2016-07-30 16:05:00

Lietuvos spaudos apžvalga (liepos 30)


Šios savaitės Lietuvos religinių žinių centre – Pasaulio Jaunimo dienos, kurios šiomis dienomis vyko Lenkijoje.  Vilniaus arkivyskupijos kurijos svetainėje rašoma, kad apie 200 Pasaulio jaunimo dienų piligrimų iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos, Gabono ir Lietuvos prieš susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje liepos 21 d. leidosi į Gailestingumo kelią Vilniuje. Piligrimų grupes lydėję Lietuvoje gyvenantys kunigai, vienuolės ir vietiniai tikintieji pasidalino asmeninėmis įžvalgomis ir pasakojimais apie Gailestingumo kelią, Vilniaus miestą, jo istoriją. Jaunimas iš Lietuvos „Pasaulio jaunimo dienas“ pradėjo Seinuose, skelbia Punkso naujienų svetainė. Jauni lietuvaičiai iš Kaišiadorių vyskupijos plaukiojo baidarėmis, susipažino su krašto kultūra, aplankė įdomias istorines vietas, bendravo su savo bendraamžiais, klausė pasakojimų apie Seinų krašto praeitį ir Lenkijos lietuvių kultūrinę ir švietėjišką veiklą.Lietuvos radijo ir televizijos portalas rašo, kad pasaulio jaunimo dienose ypatingas dėmesys skiriamas saugumui. Tai, kad Europa kenčia dėl išpuolių prieš niekuo nekaltus žmones primena ir ypatingos saugumo priemonės, kai atvyksta ne tik popiežius, bet ir apie du milijonai jaunųjų piligrimų.

Interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ redaktorius Dontas Puslys svarsto apie Jaunimo dienų aktualumą. Straipsnyje pavadintame „Kam tos jaunimo dienos?“ jis rašo, kad mūsų alternatyva smurtui, konfliktams yra tai, ką arkivyskupas D. Lebrunas įvardijo kaip meilės civilizaciją, o Jonas Paulius II pakrikštijo gyvybės kultūra. Žmones į draugę gali vienyti tik bendras moralinis pagrindas, bendras įsipareigojimas konkrečioms moralinėms normoms. PJD Krokuvoje yra puiki proga jaunimui iš viso pasaulio dar kartą atrasti tą bendrą pamatą, kuris juos vienija nepaisant visų kalbinių, kultūrinių, socialinių ar politinių skirtumų.

Kita populiari šios vasaros savaitės tema – atlaidai. Liepos 24 d. Vilniaus Šv. Onos bažnyčios bendruomenė šventė pagrindinę savo globėjos šv. Onos titulinių atlaidų dieną. Laikraštis „Šiaulių kraštas“ kviečia vainiku apjuosti Kryžių kalną. Kiek­vie­nais me­tais lie­pos mė­ne­sio pa­sku­ti­nį­ sek­ma­die­nį prie kal­no vyks­ta iš­kil­min­gi at­lai­dai. Į šį ren­gi­nį su­plauk­da­vo mi­nios iš įvai­rių Lie­tu­vos gy­ven­vie­čių, kai ka­da net iki 10 000 da­ly­vių: pės­čių ir ra­tuo­tų. Šiemet per atlaidus kalnas bus apjuostas il­gu vai­ni­ku, ku­rį pi­na ato­sto­gau­jan­tys mo­ki­nu­kai, pen­si­nin­kai, pa­do­rūs ka­li­niai ir darbš­tūs vi­suo­me­ni­nin­kai.

Šiemet rugpjūčio 2 d. bus švenčiamas Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus. Ta proga bendromis Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ir „Katalikų pasaulio leidinių“ pastangomis išleista Benedikto XVI knygelė „Asyžiaus malonė“. Apie knygelę ir pačius atlaidus portalui „Bernardinai.lt“ pasakoja Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM. Šia proga dienraštis cituoja ir kunigo Juliaus Sasnausko OFM mintis apie atlaidus. „Jeigu ką nors iš mūsų tradicijų verta įrašyti į visokius UNESCO sąrašus kaip unikalų ir saugotiną dalyką, nieko tinkamesnio už atlaidus nerasi. Ten reikėtų vežti turistus, besidairančius šios šalies paveikslo. Ten vis dar sušmėžuoja Lietuva, neapkramtyta politikų ir verslininkų, bent valandėlei išsprūdusi iš vulgarumo ir chamizmo gniaužtų. Ir sakai pats sau: kol šventoriais vinguriuos procesijos, kol švies baltosios skarelės ir vaikų rankose tirps jau daugiau nei šimtmetį savo skonio nekeičiantys krakmoliniai atlaidų saldainiai, tol gyvensime, tol mes būsime mes“.

O štai Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios tikintieji paskutinį liepos sekmadienį ne tik džiaugsis Porciunkulės atlaidų teikiamomis malonėmis, bet ir švęs šios bažnyčios 80-ies metų jubiliejų, - rašoma svetainėje „Mažeikiai.lt“.

Ką reiškia gailestingumas kelyje? Kokių veiksmų imtis, pamačius nutikusį įvykį? Kokią pagalbą galime teikti kiekvienas, o ką geriau palikti profesionalams? Apie tai – „Bernardinai.lt“ publikuotas pokalbis su Lietuvos policijos kapelionu kunigu Algirdu Toliatu, Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus specialiste Svetlana Jauniškiene, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Parengties organizavimo skyriaus viršininku Donatu Gurevičiumi ir Šešuolių (Ukmergės r.) klebonu Egidijumi Kazlausku, projekto „Suk rankeną“ iniciatoriumi, kurio tikslas – vienyti krikščionis motociklininkus bendrystei keliuose. 

Dienraštis „Lietuvos žinios“ sekmadienio pamąstymams publikavo kunigo Roberto Urbonavičiaus komentarą „Godi širdis“, kur dvasininkas kviečia apmąstyti apie žemiškų lobių laikinumą ir primena, kad aname pasaulyje galioja tik viena valiuta – Dievo bei artimojo meilė. Iš tiesų Viešpats, kuris mus myli, pasirūpina visomis mūsų reikmėmis, o svarbiausia – suteikia tai, kas nenuperkama: širdies ramybę. Prašyti maldoj geresnio darbo ar gyvenimui būtinų dalykų nėra nuodėmė. Geriausia tarti, kaip sakė Senojo Testamento išminčius: „Neduok man nei skurdo, nei turtų, tik suteik man kasdienės duonos, kad, būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau: „Kas yra tas VIEŠPATS?“ Arba, būdamas skurde, nevogčiau ir nepaniekinčiau savo Dievo vardo.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.