo švenčiamos padėkos Mišios.

Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono bazilikoje jubiliejaus organizatoriai praneša, kad jubiliejaus komitetas per pastaruosius kelis mėnesius pasipildė naujais garbingais nariais. Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejaus komitetas buvo įsteigtas 2014 m. spalio 5 d. Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundo Putrimo iniciatyva. Jo nariais tapo betarpiškai į jubiliejaus organizavimą įsitraukę JAV ir Kanados lietuvių atstovai. Vėliau komitetas buvo papildytas garbės nariais. Jam priklauso kard. Audrys Juozas Bačkis ir Vašingtono arkivyskupas kard. Donald Wuerl, Vilniaus ir Kauno arkivyskupai, JAV Vyskupų konferencijos primininkas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, Lietuvos ambasadorius JAV, Apaštališkasis nuncijus JAV.

Prieš penkis dešimtmečius atsiradus galimybei JAV katalikų nacionalinėje šventovėje įrengti lietuvišką koplyčią, buvo paskelbtas lėšų rinkimo vajus. Amerikos ir Kanados lietuviai, vadovaujant vyskupui Vincentui Brizgiui surinko 325 tūkst. dolerių. Tais laikais tai buvo didžiulė suma. Įrengti koplyčią buvo pakviesti garsiausi Amerikoje tuo metu gyvenę lietuviai dailininkai: Vytautas Kašuba sukūrė Marijos statulą, Vytautas Kazimieras Jonynas – dvi mozaikas šoninėse sienose. Marijos apsireiškimo Šiluvoje koplyčią JAV sostinės bazilikoje konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys 1966 m. rugsėjo 3 d. Kitą dieną Mišias koplyčioje aukojo Vašingtono arkivyskupas Patrick Aloysius O’Boyle. Šventėje dalyvavo trys lietuviai vyskupai – Vincentas Brizgys, Pranas Brazys ir Karolis Salatka, kiti šeši amerikiečiai vyskupai, šimtas lietuvių kunigų ir apie 6 tūkst. lietuvių pasauliečių. Šia proga buvo atliekamos Juozo Naujalio Mišios „In honorem sacrorum vulnerum Christi“. Iškilmės dalyvius laišku pasveikino ir apaštališkąjį palaiminimą suteikė popiežius Paulius VI.

Šiluvos Dievo Motinos koplyčios pašventinimo 50-osios metinės bus švenčiamos ne sukakties dieną – rugsėjo 3-ąją, bet sekmadienį spalio 9-ąją. Taip nuspręsta siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gausiai dalyvauti JAV ir Kanados lietuviams – lietuvių padėkos už Šiluvos koplyčią šventė bus priderinta prie JAV ir Kanadoje švenčiamų Padėkos dienų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.