2016-08-02 16:40:00

Mirė kard. Franciszek Macharski


Antradienį Krokuvoje mirė kard. Franciszek Macharski, šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II įpėdinis Krokuvoje ir ilgametis arkivyskupijos ganytojas. Popiežius Pranciškus, prieš penkias dienas aplankęs Krokuvos ligoninę, kurioje buvo gydomas sąmonės netekęs 90 metus einantis kardinolas Franciszek Macharski, pareiškė užuojautą Krokuvos arkivyskupijai ir Bažnyčiai Lenkijoje kard. S. Dziwiszui pasiųstoje ilgoje telegramoje.

Popiežius patikino, kad vienijasi su visų Lenkijoje dvasininkų ir pasauliečių padėkos malda už velionio kardinolo Macharskio gyvenimą ir pastoracinį įsipareigojimą, prisiminė jo vyskupišką šūkį „Jėzau, pasitikiu tavimi!“, šiandien iškalbiai skelbiantį apie Viešpaties jam pavestų darbų pabaigą. Uolusis ganytojas juos vykdė kupinas pasitikėjimo Dievo gailestingumu, tapdamas tėvu jam pavestiems kunigams ir pasauliečiams, išmaniu Bažnyčios vadovu nelengvais socialinių ir politinių permainų laikais, dėmesingu kiekvieno asmens orumui, Bažnytinės bendruomenės gerovei, tikėjimo išsaugojimui žmonių širdyse. Prisimindamas kardinolo aplankymą Krokuvos ligoninėje popiežius Pranciškus pavedė velionio sielą Viešpačiui.

Krokuvoje 1927 metais gimęs kardinolas Franciszek Macharski buvo vienas iš artimiausių Jono Pauliaus II bendradarbių tiek prieš, tiek po Krokuvos arkivyskupo Karolio Wojtylos išrinkimo popiežiumi ir vadovavo Krokuvos Bažnyčiai per visą lenko popiežiaus pontifikatą, trukusi 27 metus.

Kardinolą Franciszeką Macharskį kunigu įšventino kardinolas Adomas Steponas Sapieha 1950 metais, išleido teologijos mokslų į Šveicarijos Friburgą, kuriuos baigęs sugrįžo į Krokuvą ir 1960 metais buvo paskirtas Krokuvos metropolinės kunigų seminarijos Dvasios tėvu, o po dešimtmečio rektoriumi. Krokuvos arkivyskupas Karolis Wojtyla, išrinktas popiežiumi 1978 metais paskyrė Macharskį savo įpėdiniu Šv. Stanislovo soste Krokuvoje ir jį asmeniškai konsekravo Šv. Petro bazilikoje Vatikane. Tuo metu Lenkijos Vyskupų konferencija Macharskį, buvusį Pasauliečių apaštalavimo komisijos sekretorių, išsirinko pirmininku vietoj Karolio Wojtylos.

Kardinolas Macharski Lenkijoje menamas kaip iškilus kultūros veikėjas, mokslininkas ir rašytojas, pagrindinį dėmesį skyręs kunigų ir vienuolių pašaukimui ir dvasiniai pažangai. Visuotinės Bažnyčios vyskupų kolegija velionį mena kaip Vyskupų Sinodo antrosios asamblėjos Europos klausimais 1999 metais pirmininką delegatą. Kardinolas Macharski dėl amžiaus pasitraukė iš Krokuvos arkivyskupo pareigų 2005 metų birželį. Tų pačių metų balandžio mėnesį kardinolas Macharski dalyvavo konklavoje, kurioje Jono Pauliaus II įpėdiniu buvo išrinktas popiežius Benediktas XVI.

Šv. Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu 1979 metais Franciszek Macharski buvo vienas iš vyriausių Kardinolų kolegijos narių, kurių po jo mirties yra 211. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.