2016-07-22 14:16:00

„Vultum Dei quaerere“. Popiežiaus dokumentas apie kontempliatyvaus gyvenimo moterų vienuolijas


Penktadienio vidudienį Šventojo Sosto Spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „Vultum Dei quaerere“ – „Ieškoti Dievo veido“ apie kontempliatyvaus gyvenimo moterų vienuolijas. Vatikane akredituotus žurnalistus su nauju popiežiaus dokumentu supažindino Vienuolijų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jose Rodriguez Carballo.

Pasaulis ieško Dievo, kartais netgi visiškai nesąmoningai, tad juo labiau turi ieškoti Dievo gyvenimą jam pašventę asmenys. Jie negali sustoti, turi skelbti Evangeliją šiuolaikiniam pasauliui, rašo popiežius Pranciškus penktadienį paskelbtame savo dokumente, ragindamas kontempliatyvaus gyvenimo seseris vienuoles drąsiai atsispirti šiandien joms gresiantiems pavojams - visų pirma apatijai, rutinai, aplaidumui ir motyvacijos stokai.

Dokumente popiežius Pranciškus paliečia dvylika specifinių temų, susijusių su kontempliatyvaus gyvenimo moterų vienuolijų tapatybe ir veikla dabartinėmis sąlygomis. Apaštališkoji konstitucija užbaigiama šioms vienuolijoms skirtais konkrečiais nurodymais, kurių yra keturiolika.

Rašydamas apie kontempliatyvaus gyvenimo moterų vienuolijas dabartinėje Bažnyčios gyvenimo situacijoje, popiežius Pranciškus visų pirma paliečia formacijos temą, ir ypač nuolatinio atsivertimo aspektą Dievui savo gyvenimą pašventusiųjų formacijos kelyje. Vienuoliškojo gyvenimo šerdis turi būti malda, tačiau ji turi būti suvokiama ne kaip užsidarymas savyje, bet kaip širdies atvėrimas ir meilės kupinas visos žmonijos apkabinimas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas Dievo Žodžiui. Asmeninis ir bendruomeninis Dievo Žodžio kontempliavimas turi būti svarbi ašis, apie kurią sukasi vienuoliškas gyvenimas. Su Dievo Žodžio kontempliavimu esmiškai susijęs ir Susitaikinimo sakramento ir Eucharistijos šventimas. Šioje savo dokumento vietoje popiežius pamini Eucharistines adoracijas, kuriomis galėtų būti pratęsiamas bendruomeninis Eucharistijos šventimas.

Pereidamas prie konkrečių bendruomeninio gyvenimo formų, apaštališkojoje konstitucijoje „Vultum Dei quaerere“ popiežius Pranciškus primena, kad darnus ir meilės įkvėptas seserų vienuolių bendruomenių gyvenimas turi būti darnos ir vienybės liudijimas dabartiniam nesantaikos ir neteisybės draskomam pasauliui. Darnūs ir meilės įkvėpti tarpusavio ryšiai turi sieti priklausančias skirtingoms kartoms, skirtingos kilmės ir išsilavinimo seseris, tuo pat metu suprantant, kad vienybė ir darna neturi reikšti vienodumo. Popiežius paliečia ir vienuolynų autonomiją, kuri yra teisėta ir reikalinga, tačiau neturi būti suvokiama kaip izoliavimasis nuo kitų ar visiška nepriklausomybė. Žiūrėjimas tik į save, sako Pranciškus, tai Bažnyčios nariams ir institucijoms pražūtinga liga, kurios reikia saugotis. Taip pat ir gyvenimas klauzūroje turi būti suvokiamas ne tik kaip užsidarymas, bet kaip vienybės su Bažnyčios Sužadėtiniu ir Viešpačiui ženklas. Čia pat paliesta ir federacijų tema. Federacijos – tai struktūros, padedančios siekti pagal tą pačią charizmą gyvenančių vienuolynų bendrystės.

Popiežius Pranciškus taip pat ragina kontempliatyvaus gyvenimo seseris vienuoles nepasiduoti dabartiniam pasauliui būdingai aktyvizmo ir greitų rezultatų siekimo logikai. Darbą seserys tesuvokia kaip tylią tarnystę žmonijai ir solidarumo su vargšais liudijimą. Rašydamas apie skaitmeninių komunikavimo priemonių vietą kontempliatyviame vienuoliškame gyvenime, popiežius prašo seseris šias visokeriopai naudingas priemones naudoti su išmintingu įžvalgumu, kad jos nedrumstų bendruomeninio gyvenimo darnos, nedarytų žalos dvasinei pažangai ir kontempliacijai.

Galiausiai popiežius paliečia askezės temą. Ji turi būti iškalbus ištikimybės ženklas globalizuotame ir savo šaknis praradusiame pasaulyje, turi būti pavyzdys ir palydėjimas įtampos ir konfliktų draskomai žmonijai.

Popiežiaus dokumentas baigiamas konkrečiais nurodymais, išreikštais keturiolika normatyvinių straipsnių. Jie paliečia praktinius seserų formacijos, bendruomenių gyvenimo ir vienuolynų bendradarbiavimo klausimus. Vienu straipsnių draudžiama ieškoti kandidačių užsienyje vien tam, kad vienuolynas būtų apsaugotas nuo uždarymo. Esant tokiai grėsmei Dievui pašvęstojo gyvenimo kongregacija turi sudaryti komisiją, kuri ir nuspręs atgaivinti ar uždaryti vienuolyną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.