2016-07-26 18:30:00

„Krokuva 2016“. Prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos


Prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos. Į Krokuvą, trisdešimt pirmųjų PJD miestą, per Šventuosius Metus virtusį Gailestingumo jubiliejaus jaunimo sostine, toliau plūsta jaunimas; visų tautybių katalikai ir ne katalikai, grupėmis, ar pavieniui, organizuotai ar ne, iš visų pasaulio pakraščių. Ir jau šį trečiadienį į Lenkiją, popiežiaus šv. Jono Pauliaus II gimtinę, atskrenda popiežius Pranciškus, kurio Apaštališkoji kelionė, visų pirma skirta viso pasaulio jaunimui, drauge bus Lenkijos aplankymas, susitikimas su jos valstybės ir visuomenės vadovais, taip pat bus Bažnyčios, jos tikinčiųjų  aplankymas, kaip ir atminties kelionę į kraupią Europos praeitį. Popiežius Pranciškus penkioliktosios Apaštališkosios kelionės metu iškilmingai švęs Lenkijos Krikšto 1050 metų jubiliejų.

Antradienį Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislovas Dziwiszas aukojo PJD atidarymo Mišias. Liturgijoje buvo minimas PJD kūrėjas, didžiuoju vadinamas popiežius šv. Jonas Paulius II, kuris iki tapimo popiežiumi gyveno Krokuvoje. Būsimasis popiežius čia studijavo, ruošėsi kunigystei ir buvo įšventintas kunigu, buvo arkivyskupijos ganytoju nuo 1964 iki 1978 kai buvo išrinktas popiežiumi. Jau kaip popiežius septynis kartus lankėsi Krokuvoje, o Lenkiją aplankė iš viso aštuonis kartus. Turbūt niekas kitas taip gerai nepažinojo kardinolo Karolio Wojtylos – popiežiaus Jono Pauliaus II – kaip dabartinis Krokuvos arkivyskupas Dziwiszas, kuris keturis dešimtmečius buvo jo asmeninis sekretorius.

„Reikia į pasaulį atnešti gailestingumo ugnį“, kartą pasakė šv. Jonas Paulius II. Šiandien lenko popiežiaus kvietimas išsipildo. Trisdešimt pirmųjų PJD tema: „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7). Prieš pat kardinolo Dziwiszo vadovautų Mišių pradžią jau spėjęs į Krokuvą atkeliauti jaunimas dalyvavo procesijoje iš Lagievnikų į centrinį Blonie parką, tema „Gailestingumo liepsna“, tokiu būdu paliudydami per šv. Faustinos Kowalskos vizijas perduotą Gailestingumo žinią. Būtent Lagievnikuose žemišką kelionę užbaigė Gailestingumo apaštalė šv. Faustina, ten ilsisi jos žemiški palaikai, o Karolis Wojtyla, būdamas Krokuvos vyskupu, pradėjo jos beatifikacijos bylą ir netrukus, kaip popiežius, tapo pirmuoju Dievo gailestingumo žinios skleidėju pasaulyje, paskelbė encikliką apie Dievo gailestingumą „Dives in misericordia“.

Šv. Jonas Paulius II: „Nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo Jėzaus Kristaus vardu ir jo mesijinės veiklos dvasia, toliau veikiančia žmonijos istorijoje, šaukiame ir maldaujame, kad ir šiais laikais apsireikštų toji meilė, kuri yra Tėve, kad Sūnaus ir Šventosios Dvasios veikimu ji pasirodytų gyvenanti su mumis šiuolaikiniame pasaulyje ir galingesnė už blogį: už nuodėmę ir mirtį. To meldžiame, užtariant Švenčiausiajai Marijai, kuri nepaliauja skelbusi Dievo maloningumo „iš kartos į kartą“, užtariant šventiesiems, kuriuose jau išsipildė Kalno pamokslo žodžiai: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Dives in misericordia).

Pakeliui į Blonie parką procesijos „Gailestingumo liepsna“ dalyviai ėjo šv. Jono Pauliaus II keliu, nuo Šv. Florijono bažnyčios, kurioje šv. kun. Karolis buvo vikaras iki katedros Vavelyje, kuri buvo jo, kaip Krokuvos ganytojo, sostas iki išrinkimo popiežiumi 1978 metais. Į Mišias Blonie parke buvo atneštas ir pastatytas PJD Kryžius, kurį jaunimui įteikė šv. Jonas Paulius II 1984 metais ir Kryžių lydinti Marijos „Salus Populi Romani“ ikona. PJD Kryžius ir Marijos paveikslas simboliškai primena šv. popiežių Joną Paulių II, kurio herbo, pavadinto „Marijos kryžiumi“ skyde yra Viešpatį Jėzų ir jo Motiną Mariją simbolizuojantys ženklai: Kryžius, dalijantis skydą į keturis laukus ir raidė „M“, Marijos vardo pirmoji raidė, viename lauke.

Antradienį, naujausiomis žiniomis, įsiregistravusių jaunuolių į PJD Krokuvoje buvo 356 000. Vien lenkų - 80 000, kol kas antroji skaitlingiausia grupė yra italai – 63 000. Kiek iš viso susirinko į kardinolo Stanislovo Dziwiszo aukotas PJD atidarymo Mišias Blonie parke kol kas nepranešta. Prieš renginį organizatoriai spėliojo, kad dalyvaus iki pusės milijono jaunimo. Tuo metu manoma, kad popiežiaus Pranciškaus vadovausimose PJD uždarymo Mišiose Gailestingumo parke prie Krokuvos galėtų dalyvauti nuo vieno iki dviejų milijonų jaunuolių. Uždarymo Mišios įvyks sekmadienį priešpiet. Popiežius Pranciškus tuomet praneš kur įvyks būsimos tarptautinės PJD. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.