2016-07-27 15:02:00

PJD Krokuvoje: 1400 jaunimo grupė iš Lietuvos


Krokuva šiomis dienomis tapo Pasaulio Jaunimo sostine. Į Jaunimo dienas Krokuvoje atvyko arti 1400 jaunimo grupė iš Lietuvos. Drauge su jais atkeliavo 32 kunigai. Į Jaunimo iškilmes atvyko 5 vyskupai: Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas, Kęstutis Kėvalas, Jonas Ivanauskas ir Rimantas Norvila.

Kaip jau buvo pranešta, antradienį jaunimas dalyvavo Jaunimo Dienų atidarymo šv. Mišiose Blonie aikštėje, kurioms vadovavo Krokuvos arkiv. kard. St. Dziwisz. Antradienį atidarymo Mišių išrinktųjų grupėje dalyvavo Kristina Trinkūnaitė. Tema: Gailestingumas.

Trečiadienio katechezę Fatimos Dievo Motinos bažnyčioje (Maly Plašuv g.) vedė vysk. Kęstutis Kevalas (taip pat kalbėjo t. Lukas Laniauskas). Vysk. K. Kevalas savo katechezėje visų pirma, pasveikino visus susirinkusius. Prisiminė, kuomet Kelne (Vokietijoje) drauge su popiežiumi šventė šv. Mišias Jaunimo dienose. Drauge su kun. L. Laniausku SJ paliudijo Dievo Gailestingumo darbą ‘dabar’ (Tuomet Toronte 2002 metais Lukas liudijo popiežiui kaip pasaulietis. Šiandien jis liudijo Dievo darbus kaip kunigas). Katechezėje “Dabar yra malonės laikas” vysk. K. Kevalas akcentavo žodį “dabar”. Kvietė būti gailestingais “dabar”. Kvietė priimti Dievo malonės dovanas “dabar”. Kvietė tapti Dievo Gailestingumo ženklu “dabar”. Į klausimą, kaip vyskupas pats patyrė Dievo gailestingumą, jis atvirai ir nuotaikingai pasidalino savo pašaukimo istorija. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo vysk. K. Kėvalas, pamokslą pasakė vysk. Linas Vodopjanovas, komentuodamas Evangeliją apie viešą nusidėjėlę. “Mes pavargstame prašyti pagalbos ir atleidimo. Gal būt, kartais galvodami, kad negerai prašome. O Jėzus niekuomet nepavargsta atleisti”,- sake pamokslininkas. Po šv. Mišių vyko Jaunimo festivalis. Veikė Pašaukimų ekspozicijos ir Akademijos bei Paroda – “Marija - Gailestingumo Motina”.

Pirmąją PJD savaitę, liepos 20-25 dienomis, nuo trečiadienio iki penktadienio, jaunimas iš viso pasaulio vykdė Jaunimo dienų programą įvairiose Lenkijos vyskupijose. Panevėžio vyskupijos jaunimas iš vyskupijos centro ir aplinkinių dekanatų jiems numatytą programą vykdė ‘Kryžiaus išaukštinimo’ parapijoje. Trečiadienio vakarą svečius iš Panevėžio džiugiai pasitiko itin gausus būrys tos parapijos žmonių. Šioje parapijoje anksčiau darbavosi kun. Pawel Andrzejewski, Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro bendradarbis. Visi 50 jaunuolių buvo priimti šeimose. Priimančios šeimos parodė tokį atvirumą, kad subyrėjo bet kokie dar buvę išankstiniai įsivaizdavimai apie kaimynus. Šeimų nariai dėmesingai atsiliepdavo į įvairius jaunimo ir Jaunimo dienų poreikius, sudarydami piligrimams išskirtinai visus patogumus.

Krokuva supažindina su savo miesto šventaisiais, tokiais kaip šv. Stanislovas iš Ščepanovo 11a., Šimonas iš Lipnico, karaliaus Kazimiero Jogailaičio nuodėmklausys, Jacek‘as Odrovonžas, pirmas lenkas priėmęs abitą net iš paties šv. Domininko, Jadvyga Andegavenska, vengrų ir lenkų karaliaus Liudviko dukra, Jogailos žmona, Dievo tarnas Petras Skarga - I Vilniaus universiteto rektorius, br. Albertas, albertiniečių vienuolijos įkūrėjas, vysk. Juzefas Sebastijonas Pelčaras, vienas garsiausių XIXa. pab. ir XX a. pr. apaštalas. Lenkija viso turi 32 šventuosius (su Jonu Pauliumi II) ir 119 palaimintųjų bei kankinių. Be to, dar 108 II-ojo Pasaulinio karo kankiniai: tame tarpe 1 vyskupas, kunigai, seserys vienuolės ir pasauliečiai (1999 ).

Varšuva taip pat supažindino piligrimus su savo šventaisiais: Andrejumi Bobola, dirbusiu ir Vilniuje, Stanisław Kostka, sj, Wojciechu, palaimintaisiais: Br. Markievičium, Ed. Bojanowskiu, Honoratu iš Białej (Wacław) Koźmińskiu, kapucinu, (1829- 1916; 1988), kun.Ignacu Kłopotowskiu, (1866- 1931; 2005, Warszawa), kun. kankinys Jerzy Popiełuszko, (1947-1984, 2010), Maria Teresa Ledóchowska, vienuole, (1863- 1922; 1975), vysk. kankiniu Michału Kozalu, (1893-1943; 1987), prancišk. Kontentualu Rafału (Melchior) Chylińskiu, (1694- 1741;1991), Regina Protmann, šv. Kotrynos mergelės ir kankinės vienuolyno įkūrėja (1552-1613; 1999), kun. komunizmo kankiniu Władysławu Findyšu (1907- 1964; 2005). Atrodo, ypatingą įspūdį jaunimui paliko Andrėjaus Bobolės t. jėzuitų globojama šventovė Rakovieckos gatvėje.

Varšuvoje jaunimas iš Panevėžio vyskupijos ne tik aplankė šventųjų šventoves, pagerbė relikvijas, susipažino su jų nuveiktais darbais, bet veikiau pajuto, jog šie žmonės taip pat kūrė Varšuvos miestą. Jie ima suvokti, jog Krokuvos šventieji kūrė ir tebekuria Krokuvos miestą. Jog mes visi esame atsakingi ir kuriame savo gyvenamąją aplinką ir savo miestą. Jaunimas jautriai ima suvokti, jog ateitis priklauso šventumui. Varšuvoje buvo karšta. Krokuvoje - dar karščiau. Krokuva - sausakimša jaunų žmonių. Krokuva, gi, apčiuopiamai tampa Pasaulio Jaunimo sostine.

Pavakare popiežius Pranciškus atskrido į Jono Pauliaus II oro uostą Krokuvoje. Popiežių sutinkančioje tarptautinėje delegacijoje dalyvavo Jovita Skardžiūtė ir Lina Japertaitė. Vakare Vavelio katedroje popiežius susitiko su lenkų vyskupais.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys
All the contents on this site are copyrighted ©.